Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe

NN 4/2016 (13.1.2016.), Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

27

Na temelju članka 51. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), ministar zdravlja uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU UVJETA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– uvjeti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada ili specijalističke ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja duševne, tjelesne i zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe,

– uvjeti i način obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe,

– vrste zdravstvenih pregleda i rokove za obavljanje istih,

– zdravstveni zahtjevi za rad na plovilu unutarnje plovidbe u svojstvu člana posade,

– popis bolesti i zdravstvenih stanja koje osobu čine nesposobnom za rad na plovilu unutarnje plovidbe u svojstvu člana posade,

– čuvanje medicinske dokumentacije.

Članak 2.

Ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar) na prijedlog povjerenstva kojeg imenuje (u daljnjem tekstu: povjerenstvo), ovlašćuje zdravstvene ustanove, trgovačka društva i specijalističke ordinacije medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili specijalistička ordinacija medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe, obvezna je:

1. obavljati zdravstvenu djelatnost sukladno odredbama zakona kojim se regulira zdravstvena zaštita

2. ispunjavati uvjete glede prostora i tehničke opremljenosti:

– sanitarno-tehničke i higijenske uvjete sukladno propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

– uvjete u pogledu prostora, opreme i kadrova za specijalističku ordinaciju djelatnosti medicine rada sukladno propisu o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

– imati prostor za čuvanje medicinske dokumentacije ili metalni ormar s ključem za osobne kartone liječničkog pregleda članova posade

3. zapošljavati u radnom odnosu doktora medicine specijalista medicine rada ili medicine rada i sporta koji ima završeni tečaj iz pomorske medicine

4. zapošljavati u radnom odnosu ili imati sklopljen ugovor o obavljanju poslova s psihologom.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka treba priložiti uz pisani zahtjev za izdavanje ovlaštenja.

Ministar na prijedlog povjerenstva može oduzeti ovlaštenje dano za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe, ako se utvrdi da zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili specijalistička ordinacija medicine rada ne ispunjava propisane uvjete, ne izvršava svoje obveze ili se ne pridržava utvrđenih doktrinarnih mjerila pri obavljanju zdravstvenih pregleda, odnosno pri ocjeni zdravstvene sposobnosti.

Članak 3.

Ministar imenuje članove iz članka 2. ovoga Pravilnika, i to:

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za zdravlje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

– jednog člana iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za unutarnju plovidbu.

Članak 4.

Zdravstveni pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost članova posade plovila unutarnje plovidbe može biti prethodni, redovni i nadzorni zdravstveni pregled.

Prilikom prethodnog i redovnog zdravstvenog pregleda iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se Vodič za procjenu minimalnih tjelesnih zahtjeva za članove posade plovila unutarnje plovidbe kod prethodnih i redovnih zdravstvenih pregleda koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

II. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNIH, REDOVNIH I NADZORNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Članak 5.

Prethodni zdravstveni pregled obavlja se prije izdavanja brodarske knjižice.

Redovni zdravstveni pregled obavlja se:

1. za imaoca svjedodžbe o osposobljenosti za zapovjednika plovila:

– nakon navršene 50 godine života, unutar sljedeća tri mjeseca, a zatim svakih pet godina,

– nakon navršene 65 godine života, unutar sljedeća tri mjeseca, a zatim svake godine,

2. za ostale članove posade:

– nakon navršene 65 godine života, unutar sljedeća tri mjeseca, a zatim svake godine.

Nadzorni zdravstveni pregled u roku kraćem od redovnog pregleda obavlja se prilikom prvog izdavanja svjedodžbe o osposobljenosti za zvanja zapovjednika A, B ili C na plovilu, te po odluci specijalista medicine rada, ako se za to ukaže potreba nakon obavljenog redovnog zdravstvenog pregleda.

Nadzorni zdravstveni pregled u roku kraćem od redovnog pregleda obavlja se i prije promjene vrste posla na plovilu, poslije privremene nesposobnosti za rad koja je trajala više od 30 dana, poslije nesretnog slučaja, poslije utvrđene profesionalne bolesti, poslije ozljede na radu zbog koje je određena privremena nesposobnost za rad, poslije brodoloma ili druge nezgode plovila, na zahtjev zapovjednika plovila, na zahtjev lučke kapetanije, te na osobni zahtjev člana posade. Od dana podnošenja zahtjeva za nadzorni pregled do dana nadzornog pregleda ne smije proteći više od 30 dana, osim u slučaju privremene nesposobnosti za rad koja je trajala 30 i više dana.

Članak 6.

Prilikom svih zdravstvenih pregleda iz članka 5. ovoga Pravilnika, specijalist medicine rada ili medicine rada i sporta može zatražiti uvid u zdravstvenu dokumentaciju osobe na pregledu, a koja je pohranjena kod njegovog izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, drugih doktora medicine ili u drugim zdravstvenim ustanovama.

Prije upisivanja ocjene »trajno nesposoban« u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti iz članka 25. ovoga Pravilnika, specijalist medicine rada ili medicine rada i sporta dužan je zatražiti mišljenje specijalista određene specijalnosti o prognozi bolesti od koje pregledanik boluje i njezinim posljedicama.

Članak 7.

Prethodni zdravstveni pregled obvezno obuhvaća:

– anamnestičke podatke: uzimanje anamneze (osobne i radne), podatke o sadašnjem stanju,

– klinički pregled i pretrage,

– antropometrijske podatke,

– fizikalni pregled: kože i vidljivih sluznica, glave (uključujući oči i adnekse oka, uši, usne šupljine) i vrata, prsnog koša i pluća, srčanožilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava i spolnih organa, lokomotornog sustava i kralješnice,

– ispitivanje vidnih sposobnosti (funkcije oštrine vida na daljinu optotipom, oštrine vida na blizinu Jägerovim optotipom, te na daljinu i blizinu odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje osjetila vida, osjeta za boje pseudoizokromatskim tablicama i odgovarajućim uređajima za multifunkcionalno ispitivanje vida, binokularnog vida, forije, fuzije, dubinskog vida i vidnog polja uređajima za multifunkcionalno ispitivanje osjetila vida, te mezoptičkog vida, odnosno brze adaptacije na tamu odgovarajućim uređajima),

– ispitivanje audiovestibularnih sposobnosti (sluha tonskom liminarnom audiometrijom, a vestibularne sposobnosti kliničkim testovima orto i dinamostatike – FATB prema NASA R/93 i rotatorni test),

– psihologijsku obradu koja obuhvaća:

– utvrđivanje općih i posebnih kognitivnih sposobnosti ciljanim psihologijskim mjernim instrumentima (npr. PNT, TN, RSB, RPM i sl.),

– procjenu osobina ličnosti, s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost, ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima (npr. standardizirani psihologijski intervju, EPQ, MMPI, Cornell indeks i sl.),

– ispitivanje psihomotornih i senzomotornih sposobnosti ciljanim psihodijagnostičkim sredstvima (npr. Bornadelova sinusoida, Gibsonov spiralni labirint, CRD serija i sl.),

– procjenu motivacije standardiziranim psihologijskim intervjuom,

– EKG u mirovanju,

– spirometriju,

– laboratorijske pretrage (brzina sedimentacije eritrocita, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletan urin, pri prvom izdavanju pomorske ili brodarske knjižice i krvna grupa i Rh faktor) – po indikaciji, testovi na droge (psihoaktivne tvari), odnosno glavne metabolite (kanabinoidi/THC, opijati/morfin, kodein i heroin, kokain/benzoilkgonin, ecstasy, speed, amfetamin, metamfetamin, metadon) – po indikaciji.

Redovni zdravstveni pregled obvezno obuhvaća:

– klinički pregled: antropometrijske podatke, fizikalni pregled – sa sadržajem kao kod prethodnog pregleda,

– ispitivanje vidnih i audiovestibularnih sposobnosti sa sadržajem kao kod prethodnog pregleda,

– EKG u mirovanju,

– spirometriju,

– laboratorijske pretrage kao kod prethodnog pregleda,

– provjeru pokretljivosti donjih i gornjih ekstremiteta

– dizanje tereta od 20 kg.

Nadzorni zdravstveni pregled prilikom izdavanja svjedodžbe o osposobljenosti za zvanja zapovjednika plovila obvezno obuhvaća ispitivanje vidnih i audiovestibularnih sposobnosti sa sadržajem kao kod prethodnog pregleda te provjeru postojanja trajnih zapreka za rad na plovilu iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Nadzorni zdravstveni pregled po odluci specijalista medicine rada ili medicine rada i sporta sadrži sve kliničke, specijalističke, funkcionalne ili laboratorijske pretrage potrebne za utvrđivanje zdravstvenog stanja, bolesti, ozljede ili poremećaja koji su bili razlog upućivanja na ovaj pregled.

Nadzorni zdravstveni pregled u ostalim slučajevima obuhvaća preglede i pretrage kao kod redovnog zdravstvenog pregleda.

Članak 8.

Članu posade plovila koji je upućen na nadzorni zdravstveni pregled radi izdavanja svjedodžbe o osposobljenosti za zvanja zapovjednika plovila, a prethodni ili redovni zdravstveni pregled je obavio unutar roka od 3 (tri) mjeseca računajući od dana upućivanja na nadzorni pregled, Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zapovjednika plovila unutarnje plovidbe može mu se izdati bez pregleda, s tim da se svjedodžba izdaje s datumom obavljanja prethodnog ili redovnog zdravstvenog pregleda.

Članak 9.

Zdravstvene preglede članova posade plovila unutarnje plovidbe iz članka 4. ovoga Pravilnika obavlja doktor medicine specijalist medicine rada ili medicine rada i sporta koji izdaje svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Uz specijalista medicine rada ili specijalistu medicine rada i sporta, u obavljanju prethodnih zdravstvenih pregleda obvezno sudjeluje i psiholog. U drugim vrstama pregleda psiholog sudjeluje prema indikaciji.

Ako je nužno u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica, te kod bolesti koje mogu izazvati trajnu nesposobnost za rad pregledana osoba će biti upućena na dodatne preglede i pretrage u zdravstvene ustanove ili na pregled kod određenog doktora medicine specijalista.

III. ZDRAVSTVENI NADZOR I IMUNIZACIJA BIJELOG OSOBLJA

Članak 11.

Zdravstveni nadzor i zdravstveni pregled osoba koje na plovilu rade u svojstvu člana posade na poslovima na kojima dolaze u dodir s namirnicama, odnosno pitkom vodom ili na poslovima pružanja higijenske ili zdravstvene njege, a koje sukladno zakonu kojim se propisuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, podliježu zdravstvenom nadzoru, obavljaju se na način kako je to propisano tim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona.

Nadzoru iz stavka 1. ovoga članka u određenim uvjetima, odnosno epidemiološkim indikacijama, kako je to propisano zakonom kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, podliježu i svi drugi članovi posade.

Članak 12.

Imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa protiv zaraznih bolesti za sve članove posade obavlja se sukladno zakonu kojim se propisuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti, odnosno podzakonskim propisima donesenim na temelju toga zakona.

Članak 13.

Sukladno propisima iz članka 11. i 12. ovoga Pravilnika, zdravstveni nadzor i zdravstvene preglede članova posade plovila unutarnje plovidbe koji podliježu zdravstvenom nadzoru, kao i imunizaciju, seroprofilaksu i kemoprofilaksu tih osoba od zaraznih bolesti obavljaju zdravstvene ustanove koje u svom sastavu imaju higijensko-epidemiološku djelatnost.

IV. ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI I ZAPREKE ZA RAD

Članak 14.

Uvjete za rad na plovilu kao član posade ne ispunjava osoba za koju se zdravstvenim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika utvrdi da boluje od bolesti, odnosno za koju se utvrde zapreke koje utječu na trajnu sposobnost za uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka na plovilu:

– koje nepovoljno trajno utječu na sposobnost za uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka na plovilu,

– koje mogu ugroziti zdravlje i sigurnost drugih osoba na plovilu ili predstavljaju veći rizik za zdravlje samog pregledanika, jer mogu dovesti do komplikacija koje bi zahtijevale hitnu kiruršku ili drugu medicinsku intervenciju tijekom plovidbe,

– koje se zbog nemogućnosti dijetalne ishrane, štetnih čimbenika radne okoline ili drugih specifičnosti rada i duljeg boravka na plovilu mogu značajnije pogoršati.

Članak 15.

Za rad na plovilu u svojstvu člana posade sposobna je osoba za koju se zdravstvenim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika utvrdi da je tjelesno i duševno zdrava, odnosno da ne boluje od bolesti ili da nema druge trajne ili privremene zapreke za rad kao član posade.

Trajne zapreke za rad kod prethodnog zdravstvenog pregleda

Članak 16.

Trajna zapreka za rad na plovilu kod prethodnog zdravstvenog pregleda, može se odrediti na osnovi uvida u radne zahtjeve i u konzultaciji s nadležnim specijalistom ili psihologom kod sljedećih bolesti i/ili stanja kada specijalist medicine rada ili medicine rada i sporta utvrdi da član posade ne može više trajno obavljati posao na siguran način:

a) epilepsija i druge bolesti koje mogu dovesti do privremenog gubitka ili poremećaja svijesti, psihoze (sadašnje i u anamnezi), alkoholizam, narkomanija, teže neuroze, poremećaji osobnosti, duševna zaostalost,

b) intelektualna insuficijencija, deficiti specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost),

c) organske bolesti središnjeg živčanog sustava i perifernih živaca s poremećajima funkcije od važnosti za radnu sposobnost, postkontuzijski sindrom, učestali i izraziti napadaji migrene, kada nadležni specijalist uže specijalnosti utvrdi da trajno sprječavaju rad na brodu,

d) anatomska ili funkcionalna jednookost, keratokonus, glaukom, druge kronične bolesti oka progresivne naravi, poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti ispod zahtjeva navedenih u člancima 19. do 20. ovoga Pravilnika,

e) gluhoća, jednostrana gluhoća ili teška jednostrana nagluhost, oštećenja sluha perceptivnog tipa izvan zahtjeva navedenih u članku 21. ovoga Pravilnika, oštećenja sluha mješovitog tipa, kronične upale srednjeg uha s perforacijom bubnjića (sa ili bez sekrecije), otoskleroza, Menierov sindrom, druge vrtoglavice, kinetoze, ozena, kronične gnojne upale sinusa, bolesti i stanja larinksa koje trajno oštećuju funkciju govora i disanja, jače izraženo mucanje, rascjep nepca, teži oblici alergije gornjih dišnih putova,

f) dijabetes melitus kada unatoč terapiji nije moguće postići zadovoljavajuće vrijednosti šećera u krvi, druge neregulirane bolesti endokrinog sustava ili mijene tvari, izrazita gojaznost, izrazita astenija popraćena općom tjelesnom slabošću, primjena imunosupresivne terapije,

g) kronične anemije, koagulopatije, druge teže kronične bolesti krvi i krvotvornih organa,

h) prirođene ili stečene greške ili kronične organske bolesti srca, preboljeli infarkt miokarda, koronarna bolest, i nakon učinjene premosnice, teži poremećaji srčanog ritma, potreba za pacemakerom, aneurizma aorte i opstruktivne bolesti perifernih arterija popraćene intermitentnom klaudikacijom, anamnestički cerebrovaskularni inzult, uključujući i tranzitorne ishemične atake, arterijska hipertenzija s vrijednostima krvnog tlaka preko 180/120 mmHg bez terapije, jače izraženi varikoziteti, duboka venska tromboza i tromboflebitis,

i) astma, plućna fibroza, recidivirajući pneumotoraks, i druge kronične bolesti pluća s težim smetnjama ventilacije, ili recidivirajućom bronhopulmonalnom infekcijom, teže deformacije grudnog koša sa smetnjama ventilacije,

j) teži defekti zubala koji utječu na funkciju žvakanja, ahalazija, gastroduodenalni ulkus s komplikacijama, kronične bolesti jetre, žučnih putova i gušterače, recidivirajući apendicitis, kronični ulcerozni kolitis, Chronova bolest i druge bolesti s kroničnim proljevima, recidivirajuće analne fistule i drugi teži i recidivirajući perianalni poremećaji,

k) kronične bolesti bubrega, prostate i mokraćnih putova s komplikacijama, urinarna inkontinencija, stanje po nefrektomiji ili transplantaciji bubrega, teži poremećaji menstruacije i druge ginekološke bolesti s mogućnošću komplikacija,

l) neizlječive kronične infekcije kože, kronični vulgarni ekcem, generalizirane keratodermije, agenezija žlijezda znojnica, neurodermitis, eritematodes chronicus i druge kožne manifestacije sistemskih bolesti,

m) jače izražene deformacije kralježnice, spuštena stopala popraćena smetnjama u hodu ili degenerativnim promjenama u zglobovima, degenerativne promjene zglobova udova ili kralježnice, upalni reumatizam zglobova ili kralježnice, specifične upale zglobova, nodozni periarteritis, difuzna sklerodermija, sistemski lupus eritematodes, kronični osteomijelitis, kronična lumboishialgija, diskus hernija, habitualna luksacija velikih zglobova, bolesti mišićno-koštanog sustava popraćene poremećajem mišićne snage, pokretljivosti, koordinacije i ravnoteže,

n) amputacije ili prirođeni defekti udova ili njihovih važnijih dijelova, čak i uz nadoknadu protetskim pomagalima, kasne posljedice ozljeda i operacija koje remete urednu funkciju lokomotornog sustava,

o) zloćudne novotvorine,

p) trajne funkcionalne posljedice uzrokovane dugotrajnim i iscrpljujućim bolestima,

q) sve bolesti i poremećaji koje nisu određene ovim člankom a koje bitno utječu na obavljanje rada na siguran način.

Trajne zapreke za daljnji rad na plovilu

Članak 17.

Trajna zapreka za daljnji rad na plovilu, može se odrediti na osnovi uvida u radne zahtjeve i u konzultaciji s nadležnim specijalistom ili psihologom kod slijedećih bolesti i/ili stanja kada specijalist medicine rada ili medicine rada i sporta utvrdi da član posade ne može više trajno obavljati posao na siguran način:

a) epilepsija, psihoze (sve osim prolaznih organskih i reaktivnih što uvjetuje privremenu nesposobnost), alkoholizam sa sociopatijom i neuspješnošću rehabilitacije, narkomanija i druge bolesti ovisnosti bez uspješnosti rehabilitacije, anksiozno-depresivni poremećaji, poremećaji osobnosti, duševna zaostalost,

b) intelektualna insuficijencija, deficiti specifičnih kognitivnih sposobnosti koje se očituju kao smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, te poremećaji percepcije, mišljenja i pamćenja, psihomotorni i senzomotorni poremećaji koji se očituju kao senzomotorna usporenost i nekoordiniranost, smanjena vizualno-motorna koordinacija, izražene devijacije osobnosti (emocionalna i socijalna nezrelost, neprilagođeno ponašanje, anksioznost, agresivnost),

c) organske bolesti središnjeg živčanog sustava (upalne, degenerativne, vaskularne i hereditarne) i perifernih živaca s jače izraženim poremećajima funkcije od važnosti za zdravstvenu sposobnost (posebice neuromuskularne i muskularne funkcije, te održavanja ravnoteže, koordinacije i pozornosti), postkontuzijski sindrom sa trajnim posljedicama koje onemogućuju rad na siguran način, učestali i izraziti napadaji migrene rezistentni na terapiju,

d) dekompenzirani glaukom s progresivnim oštećenjem vidnog polja, druge kronične bolesti oka progresivne naravi, poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposobnosti ispod zahtjeva navedenih u člancima 19. do 20. ovoga Pravilnika, koji se ne daju korigirati,

e) oštećenja sluha perceptivnog tipa izvan zahtjeva navedenih u članku 21. ovoga Pravilnika, oštećenja sluha mješovitog tipa, otoskleroza, Menierov sindrom, vertebrobazilarna insuficijencija, druge verificirane i na terapiju rezistentne vrtoglavice, verificirane i na terapiju rezistentne kinetoze, ozena, bolesti i stanja larinksa koje trajno oštećuju funkciju govora i disanja,

f) neregulirani dijabetes melitus, dijabetes melitus s kasnim komplikacijama na živčanom sustavu, oku, bubrezima i perifernim krvnim žilama, teže ili na terapiju rezistentne bolesti endokrinog sustava, imunološkog sustava ili mijene tvari, izrazita gojaznost popraćena poremećajem kardiovaskularne i/ili respiratorne funkcije utvrđene funkcionalnim testovima, odnosno težim oštećenjem zglobova donjih udova, izrazita astenija popraćena općom tjelesnom slabošću utvrđenom funkcionalnim testovima respiratornog, kardiovaskularnog i mišićnog sustava ili Gulenovom baterijom testova,

g) teži oblici kroničnih anemija, koagulopatije, kronična leukemija i druge teže kronične i na terapiju rezistentne bolesti krvi i krvotvornih organa,

h) prirođene ili stečene srčane greške s poremećenom hemodinamičkom funkcijom, ozbiljnijim poremećajima ritma ili anginoznim tegobama, teži oblici miokardiopatija s dekompenzacijom, rezistentnom aritmijom ili tromboembolizmom, preboljeli infarkt miokarda, koronarna bolest, i nakon učinjene premosnice, asimptomatska koronarna insuficijencija sa značajnim smanjenjem koronarne rezerve, teži poremećaji srčanog ritma, ovisnost o pacemakeru, dekompenzirani cor pulmonale, aneurizma aorte i opstruktivne bolesti perifernih arterija popraćene intermitentnom klaudikacijom (posebice ürgerova bolest), stanje po preboljelom cerebrovaskularnom inzultu, uključujući i tranzitorne ishemične atake, arterijska hipertenzija s vrijednostima krvnog tlaka preko 180/120 mmHg unatoč terapiji, jače izraženi recidivirajući varikoziteti, duboka venska tromboza i tromboflebitis,

i) astma s učestalim napadima rezistentnim na terapiju neovisno o ventilacijskoj funkciji, plućna fibroza, recidivirajući pneumotoraks, kronični bronhitis i druge kronične bolesti pluća s težim smetnjama ventilacije ili recidivirajućom bronhopulmonalnom infekcijom,

j) ahalazija, gastroduodenalni ulkus s komplikacijama (sadašnja i ranija gastrointestinalna krvarenja, perforacija, rekurentni ulkus), na terapiju rezistentan postresekcijski sindrom, kronični agresivni hepatitis, ciroza jetre s komplikacijama (varikoziteti jednjaka, ascites, ikterus, poremećaji koagulacije), hepatolentikularna degeneracija, kronični recidivirajući pankreatitis, kronični ulcerozni kolitis, hemokromatoza,

k) kronične bolesti bubrega s kroničnom renalnom insuficijencijom, nefrotski sindrom, nefroangioskleroza, stanje po nefrektomiji ili transplantaciji bubrega s oštećenom funkcijom drugog bubrega ili hipertenzijom, druge bolesti bubrega s oštećenom bubrenom funkcijom, na terapiju rezistentni kronični poremećaji menstruacije i druge ginekološke bolesti s mogućnošću komplikacija,

l) kronični i na terapiju rezistentni alergijskim testovima verificirani vulgarni ekcem ili neurodermitis, generalizirana i na terapiju rezistentna psorijaza s komplikacijama na zglobovima, eritematodes chronicus, na terapiju rezistentne zloćudne novotvorine kože,

m) jako izražena i uznapredovala artroza kuka, koljena ili skočnog zgloba, jako izražene degenerativne promjene vratne ili slabinske kralješnice s trajno izraženim i na terapiju rezistentnim tegobama i poremećajima funkcije, verificirani Morbus Bechterew, uznapredovali oblici reumatoidnog artritisa, difuzna sklerodermija, sistemski lupus eritematodes, tuberkuloza zglobova, psorijatična artropatija, teži oblici uričnog artritisa, ankiloze ili jače kontrakture važnijih zglobova udova, amputacije udova ili njihovih važnijih dijelova (šaka, prsti ruke, stopalo), habitualna luksacija velikih zglobova koja se ne može operativno riješiti, druge posljedice ozljeda, bolesti ili operacija mišićno-koštanog sustava popraćene trajnim poremećajem mišićne snage, pokretljivosti, koordinacije i ravnoteže i drugih funkcija koje se ne mogu terapijski riješiti, a od važnosti su za zdravstvenu sposobnost na plovilu,

n) amputacije ili prirođeni defekti udova ili njihovih važnijih dijelova, čak i uz nadoknadu protetskim pomagalima,

o) zloćudne novotvorine, osim onih bez znakova recidiva nakon uspješno provedene terapije i bez trajnih sekundarnih duševnih poremećaja,

p) trajne funkcionalne posljedice uzrokovane drugim bolestima.

Privremene zapreke za rad na plovilu

Članak 18.

Privremenom zaprekom za rad na plovilu kod zdravstvenih pregleda iz članka 5. ovoga Pravilnika smatraju se sve akutne i kronične bolesti, te ozljede koje uzrokuju privremenu nesposobnost za rad i zahtijevaju ambulantno ili bolničko liječenje, rehabilitaciju, kućnu njegu, nadzor, izolaciju ili kiruršku intervenciju, a osobito:

a) crijevne zarazne bolesti ili njihovo kliconoštvo, aktivna tuberkuloza, spolno prenosive bolesti u zaraznom stadiju, sve druge zarazne bolesti koje se obvezno prijavljuju sukladno zakonu kojim se propisuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti,

b) sistemske mikoze, dermatofitije, piodermije, skabijes,

c) teži, odnosno simptomatski hemeroidi, varikokela, izraženiji varikoziteti, polipi nosne šupljine i glasnica, jače izražena devijacija nosnog septuma i deformacija nosne piramide sa smetnjama disanja, struma, izraženiji defekti zubala, odnosno višestruki karijes, asimptomatski ulkus pepticus prvih 6 mjeseci nakon gastroskopski utvrđenog cijeljenja i dijetalne terapije, analne i druge fistule, hernije trbušne šupljine, kamenci žučnih ili mokraćnih putova, izraženija i simptomatska hidrokela, teži odnosno simptomatski halux valgus, habitualna luksacija velikih zglobova, lezije meniska koljena,

d) trudnoća, od kraja 13. tjedna.

Vidne sposobnosti

Članak 19.

A) SLUŽBA PALUBE

Kod prethodnog zdravstvenog pregleda iz članka 1. ovoga Pravilnika, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 0,5 ili bolja za svako oko odvojeno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 0,7 ili bolja. Ako je tako propisano, obvezno je nošenje naočala ili kontaktnih leća i posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća.

Kod redovnih zdravstvenih pregleda i kod nadzornih zdravstvenih pregleda prilikom izdavanja ovlasti za određena zvanja na plovilu iz članka 1. ovoga Pravilnika, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije mora biti 0,4 ili bolja za svako oko posebno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 0,5 ili bolja.

Članovi posade u službi palube i kandidati za upis u nautički smjer obrazovnih ustanova svih razina obrazovanja za brodarska zvanja moraju uredno raspoznavati boje.

Članovi posade u službi palube i kandidati za upis u nautički smjer obrazovnih ustanova svih razina obrazovanja za brodarska zvanja moraju imati uredan stereoskopski vid, i vidno polje te adaptaciju na tamu u granicama normale.

B) SLUŽBA STROJA

Kod prethodnog zdravstvenog pregleda iz članka 5. ovoga Pravilnika, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije, mora biti 0,5 ili bolja za svako oko odvojeno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 0,7. Ako je tako propisano, obvezno je nošenje naočala ili kontaktnih leća i posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća.

