Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj

NN 6/2016 (20.1.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj

OPĆINA MRKOPALJ

83

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko-
-goranske županije« broj 29/09, 34/09 – ispr., 13/13, 19/13), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 23. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima (»Narodne novine« br. 11/02 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 31/01, 2/02, 4/02, 32/02) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi »prirez porezu na dohodak«.

Točke 6. i 7. brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. riječi »prirez porezu na dohodak po stopi od 5%« zamjenjuju se riječima »prirez porezu na dohodak po stopi od 7%«.

Članak 3.

Naslov VIII. iznad članka 14. i članci 14. do 18. brišu se.

Članak 4.

Naslov IX. iznad članka 19. i članci 19. do 24. brišu se.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. veljače 2016. godine.

Ova Odluka objavit će se i u »Službenim novinama Primorsko-
-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj: 2112-05-01-15-34
Mrkopalj, 23. prosinca 2015.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
Miljenko Kauzlarić, v. r.

6 20.01.2016 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj 6 20.01.2016 Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Mrkopalj