Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

NN 3/2016 (8.1.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

22

Na temelju članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA

Članak 1.

U Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (»Narodne novine«, br. 80/13, 43/14 i 27/15) u članku 3. točki 8. iza riječi: »sirovine« umjesto točke stavlja se točka sa zarezom.

Iza točke 8. dodaju se točke 9., 10. i 11. koje glase:

»9.»Tehnološke otpadne vode« su sve otpadne vode koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje bilo kakve trgovačke ili industrijske djelatnosti osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda iz članka 3. točke 47. Zakona o vodama;

10. »Sanitarne otpadne vode« su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih djelatnosti koje uglavnom potječu od ljudskog metabolizama i aktivnosti kućanstava i

11. »Kišno rasterećenje« je građevina koja se primjenjuje kod mješovitog ili polurazdjelnog načina javne odvodnje radi prelijevanja dijela onečišćenih voda iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik za vrijeme velikog intenziteta oborina.«.

Članak 2.

U članku 4. stavcima 2., 5. i 6. brojka: »19« zamjenjuje se brojkom: »23«.

U stavku 7. točki 2. iza riječi: »otpadnih voda« dodaju se riječi: »i obradu mulja«.

U točki 3. iza riječi: »okoliš« dodaju se riječi: »te ne sprječava da stanje prijemnika bude u skladu s posebnim propisima«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza točke 18. dodaju se točke 19., 20., 21. i 22. koje glase:

»19. Priprema i prerada voća i povrća (Prilog 20.),

20. Priprema za tržište i prerada krumpira (Prilog 21.),

21. Proizvodnja hrane za životinje iz biljnih proizvoda (Prilog 22.) i

22. Proizvodnja želatine i ljepila iz kože i kostiju (Prilog 23.).«.

U stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Privremeno ispuštanje tehnoloških otpadnih voda iznad propisanih količina i graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda iz priloga 1. do 23. ovoga Pravilnika može se dopustiti samo jednokratno, u vrijeme trajanja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, kojom se u takvim slučajevima trebaju propisati i dopunske mjere za smanjenje opterećenja u otpadnim vodama kako bi se postigli ciljevi zaštite voda, odnosno dobro stanje voda.«.

U stavku 3. brojka: »19« zamjenjuje se brojkom: »23«, a riječ: »zaštiti« zamjenjuje se riječju: »zaštita«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječi: »stavka 7.« zamjenjuju se riječima: »stavka 10«.

U stavku 3. riječi: »drugi odgovarajući pojedinačni mali sustavi kojima se postiže ista razina zaštite vodnog okoliša« zamjenjuju se riječima: »pojedinačni sustavi ili drugi odgovarajući sustavi kojima se postiže ista razina zaštite okoliša«.

U stavku 4. točki 2. riječ: »nepropusnost« zamjenjuje se riječju: »vodonepropusnost«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju se projektirati, graditi i održavati tako da se osigura njihov zadovoljavajući rad u svim normalnim lokalnim klimatskim uvjetima.

(6) Projektiranje, izgradnja i održavanje građevina kišnih rasterećenja treba se temeljiti na odnosu razrjeđenja voda ili kapacitetu u odnosu na protok tijekom suhog razdoblja ili se može utvrditi određeni prihvatljivi broj prelijevanja tijekom godine, pritom uzimajući u obzir prihvatne mogućnosti prijemnika.

(7) Odredbe iz stavka 6. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na projektiranje, izgradnju i održavanje vodnih građevina za odvodnju na ostalim infrastrukturnim građevinama (npr. prometnice, zračne luke, i sl.).«.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Dosadašnji stavak 11. koji postaje stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Komunalne otpadne vode iz stavka 12. ovoga članka, moraju nakon pročišćavanja i postizanja graničnih vrijednosti iz Tablice 2. Priloga 1. ovoga Pravilnika, ovisno o kriteriju na temelju kojeg je područje u koje se one ispuštaju određeno osjetljivim propisom iz članka 49. stavka 2. Zakona o vodama, ispuniti i:

– zahtjeve iz Tablice 2.a Priloga 1. ovoga Pravilnika (eutrofna/potencijalno eutrofna područja i područja za zahvaćanje vode namijenjena za ljudsku potrošnju) i/ili

– zahtjeve za uklanjanjem onečišćujućih tvari koje su ograničavajući faktor za postizanje ciljeva zaštite okoliša u zaštićenim područjima prirode i ostalim područjima određenim osjetljivim područjima sukladno propisu iz članka 49. stavka 2. Zakona o vodama.«.

Iza dosadašnjeg stavka 11. koji postaje stavak 14. dodaju se novi stavci 15. i 16. koji glase:

»(15) Komunalne otpadne vode iz stavka 12. ovoga članka, moraju nakon pročišćavanja i postizanja graničnih vrijednosti iz Tablice 2. Priloga 1. ovoga Pravilnika, ispuniti i zahtjeve iz Tablice 2.b Priloga 1. ovoga Pravilnika kada se ispuštaju izravno u površinske vode koje se koriste za kupanje za vrijeme trajanja sezone kupanja utvrđene odlukom iz članka 51. stavka 2. Zakona o vodama.

(16) Zahtjevi iz stavka 14. ovoga članka primjenjuju se i na komunalne otpadne vode koje se nakon pročišćavanja ispuštaju u sliv osjetljivog područja.«.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 17.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 18. iza riječi: »ispuštaju u podzemne vode,« dodaju se riječi: »a radi se o značajnijem onečišćenju,«.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 19.

Iza dosadašnjeg stavka 14. koji postaje stavak 19. dodaje se stavak 20. koji glasi:

»(20) Pročišćene otpadne vode ponovno će se koristiti kad god je moguće (prikladno) uz uvjet da se minimaliziraju štetni učinci na okoliš na način utvrđen odgovarajućim vodopravnim aktom.«.

U dosadašnjem stavku 15. koji postaje stavak 21. riječ: »primjenjuje« zamjenjuje se riječju: primjenjuju«, a riječ: »izravno« briše se.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz priloga 1. do 23. ovoga Pravilnika primjenjuju se kao osnovna mjera zaštite voda. Za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u zaštićenim područjima iz članka 48. Zakona o vodama pored osnovnih provode se i dodatne mjere zaštite.

(2) Kada se utvrdi da je opterećenje u otpadnim vodama, primjenom graničnih vrijednosti emisija iz stavka 1. ovoga članka, takvo da se ne mogu postići ciljevi zaštite okoliša te u slučajevima kada uvjeti zaštite okoliša to zahtijevaju, propisuju se dopunske mjere određene Planom upravljanja vodnim područjima kao što su strože granične vrijednosti emisija određene na temelju metodologije primjene kombiniranog pristupa i druge mjere.

(3) Metodologiju primjene kombiniranog pristupa iz stavka 2. ovoga članka donose Hrvatske vode i ista se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

(4) Provedba dopunskih mjera iz stavka 2. ovoga članka nije obvezna na vodnim tijelima, u slučajevima iz članka 11. ovoga Pravilnika, za koja su u Planu upravljanja vodnim područjima utvrđena izuzeća od postizanja ciljeva zaštite okoliša.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 9. riječi: »iz Tablice 2. Priloga 1. ovoga Pravilnika,« brišu se.

Članak 7.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o količini ispuštene otpadne vode dostavljaju se Hrvatskim vodama dvaput godišnje na Obrascu A1 iz Priloga 1.A ovoga Pravilnika.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Hrvatske vode dužne su provjeriti dostavljene podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te ih obraditi na način potreban za izradu izvješća o ispuštanju otpadnih voda.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»(6) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dužna je jednom godišnje, a najkasnije do 30. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Hrvatskim vodama, izvješće s podacima o količini mulja nastalog u postupku pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, izraženim isključivo u tonama suhe tvari mulja, koje prikuplja prema posebnim propisima kojima se uređuje zaštita okoliša.

(7) Izvješće iz stavka 6. ovoga članka sadrži podatke o količini upotrijebljenog mulja (na poljoprivrednom zemljištu, u kompostiranju, hortikulturi i ostali načini) i količini odloženog/zbrinutog mulja (npr. na odlagalištima otpada, spaljivanje, ostali načini), koji moraju biti razvrstani prema vodnim područjima i podslivovima.

(8) Hrvatske vode izrađuju objedinjeno izvješće, koje obuhvaća podatke o ispuštanju komunalnih otpadnih voda i podatke o mulju iz stavka 6. ovoga članka te ga, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, dostavljaju Europskoj komisiji svake dvije godine odnosno u roku od šest mjeseci po primitku zahtjeva Europske komisije.

