Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU

NN 3/2016 (8.1.2016.), Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

23

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/11 i 47/14), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O UZAJAMNOJ RAZMJENI INFORMACIJA I IZVJEŠĆIVANJU O KVALITETI ZRAKA I OBVEZAMA ZA PROVEDBU ODLUKE KOMISIJE 2011/850/EU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju pobliže zadaće Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija) i drugih tijela vezano uz način, rokove, sadržaj i format podataka te način prikupljanja podataka radi uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka.

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (SL L 152, 11. 6. 2008.).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo i okvir za provedbu Provedbene odluke Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU) (SL L 335, 17. 12. 2011.), (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/850/EU).

Članak 3.

(1) Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Odluci Komisije 2011/850/EU.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku sukladni su pojmovima utvrđenim posebnim propisom o zaštiti zraka i posebnim propisom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU je Agencija.

Članak 5.

Agencija za potrebe provedbe Odluke Komisije 2011/850/EU obavlja sljedeće poslove:

– dostavlja informacije koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje u ime Republike Hrvatske u repozitorij podataka, uspostavljen od Europske komisije uz pomoć Europske agencije za zaštitu okoliša;

– obavještava Europsku komisiju o osobi ili osobama iz članka 3. stavka 5. Odluke Komisije 2011/850/EU;

– dostavlja informacije koje se koriste za uzajamnu razmjenu informacija u repozitorij podataka iz članaka 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. Odluke Komisije 2011/850/EU u rokovima propisanim člancima 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. 14. i 16. stavka 2. Odluke Komisije 2011/850/EU na način propisan člankom 5. Odluke Komisije 2011/850/EU;

– u slučaju ažuriranja informacija iz prve alineje ovoga članka, obrazlaže razlike između ažuriranih i originalnih informacija i razloge za ažuriranje sukladno članku 5. stavku 5. Odluke Komisije 2011/850/EU.

Članak 6.

Agencija objavljuje Upute Europske komisije za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka na svojim internetskim stranicama.

Članak 7.

(1) Za razmjenu informacija i izvješćivanje o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka koriste se podaci o koncentracijama onečišćujućih tvari dobivenih mjerenjima na mjernim mjestima određenim propisom kojim se uređuje popis mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku te podaci dobiveni indikativnim mjerenjima, modeliranjem i tehnikama objektivne procjene.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Članak 8.

(1) Podaci o zonama i aglomeracijama i sustavu procjene iz članaka 6. i 7. Odluke Komisije 2011/850/EU dostavljaju se u Agenciju do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) Podaci iz članaka 8., 9., 10., 11. i 12. Odluke Komisije 2011/850/EU dostavljaju se u Agenciju do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 9.

(1) Obvezni elementi koje Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka mora sadržavati propisani su u Dijelu I. Priloga ovoga Pravilnika.

(2) Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na temelju kojeg se traži izuzeće od primjene graničnih vrijednosti za dušikov dioksid ili benzen, odnosno za PM10 za određenu zonu ili aglomeraciju, sadrži podatke propisane u Dijelu II. Priloga ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Agenciji informacije o akcijskom planu za prekoračenja graničnih i ciljnih vrijednosti s mjernih mjesta određenih propisom kojim se uređuje popis mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku.

(2) Informacije o akcijskim planovima dostavljaju se u Agenciju odmah po donošenju Akcijskog plana.

(3) Informacije o akcijskim planovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka su informacije iz članka 13. i priloga (informacije H-K) Odluke Komisije 2011/850/EU:

– informacije o planovima za poboljšanje kvalitete zraka (H),

– informacije o raspodjeli izvora (I),

– informacije o scenariju za godinu postizanja (J),

– informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka (K).

(4) Informacije o akcijskim planovima (informacije H-K) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja Agenciji u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Članak 11.

Prilog s odgovarajućim sadržajem sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (»Narodne novine«, broj 57/13).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/15-04/26
Urbroj: 517-06-1-1-15-15
Zagreb, 30. prosinca 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

OBVEZNI SADRŽAJ AKCIJSKIH PLANOVA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZRAKA

Dio I. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka sadrži sljedeće podatke:

1.     

Lokaliziranje prekomjernog onečišćenja


(a) područje;


(b) grad (karta);


(c) mjerna postaja (karta, geografske koordinate).

2.

Opći podaci


(a) vrsta zone (grad, industrijsko ili ruralno područje);


(b) procjena veličine onečišćenog područja (km2) i broja stanovnika izloženih onečišćenju;


(c) korisni klimatski podaci;


(d) relevantni topografski podaci;


(e) dovoljno podataka o vrsti ciljeva u zoni koje zahtijevaju zaštitu.

3.

Odgovorna tijela


Imena i adrese osoba koje su odgovorne za razvoj i provedbu akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka.

4.

Priroda i procjena onečišćenja


(a) koncentracije koje su zabilježene tijekom prethodnih godina (prije provedbe mjera za poboljšanje);


(b) koncentracije koje su izmjerene od početka provedbe projekta;


(c) tehnike koje su korištene za procjenu.

5.

Porijeklo onečišćenja


(a) popis glavnih izvora emisije koji su odgovorni za onečišćenje (karta);


(b) ukupna količina emisija iz tih izvora (tone/godina);


(c) podaci o onečišćenju koje je došlo iz drugih regija.

6.

Analiza situacije


(a) detaljni podaci o onim faktorima koji su odgovorni za prekoračenje (npr. promet, uključujući i prekogranični promet, nastajanje sekundarnih onečišćujućih tvari u atmosferi);


(b) detaljni podaci o mogućim mjerama za poboljšanje kvalitete zraka.