Kod redovnih zdravstvenih pregleda i kod nadzornih zdravstvenih pregleda prilikom izdavanja ovlasti za određena zvanja na plovilu, oštrina vida na daljinu sa ili bez korekcije mora biti 0,4 na svako oko odvojeno. Binokularna oštrina vida na daljinu mora biti 0,4 ili bolja.

Članovi posade u službi stroja i kandidati za upis u odgovarajući smjer obrazovnih ustanova svih razina obrazovanja za brodarska zvanja moraju uredno raspoznavati boje ili biti sigurni u svezi boja.

Članovi posade u službi stroja i kandidati za upis u odgovarajući smjer obrazovnih ustanova svih razina obrazovanja za brodarska zvanja moraju imati uredan stereoskopski vid i vidno polje, te adaptaciju na tamu u granicama normale.

C) OSTALE SLUŽBE

Kod članova posade u ostalim službama vidne su sposobnosti bez posebnih zahtjeva, s tim da sa ili bez korekcije budu dostatne za uspješno obavljanje radnih zadataka, uz obvezno nošenje naočala ili kontaktnih leća i posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća, ako im je korekcija potrebna.

Članak 20.

Ako član posade tijekom zaposlenja na plovilu izgubi vid na jednom oku a vid zdravog oka iznosi najmanje 1,0 može nastaviti plovidbu na radnim mjestima administratora, konobara i sobara, odnosno mladića sobe uz ispunjenje uvjeta iz članka 19. stavka 9. ovoga Pravilnika.

Audiovestibularne sposobnosti

Članak 21.

Na prethodnom zdravstvenom pregledu iz članka 5. ovoga Pravilnika, u ulaznom audiogramu, može se tolerirati perceptivni gubitak sluha u obliku uskog skotoma do maksimalno 50 dB na 4000 Hz uz normalan sluh na susjednoj nižoj i višoj oktavi, ili silazni gubici iza 4000 Hz s padom ne većim od 30 dB na susjednoj višoj oktavi. Za osobe s prethodnim stažem u buci mogu se tolerirati perceptivni gubici sluha do maksimalno 70 dB na 4000 Hz a na susjednoj nižoj i višoj oktavi do 30 dB.

Na redovnom zdravstvenom pregledu i kod nadzornih zdravstvenih pregleda prilikom izdavanja ovlasti za određena zvanja na plovilu perceptivni gubitak sluha ne smije biti veći od 30 dB na frekvencijama od 500, 1000, 2000 i 3000 Hz na boljem uhu, odnosno ne smije biti veći od 40 dB na frekvencijama od 500, 1000, 2000 i 3000 Hz na lošijem uhu.

Za zaposlene u ostalim službama izuzev službe palube i službe stroja, može se tolerirati jednostrana gluhoća ili obostrana teža nagluhost.

Slušne sposobnosti osoba s gubitkom sluha do razine vrijednosti iz propisanih zahtjeva kontroliraju se jednom godišnje.

Oštećenja sluha se pri svim zdravstvenim pregledima iz članka 5. ovoga Pravilnika ocjenjuju bez slušnog pomagala.

Funkcija vestibularnog sustava verificirana kliničkim testovima u članova posade plovila unutarnje plovidbe mora biti uredna.

V. OCJENA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 22.

U ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti članova posade, osim zapreka za rad iz članaka 16., 17. i 18. ovoga Pravilnika, ovisno o posebnim tipovima plovila na kojima plove i ovisno o poslovima i zadaćama (radnom mjestu), valja uzeti u obzir i sve zapreke u odnosu na posebne uvjete rada prisutne na takvim plovilima i radnim mjestima, koje su određene drugim propisima u svezi s utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti zaposlenih na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada.

Članak 23.

Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se najkasnije u roku od 2 dana od početka zdravstvenih pregleda iz članka 5. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

Članak 24.

Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti:

1. sposoban (uz navod vrste plovila, službe brodarskog zvanja, radnog mjesta i vrste plovidbe za koje je pregledana osoba sposobna),

2. sposoban uz ograničenje (uz navod potrebe za nošenjem naočala ili kontaktnih leća uz obvezno posjedovanje rezervnih naočala ili kontaktnih leća ako to zahtijevaju utvrđene vidne sposobnosti, kao i vrste plovila, službe brodarskog zvanja, radnog mjesta, te roka u kojem valja obaviti nadzorni zdravstveni pregled ako je on potreban),

3. privremeno nesposoban (uz navod najmanjeg trajanja nesposobnosti, te roka u kojem valja obaviti nadzorni zdravstveni pregled ako je on potreban),

4. trajno nesposoban,

5. ocjena zdravstvene sposobnosti nije dana (uz navođenje razloga).

Kod ocjene zdravstvene sposobnosti »privremeno nesposoban« i »trajno nesposoban« treba se pozvati na odredbu ovoga Pravilnika (članak i točku) na temelju koje je dana ocjena te šifru prema 10. Međunarodnoj klasifikaciji bolesti.

O ocjeni zdravstvene sposobnosti izvješćuje se:

1. pregledana osoba,

2. nadležna lučka kapetanija,

3. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i

4. ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu.

Članak 25.

Ocjena zdravstvene sposobnosti za rad na plovilu u svojstvu člana posade upisuje se u »Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade plovila unutarnje plovidbe«, a ocjena zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova zapovjednika plovila unutarnje plovidbe upisuje se u »Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zapovjednika plovila unutarnje plovidbe« koje izdaju zdravstvena ustanova, trgovačka društva ili specijalističke ordinacije medicine rada za zdravstvene preglede ovlaštene za pregled članova posade plovila unutarnje plovidbe.

Obrazac »Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti člana posade plovila unutarnje plovidbe«, tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a obrazac »Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zapovjednika plovila unutarnje plovidbe« tiskan je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Primjedbe od posebne važnosti (npr. alergija na određene lijekove ili drugo) unose se u brodarsku knjižicu.

Svjedodžbe iz stavka 2. ovoga članka imaju valjanost do 50. godine života člana posade plovila unutarnje plovidbe osim ako nije određen kraći rok valjanosti svjedodžbe, koji se upisuje u svjedodžbu.

Članak 26.

U ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada vode se i pohranjuju kartoni zdravstvenog pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe.

Obrazac kartona iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Ovjerena preslika svjedodžbi iz članka 25. ovoga Pravilnika pohranjuje se u kartonu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

Medicinsku dokumentaciju iz članka 26. ovoga Pravilnika, na temelju koje je dana ocjena iz članka 24. ovoga Pravilnika, ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili specijalistička ordinacija medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe, obvezna je trajno čuvati.

Ako je zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe na temelju članka 2. ovoga Pravilnika oduzeto ovlaštenje za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe, ista je obvezna svu medicinsku dokumentaciju o obavljenim pregledima dostaviti Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu koji je obvezan trajno čuvati, odnosno predati zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe koja će preuzeti poslove.

Članak 28.

Ovlaštena zdravstvena ustanova, trgovačko društvo ili specijalistička ordinacija medicine rada za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe obvezna je jednom mjesečno dostaviti podatke o obavljenim zdravstvenim pregledima članova posade plovila unutarnje plovidbe Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na način kako to odredi Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Članak 29.

Na ocjenu zdravstvene sposobnosti iz članka 24. ovoga Pravilnika može se uložiti pisani prigovor Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u roku od 15 dana od dana uručenja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti.

Zahtjev za ponovnom ocjenom zdravstvene sposobnosti može podnijeti pregledana osoba, pravna osoba koja je pregledanoga uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen, Ministarstvo i ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu.

Ponovnu ocjenu zdravstvene sposobnosti daje Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo pri Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana koje za svaki pojedinačni slučaj imenuje ravnatelj Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu iz redova specijalista medicine rada zdravstvenih ustanova koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada ili trgovačkog društva ili specijalističke ordinacije medicine rada ovlaštene za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade plovila unutarnje plovidbe ili iz Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

U radu Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva i davanju ocjene zdravstvene sposobnosti ne mogu sudjelovati specijalisti medicine rada ili medicine rada i sporta koji su sudjelovali u zdravstvenom pregledu i ocjeni zdravstvene sposobnosti u određenom slučaju.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo dužno je u žalbenom postupku pozvati osobu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo zasjeda i vodi žalbeni postupak u Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Ocjena zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva je konačna.

O ocjeni zdravstvene sposobnosti Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva izvješćuje se:

1. pregledana osoba,

2. pravna osoba koja je pregledanoga uputila na pregled ili kod koje je pregledani zaposlen,

3. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu,

4. ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu.

Članak 30.

Drugostupanjsko zdravstveno povjerenstvo može dati ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda, samo na osnovi medicinske dokumentacije, i to u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 31.

Drugostupanjskom zdravstvenom povjerenstvu mora biti dostupna medicinska dokumentacija o prethodnim zdravstvenim pregledima, a po potrebi i medicinska dokumentacija od izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite, drugih doktora medicine ili drugih zdravstvenih ustanova, osobe koja je pozvana na pregled.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 111/2002).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-07/09

Urbroj: 534-02-1-1/2-16-01

Zagreb, 11. siječnja 2016.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.


PRILOG I. – PRILOG IV.


4 13.01.2016 Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe 4 13.01.2016 Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe 4 13.01.2016 Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe 4 13.01.2016 Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe