Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

102

Na temelju članka 421. stavka 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj15. siječnja 2016. donijela je

PRAVILNIK

O DODATNIM POSLOVIMA KOJE MOŽE OBAVLJATI DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 1.

Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ovlašteno je pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, obavljati i sljedeće poslove:

1. posredovati kod prodaje, odnosno prodavati predmete koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja,

2. poduzimati mjere radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,

3. procjenjivati stupanj izloženosti riziku osiguranog objekta i procjenjivati štetu,

4. obavljati druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja,

5. obavljati poslove nuđenja udjela investicijskih fondova u skladu s odredbama zakona koji uređuju nuđenje udjela investicijskih fondova,

6. obavljati poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona koji uređuju poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava,

7. surađivati s drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 2.

Druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja iz članka 1. točke 4. ovog Pravilnika su usluge istraživanja tržišta ili analize rizika za potrebe klijenta, usluge savjetovanja o rizicima i uvjetima osiguranja i reosiguranja, usluge izrade prijedloga za rješavanje odštetnih zahtjeva te usluge edukacije u vezi s obavljanjem poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Članak 3.

Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može obavljati poslove iz članka 1. ovog Pravilnika pod sljedećim uvjetima:

1. ako raspolaže stručnim, organizacijskim i tehničkim kapacitetima za obavljanje tih poslova i

2. ako sklopi pisani ugovor za obavljanje tih poslova.

Članak 4.

(1) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju može, u suradnji s društvima za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, obavljati poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju za koje je ovlašteno, osim sklapanja ugovora o osiguranju pod uvjetima:

1. da se poslovi iz stavka 1. ovoga članka ne obavljaju kako bi se izbjegle obveze i zahtjevi propisani Zakonom o osiguranju,

2. da se poslovi obavljaju u suradnji iz objektivnih razloga i isključivo radi povećanja učinkovitosti obavljanja tih poslova,

3. da je suradnja iz stavka 1. ovoga članka uređena pisanim ugovorom.

(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 1. ovoga članka odgovara, za izbor i rad društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju s kojim surađuje u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(3) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju objavljuje i redovito ažurira na svojim internetskim stranicama sklopljene ugovore o suradnji s drugim društvima za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, predmet suradnje i njeno trajanje, kada je primjenjivo.

Članak 5.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 97/13 i 146/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/08

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.