Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

NN 3/2016 (8.1.2016.), Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

3 08.01.2016 Pravilnik o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

24

Na temelju članka 93. stavka 3. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/15), ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINIMA I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA SMJEŠTAJ AZILANATA, STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM I STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM TE SUDJELOVANJA AZILANATA, STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM I STRANACA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti smještaja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te njihovo sudjelovanje u plaćanju troškova smještaja.

II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

Članak 2.

(1) Azilantu odnosno strancu pod supsidijarnom zaštitom smještaj će se osigurati u smještajnim prostorima kojima za tu namjenu raspolažu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Azilantu odnosno strancu pod supsidijarnom zaštitom smještaj se može osigurati i u smještajnim prostorima kojima raspolaže vjerska zajednica, humanitarna organizacija, trgovačko društvo, udruga ili druga domaća ili strana, pravna ili fizička osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi zaključi ugovor o pružanju usluga smještaja azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom.

(3) Azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom ostaje smješten u Prihvatilištu za tražitelje azila (u daljnjem tekstu Prihvatilište) dok se ne osigura smještaj u primjerenom smještajnom prostoru u najkraćem mogućem roku pod uvjetom da je u roku od 3 dana od dana prijave prebivališta podnio zahtjev za smještaj.

(4) Ukoliko azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom ne podnese zahtjev za smještaj u roku propisanim člankom 2. stavkom 3. ovoga Pravilnika, a za to nema opravdane razloge, gubi pravo na smještaj u Prihvatilištu.

(5) Ukoliko azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom za vrijeme dok je smješten u Prihvatilištu izbiva iz Prihvatilišta duže od 8 dana bez da je o tome prethodno obavijestio ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, gubi pravo na smještaj u Prihvatilištu.

Članak 3.

Smještaj azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom iz članka 2. ovog Pravilnika podrazumijeva osiguravanje smještajnog prostora koji je prikladan za boravak odnosno za zadovoljavanje potrebe stanovanja, održavanja osobne higijene i samostalnu pripremu obroka.

Članak 4.

Azilantu odnosno strancu pod supsidijarnom zaštitom – trudnici tri mjeseca prije očekivanog poroda, roditelju s djetetom do šest mjeseci starosti, a u iznimnim slučajevima do godine dana starosti djeteta, odrasloj osobi s invaliditetom, osobi ovisnoj o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima kojoj nije potrebno bolničko liječenje, starijoj i teško bolesnoj odrasloj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, djetetu bez pratnje, djetetu ili mlađem punoljetniku s problemima u ponašanju, ukoliko je to potrebno zbog njihovih specifičnih potreba smještaj se može osigurati kod odgovarajućeg pružatelja socijalne usluge smještaja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 5.

(1) Prilikom smještaja obitelji azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom iz članka 2. ovoga Pravilnika osigurat će se jedinstvo obitelji.

(2) Prilikom smještaja djeteta bez pratnje iz članka 4. ovoga Pravilnika uzet će se u obzir najbolji interes djeteta.

Članak 6.

(1) Rješenje o priznavanju prava na smještaj azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom iz članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika donosi centar za socijalnu skrb na čijem području azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom ima prebivalište u vrijeme odobravanja međunarodne zaštite.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, centru za socijalnu skrb na čijem području mjesne nadležnosti će azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom biti smješten te ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

Članak 7.

(1) Azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom za kojeg centar za socijalnu skrb, u razdoblju dok mu se osigurava smještaj sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, utvrdi da ostvaruje prihod, posjeduje imovinu veće vrijednosti iz koje je moguće podmiriti troškove stanovanja ili ima osobu koja ga uzdržava te na taj način može podmiriti troškove stanovanja, dužan je sudjelovati u plaćanju troškova smještaja kako slijedi:

– azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom dužan je sudjelovati u plaćanju troškova smještaja sa svim raspoloživim sredstvima koja prelaze iznos od 2.500,00 kuna mjesečno,

– azilanti odnosno stranci pod supsidijarnom zaštitom koji žive u zajedničkom kućanstvu dužni su sudjelovati u troškovima smještaja sa svim raspoloživim sredstvima koja prelaze iznos od 1.500,00 kuna mjesečno po članu kućanstva.

(2) Azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom koji ostvaruje prihod do 2.500,00 kuna mjesečno i koji ne posjeduje imovinu veće vrijednosti iz koje je moguće podmiriti troškove stanovanja niti ima osobu koja ga uzdržava, a koja bi mogla podmiriti troškove stanovanja ne sudjeluje u plaćanju troškova smještaja.

(3) Azilanti odnosno stranci pod supsidijarnom zaštitom koji žive u zajedničkom kućanstvu ne sudjeluju u plaćanju troškova smještaja kad prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 1.500,00 kn mjesečno i kad članovi kućanstva ne posjeduju imovinu veće vrijednosti iz koje je moguće podmiriti troškove stanovanja niti imaju osobu koja ih uzdržava, a koja bi mogla podmiriti troškove stanovanja ne sudjeluju u plaćanju troškova smještaja.

III. SMJEŠTAJ OSOBA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

Članak 8.

(1) Strancu pod privremenom zaštitom može se priznati pravo na smještaj u odgovarajuće objekte koje za tu namjenu osigurava Republika Hrvatska.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na sudjelovanje u troškovima smještaja azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom na odgovarajući se način primjenjuju i na stranca pod privremenom zaštitom u skladu s pravima koja stranac pod privremenom zaštitom ostvaruje na temelju odredbi Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

IV. OSIGURANJE SREDSTAVA

Članak 9.

Sredstva za troškove smještaja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom osiguravaju se u Državnom proračunu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom (»Narodne novine«, broj 36/08 i 116/11).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/18

Urbroj: 519-03-2-1/1-15-19

Zagreb, 24. prosinca 2015.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske
i ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.