7.

Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima za poboljšanje, koji su postojali prije 11. lipnja 2008., tj.:


(a) lokalne, regionalne, nacionalne, međunarodne mjere;


(b) zabilježeni učinci tih mjera.

8.

Detaljni podaci o onim mjerama ili projektima koji su usvojeni s ciljem smanjenja onečišćenja, sukladno Zakonu o zaštiti zraka:


(a) popis i opis svih mjera navedenih u akcijskom planu;


(b) vremenski plan provedbe;


(c) procjena planiranog poboljšanja kvalitete zraka i očekivanog vremena, potrebnog za dostizanje tih ciljeva.

9.

Detaljni podaci o dugoročno planiranim ili istraživanim mjerama ili projektima.

10.

Popis publikacija, dokumenata, radova, itd., koji su korišteni kao dopuna podacima koji se traže na temelju ovoga Priloga.

Dio II. Akcijski plan za poboljšavanje kvalitete zraka na temelju kojeg se traži izuzeće od primjene graničnih vrijednosti za dušikov dioksid ili benzen, odnosno za PM10 za određenu zonu ili aglomeraciju sadrži sljedeće:

 1. 

Sve podatke iz Dijela I. ovoga Priloga.

2.

Podatke o statusu provedbe sljedećih direktiva:


1. Direktiva 94/63/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o kontroli emisija hlapivih organskih spojeva (HOS), do kojih dolazi zbog skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do benzinskih postaja (SL L 365, 31. 12. 1994.);


2. Direktiva 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja (SL L 24, 29. 1. 2008.);


3. Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o približavanju zakonodavstava država članica vezanih uz mjere protiv emisije plinovitih onečišćujućih tvari i lebdećih čestica iz motora s unutarnjim sagorijevanjem, namijenjenih ugradnji u necestovnu mobilnu mehanizaciju (SL L 59, 27. 2. 1998.);


4. Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kvaliteti benzinskih i dizelskih goriva (SL L 350, 28. 12. 1998.);


5. Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju upotrebom organskih otapala u određenim djelatnostima i postrojenjima (SL L 85, 29. 3. 1999.);


6. Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u nekim tekućim gorivima (SL L 121, 11. 5. 1999.);


7. Direktiva 2000/76/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2000. o spaljivanju otpada (SL L 332, 28. 12. 2000.);


8. Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničavanju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje (SL L 309, 27. 11. 2001.);


9. Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u atmosferi (SL L 309, 27. 11. 2001.);


10. Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u nekim bojama i lakovima i proizvodima za bojenje vozila (SL L 143, 30. 4. 2004.);


11. Direktiva 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Direktiva 1999/32/EZ o sadržaju sumpora u brodskim gorivima (SL L 191, 22. 7. 2005.);


12. Direktiva 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o približavanju zakonodavstava država članica o mjerama koje treba poduzeti za smanjenje emisije plinovitih onečišćujućih tvari i lebdećih čestica iz motora s kompresijskim paljenjem koji se koriste u vozilima te emisije plinovitih onečišćujućih tvari iz motora s pozitivnim paljenjem, koji za gorivo koriste prirodni plin ili ukapljeni naftni plin za upotrebu u vozilima (SL L 275, 20. 10. 2005.);


13. Direktiva 2006/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o učinkovitosti krajnje potrošnje energije i energetskih usluga (SL L 114, 27. 4. 2006.).

3.

Podatke o svim mjerama za smanjenje onečišćenja zraka čija je provedba razmatrana na odgovarajućoj lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, u vezi s postizanjem ciljeva kvalitete zraka, uključujući podatke o:


(a) smanjenju emisija iz nepokretnih izvora, tako da se osigura da mali i srednje veliki nepokretni uređaji za loženje (uključujući i biomasu) budu opremljeni opremom za kontrolu emisije, ili zamijenjeni;


(b) smanjenju emisija iz vozila, obnavljanjem opremom za kontrolu emisije. Potrebno je razmotriti uvođenje ekonomskih poticaja za brže uvođenje nove opreme.


(c) nabavi cestovnih vozila za javna tijela, u skladu sa smjernicama Europske komisije za provedbu postupka zelene javne nabave (Buying Green! – A Handbook on green public procurement, objavljenim na internetskim stranicama Europske komisije) te goriva i opremi za loženje za smanjenje emisija, uključujući nabavu:


– novih vozila, uključujući vozila s manjom emisijom,


– čišćih prijevoznih sredstava,


– nepokretnih uređaja za loženje s niskom emisijom,


– goriva za nepokretne i pokretne izvore s niskom emisijom;


(d) mjerama za ograničavanje emisija iz prometa, kroz planiranje i upravljanje prometom (uključujući i cijene za zakrčenost prometa, različite cijene za parkiranje ili druge ekonomske poticaje; uspostavljanje zona s niskom emisijom);


(e) mjerama za poticanje prelaska na vrste prijevoza koje manje onečišćuju;


(f) osiguranju da se goriva s niskom emisijom koriste u malim, srednjim i velikim nepokretnim izvorima te u pokretnim izvorima;


(g) mjerama za smanjenje onečišćenja zraka korištenjem sustava dozvola iz Direktive 2008/1/EZ, nacionalnih planova iz Direktive 2001/80/EZ i korištenjem ekonomskih instrumenata kao što su porezi, davanja ili trgovanje emisijama;


(h) gdje je prikladno, mjerama za zaštitu zdravlja djece ili ostalih osjetljivih skupina.

3 08.01.2016 Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU 3 08.01.2016 Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU 3 08.01.2016 Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU 3 08.01.2016 Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU