Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak

NN 6/2016 (20.1.2016.), Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak

6 20.01.2016 Izmjene i dopune Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak

OPĆINA JAGODNJAK

82

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93., 69/97., 33/00, 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15) i članka 31. točka 2. Statuta Općine Jagodnjak (Službeni glasnik Općine Jagodnjak br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Jagodnjak, na svojoj sjednici održanoj 21. 12. 2015. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

O OPĆINSKIM PRIREZIMA I POREZIMA OPĆINE JAGODNJAK

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Odluke o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak (u daljem tekstu: Izmjene i dopune) mijenja se Odluka o općinskim prirezima i porezima Općine Jagodnjak »Narodne novine« br. 19/02) te Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Jagodnjak (»Narodne novine« br. 112/03) kako slijedi.

Članak 2.

U članku 3. točka 7. »porez na tvrtku ili naziv« briše se.

Dosadašnja točka 8. postaje točka 7.

Članak 3.

Članci 24., 25. i 26. brišu se.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom glasniku« Općine Jagodnjak.

Klasa: 021-05/15-01/52

Urbroj: 2100/09-15-01/ 01

Jagodnjak, 21. prosinca 2015.

Predsjednik Vijeća
Johan Urtajl, v. r.