(9) Izvješće iz stavka 8. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Hrvatskih voda.

(10) Podatke o provedbi višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina iz članka 37. stavka 1. Zakona o vodama, Hrvatske vode dostavljaju Europskoj komisiji.«.

Članak 8.

Prilog 1. mijenja se i glasi:

PRILOG 1.


Članak 9.

Prilog 1. A mijenja se i glasi:

PRILOG 1. A


Članak 10.

Iza Priloga 19. dodaju se prilozi 20., 21., 22. i 23. iz članka 3. ovoga Pravilnika koji glase:

»PRILOG 20.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA IZ OBJEKATA I POSTROJENJA ZA PRIPREMU I PRERADU VOĆA I POVRĆA

I.

(1) Odredbe ovoga Priloga odnose se na objekte i postrojenja iz kojih se otpuštaju tehnološke otpadne vode nastale tijekom pripreme i prerade voća i povrća.

(2) Odredbe iz stavka 1. ove točke odnose se na onečišćenje koje nastaje tijekom:

– pripreme voća i povrća za tržište (pranja, čišćenja, rezanja, obrezivanja, ljuštenja, usitnjavanja, sjeckanja, rashlađivanja, zamrzavanja i sušenja voća i povrća bez pretvaranja u prerađevine od voća i povrća) i

– prerade voća i povrća odnosno djelovanja koje bitno mijenja početni proizvod (zagrijavanje, dimljenje, soljenje, dozrijevanje, sušenje, mariniranje, ekstrahiranje, prešanje ili kombinacija ovih procesa).

(3) Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na sljedeće izvore onečišćenja:

– objekte i postrojenja za proizvodnju sokova od voća i povrća

– objekte i postrojenja za proizvodnju biljnih ulja i masti

– rashladne sustave i parne generatore unutar izvora onečišćenja navedenih u stavku 2. ove točke i

– uređaje za tehnološku pripremu vode unutar navedenih izvora onečišćenja isanitarne otpadne vode (ako su razdvojene od tehnoloških otpadnih voda).

II.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz objekata i postrojenja koji su predmet ovoga Priloga navode se u Tablici 1. ove točke:

Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

POKAZATELJI

IZRAŽENI KAO

JEDINICA

POVRŠINSKE VODE

SUSTAV JAVNE ODVODNJE

FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI

1. Temperatura

 

0C

30

40

2. pH-vrijednost

 


6,5 – 9,0

6,5 – 9,5

3. Suspendirane tvari

 

mg/l

50

(a)

4. Taložive tvari

 

ml/lh

0,5

10

EKOTOKSIKOLOŠKIPOKAZATELJI

5. Toksičnost na dafnije

LIDD*

Faktor razrjeđenja

2

6. Toksičnost na svjetleće bakterije

LIDL*

Faktor razrjeđenja

3

ORGANSKI POKAZATELJI

7. BPK5

O2

mg/l

25

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

8. KPK

O2

mg/l

125

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

9. Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)


mg/l

10

100

ANORGANSKI POKAZATELJI

10. Ukupni dušik

N

mg/l

10

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

11. Kloridi

Cl

mg/l

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

12. Ukupni fosfor

P

mg/l

0,4-5

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

Oznake u Tablici 1. znače:

* LIDD, LIDL – najmanje razrjeđenje otpadne vode koje nema učinka na test organizme; određuje se najmanje četiri puta godišnje. Toksičnost na dafnije određuje se u slučaju kada se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode, a toksičnost na svjetleće bakterije u priobalne vode.

(a) – granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne odvodnje i uređaja.

III.

Posebne mjere u vezi s ispuštanjem otpadnih voda iz objekata i postrojenja za pripremu i preradu voća i povrća su:

– racionalna upotreba vode u tehnološkom procesu za čišćenje i pranje, recirkulacija u uporabi vode za pranje i čišćenje te racionalna upotreba i recirkulacija sredstava za pranje i dezinfekciju te pranje i čišćenje staklenki i druge ambalaže koja se pere

– uporaba naljepnica i natpisa na staklenkama i drugoj ambalaži koja se pere na kojima boja ne sadrži teške kovine ili ih sadrži u smanjenim količinama

– primjena fizikalnih ili fizikalno-kemijskih postupaka prethodnog čišćenja tehnoloških otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje te ravnomjerno ispuštanje efluenta u sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje

– biološko pročišćavanje otpadnih voda s uklanjanjem hranjivih tvari u skladu s tablicama 2. i 2.a ovoga Pravilnika za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode

– uklanjanje svih krutih tvari iz otpadnih voda nastalih u tehnološkom procesu pripreme i/ili prerade voća i povrća i

– pravilno odlaganje svih vrsta otpada koji nastaju u tehnološkom procesu proizvodnje.

PRILOG 21.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA IZ OBJEKATA I POSTROJENJA ZA PRIPREMU ZA TRŽIŠTE I PRERADU KRUMPIRA

I.

(1) Odredbe ovoga Priloga odnose se na objekte i postrojenja iz kojih se ispuštaju tehnološke otpadne vode nastale tijekom pripreme za tržište i prerade krumpira.

(2) Odredbe iz stavka 1. ove točke odnose se na izvore onečišćenja:

– pranje, ljuštenje i sortiranje krumpira

– rezanje krumpira

– pranje krumpira nakon rezanja

– isparavanje i sušenje krumpira

– blanširanje krumpira

– prženje krumpira

– aromatiziranje i pakiranje proizvoda od krumpira i

– hlađenje i pakiranje proizvoda od krumpira.

(3) Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na sljedeće izvore onečišćenja:

– rashladne sustave i parne generatore unutar izvora onečišćenja navedenih u stavku 2. ove točke

– uređaje za tehnološku pripremu vode unutar navedenih izvora onečišćenja i – sanitarne otpadne vode (ako su razdvojene od tehnoloških otpadnih voda).

II.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz objekata i postrojenja koji su predmet ovoga Priloga navode se u Tablici 1. ove točke:

Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

POKAZATELJI

IZRAŽENI KAO

JEDINICA

U POVRŠINSKE VODE

U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI

1. Temperatura


0C

30

40

2. pH-vrijednost6,5-9,0

6,5-9,5

3. Suspendirane tvari


mg/l

35

(a)

4. Taložive tvari 


ml/lh

0,5

10

EKOTOKSIOLOŠKI POKAZATELJI

5. Toksičnost na dafnije

LIDD*

Faktor razrjeđenja

2

6.Toksičnost na svijetleće bakterije

LIDL*

Faktor razrjeđenja

3

ORGANSKI POKAZATELJI

7. BPK5

O2

mg/l

25

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

8. KPK

O2

mg/l

125

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

9. Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)


mg/l

10

100

10. Detergenti anionski (b)


mg/l

1

10

11. Detergenti neionski (b)


mg/l

1

10

ANORGANSKI POKAZATELJI

12. Ukupni dušik

N

mg/l

10

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

13. Ukupni fosfor

P

mg/l

0,4 – 5

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

Oznake u Tablici 1. znače:

*LIDD, LIDL– najmanje razrjeđenje otpadne vode koje nema učinka na test organizme; određuje se najmanje četiri puta godišnje

– toksičnost na dafnije određuje se u slučaju kada se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode, a toksičnost na svjetleće bakterije u priobalne vode.

(a) – granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne odvodnje i uređaja.

(b) – granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju korištenja detergenata (anionskih i neionskih) za pranje i čišćenje.

III.

Posebne mjere u svezi s ispuštanjem otpadnih voda iz objekata i postrojenja za pripremu za tržište i preradu krumpira su:

– uklanjanje svih krutih tvari iz otpadnih voda nastalih u tehnološkom procesu pripreme za tržište i prerade krumpira

– sprječavanje ispuštanja otpadnih tvari iz tehnološkog procesa odgovarajućim uređajima npr. rešetkama, uređajem za flotaciju ili uklanjane suspendiranih tvari

– maksimalno odvajanje koncentrata sivog i bijelog škroba iz otpadne vode

– biološko pročišćavanje otpadnih voda s uklanjanjem hranjivih tvari kako je to navedeno u tablicama 2. i 2.a Priloga 1. ovoga Pravilnika za ispuštanje u površinske vode

– racionalna potrošnja vode i primjena recirkulacije vode u najvećoj mogućoj mjeri gdje god je to moguće i

– u tehnološkom procesu pripreme za tržište i prerade krumpira osigurati odgovarajuću predobradu otpadnih voda prije konačnog pročišćavanja.

PRILOG 22.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA IZ OBJEKATA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE IZ BILJNIH PROIZVODA

I.

(1) Odredbe ovoga Priloga odnose se na objekte i postrojenja iz kojih se ispuštaju tehnološke otpadne vode nastale tijekom proizvodnje hrane za životinje iz biljnih proizvoda.

(2) Odredbe iz stavka 1. ove točke odnose se na izvore onečišćenja:

– preradu zrnja žitarica

– preradu sjemenki i plodova uljarica

– preradu zrnja mahunarki

– preradu gomolja i korijenja

– preradu ostalih zrnja, sjemenki i plodova i

– proizvodnju voluminoznih krmiva.

(3) Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na sljedeće izvore onečišćenja:

– pripremu i preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla

– sanitarne otpadne vode

– rashladne sustave i parne generatore unutar izvora onečišćenja navedenih u stavku 2. ove točke i

– uređaje za tehnološku pripremu vode unutar navedenih izvora onečišćenja.

II.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz objekata i postrojenja koji su predmet ovoga Priloga, navode se u Tablici 1. ove točke:

Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

POKAZATELJI

IZRAŽENI KAO

JEDINICA

POVRŠINSKE VODE

SUSTAV JAVNE ODVODNJE

FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI

1. Temperatura


0C

30

40

2. pH-vrijednost


pH

6,5 – 9,0

6,5 – 9,5

3. Suspendirane tvari


mg/l

35

(a)

4. Taložive tvari


ml/lh

0,5

10

EKOTOKSIKOLOŠKI POKAZATELJI

5. Toksičnost na dafnije

LIDD*

Faktor razrjeđenja

2

6. Toksičnost na svjetleće bakterije

LIDL*

Faktor razrjeđenja

3

ORGANSKI POKAZATELJI

7. KPK

O2

mg/l

125

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

8. BPK5

O2

mg/l

25

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

9. Ukupni organski ugljik (TOC)

C

mg/l

30

10. Teškohlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)


mg/l

20

100

11. Detergenti anionski


mg/l

1

10

12. Detergenti neionski


mg/l

1

10

13. Adsorbilni organski halogeni (AOX)

Cl

mg/l

0,5

0,5

ANORGANSKI POKAZATELJI

14. Sulfiti

S03

mg/l

1

10

15. Sulfidi otopljeni

S

mg/l

0,1

1,0

16. Sulfati

SO4

mg/l

250

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

17. Ukupni fosfor

P

mg/l

2 (1 jezera)

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

18. Klor slobodni

Cl

mg/l

0,2

0,5

19. Klor ukupni

Cl

mg/l

0,5

1,0

20. Ukupni dušik

N

mg/l

15

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

Oznake u Tablici 1. znače:

* LIDD, LIDL – najmanje razrjeđenje otpadne vode koje nema učinka na test organizme; određuje se najmanje četiri puta godišnje

– Toksičnost na dafnije određuje se u slučaju kada se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode, a toksičnost na svjetleće bakterije u priobalne vode.

a) – granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne odvodnje i uređaja.

III.

Posebne mjere u svezi s ispuštanjem otpadnih voda iz objekata i postrojenja za proizvodnju hrane za životinje iz biljnih proizvoda su:

– racionalna upotreba vode u tehnološkom procesu za čišćenje i pranje (npr. visokotlačno pranje), recirkulacija u uporabi vode za pranje i čišćenje te recirkulacija sredstava za pranje i dezinfekciju; suho čišćenje opreme, radnih površina, podova pogona i svih prostora za rad prije pranja

– racionalna upotreba sredstava za pranje i čišćenje, kao i uporaba dezinfekcijskih sredstava, koja ne izlučuju klor

– primjena fizikalnih ili fizikalno-kemijskih postupaka prethodnog čišćenja tehnoloških otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje, te ravnomjerno ispuštanje efluenta u sustav javne odvodnje s uređajem za pročišćavanje

– biološko pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda s uklanjanjem hranjivih tvari u skladu s tablicama 2. i 2.a ovoga Pravilnika za ispuštanje u površinske vode

– uklanjanje krutih tvari iz otpadnih voda nastalih u tehnološkom procesu proizvodnje

– ponovna uporaba djelomično pročišćenih tehnoloških otpadnih voda za manje zahtjevne postupke u tehnološkom procesu i

– pravilno odlaganje svih vrsta otpadaka, koji nastaju u tehnološkom procesu proizvodnje.

PRILOG 23.

GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA IZ OBJEKATA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ŽELATINE I LJEPILA IZ KOŽE I KOSTIJU

I.

(1) Odredbe ovoga Priloga odnose se na objekte i postrojenja iz kojih se ispuštaju tehnološke otpadne vode nastale tijekom proizvodnje želatine i ljepila iz kože i kostiju.

(2) Odredbe iz stavka 1. ove točke odnose se na izvore onečišćenja iz:

– proizvodnje želatine u prehrambenoj industriji

– proizvodnje praznih želatinskih kapsula za farmaceutsku i drugu industriju

– proizvodnje želatine za stočnu hranu i

– proizvodnje ljepila iz kože i kostiju

(3) Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na izvore onečišćenja iz:

– proizvodnje farmaceutskih proizvoda u formi želatinskih kapsula

– rashladnih sustava i parnih generatora unutar izvora onečišćenja

– sanitarnih otpadnih voda (ako su razdvojene od tehnoloških otpadnih voda) i

– uređaja za tehnološku pripremu vode unutar navedenih izvora onečišćenja.

II.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz objekata i postrojenja koji su predmet ovoga Priloga, a koji se ispušta u vode, odnosno u sustav javne odvodnje navode se u Tablici 1. ove točke:

Tablica 1. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

POKAZATELJI

IZRAŽENI KAO

MJERNA JEDINICA

POVRŠINSKE VODE

SUSTAV JAVNE ODVODNJE

I. FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI

1. Temperatura


°C

30

40

2. pH-vrijednost6,5 – 9,0

6,5 – 9,5

3. Suspendirane tvari


mg/l

35

(a)

4. Taložive tvari


ml/l h

0,5

10

II. EKOTOKSIKOLOŠKI POKAZATELJI

5.Toksičnost na Daphnia magna

LIDD*

Faktor razrjeđenja

2

6. Toksičnost na svjetleće bakterije

LIDL*

Faktor razrjeđenja

3

III. ORGANSKI POKAZATELJI

7. Biokemijska potrošnja kisika (BPK5)

O2

mg/l

25

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

8. Kemijska potrošnja kisika (KPKCr)

O2

mg/l

125

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

9. Ukupni organski ugljik (TOC)

C

mg/l

30

10. Teškohlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)


mg/l

20

100

11. Detergenti, anionski


mg/l

1

10

12. Detergenti, neionski


mg/l

1

10

IV. ANORGANSKI POKAZATELJI

13. Kloridi

Cl

mg/l

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

14. Ukupni fosfor

P

mg/l

2 (1 jezera)

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

15. Ukupni dušik

N

mg/l

15

sukladno članku 5. ovoga Pravilnika

16. Amonij

N

mg/l

10

17. Nitriti

N

mg/l

1

10

18. Nitrati

N

mg/l

2

Oznake u Tablici 1. znače:

* LIDD, LIDL – najmanje razrjeđenje otpadne vode koje nema učinka na test organizme; određuje se najmanje četiri puta godišnje.

– Toksičnost na dafnije određuje se u slučaju kada se otpadne vode ispuštaju u kopnene vode, a toksičnost na svjetleće bakterije u priobalne vode.

(a) – granična vrijednost emisije određuje se u otpadnoj vodi u slučaju ako suspendirane tvari štetno djeluju na sustav javne odvodnje i/ili na proces pročišćavanja uređaja, a određuje ju pravna osoba koja održava objekte sustava javne odvodnje i uređaja.

III.

Posebne mjere u svezi s ispuštanjem otpadnih voda iz objekata i postrojenja za proizvodnju želatine i ljepila iz kože i kostiju su:

– odrediti sva mjesta nastajanja otpadnih voda kao i njihov sastav i količinu

– racionalna potrošnja vode u svim tehnološkim procesima i

– sakupljati i odvoziti opasni i neopasni otpad.«.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/66
Urbroj: 525-12/0986-15-11
Zagreb, 29. prosinca 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda 3 08.01.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda