Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

105

Na temelju članka 86. stavka 11. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIJENOS ODNOSNO PREUZIMANJE PORTFELJA OSIGURANJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) propisuje uvjete za prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja odnosno:

– sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos ili preuzimanje portfelja osiguranja i

– dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijenos ili  preuzimanje portfelja osiguranja.

(2) Portfelj osiguranja, u smislu ovoga Pravilnika, čine ugovori o osiguranju koje je, sklopilo društvo za osiguranje, a koji su predmet prijenosa odnosno preuzimanja.

Prijenos i preuzimanje portfelja osiguranja između društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj  može prenijeti sve ili dio ugovora o osiguranju (u daljnjem tekstu: portfelj osiguranja) na drugo društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da društvo za osiguranje preuzimatelj prethodno ishodi odobrenje Agencije za preuzimanje tog portfelja osiguranja.

(2)   Zahtjev društva za osiguranje preuzimatelja portfelja osiguranja za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja mora sadržavati:

1. tvrtku, sjedište i OIB društva za osiguranje koje preuzima portfelja osiguranja i društva za osiguranje koje prenosi portfelj osiguranja,

2. preciziran zahtjev u kojim se traži izdavanje odobrenja iz kojega se može utvrditi traži li se odobrenje za preuzimanje cijelog ili dijela portfelja osiguranja navođenjem što obuhvaća taj portfelj osiguranja tako da:

– kada je predmet preuzimanja dio portfelja osiguranja potrebno je navesti preuzima li se portfelj osiguranja iz pojedine skupine ili vrste osiguranja odnosno pojedinog rizika unutar vrste osiguranja i jesu li u tom slučaju predmet prijenosa svi ili dio ugovora iz te skupine ili vrste osiguranja odnosno pojedinog rizika ili se preuzima cijeli portfelj osiguranja koji obuhvaća sve ugovore o osiguranju iz pojedine skupine osiguranja, jedne ili iz svih vrsta osiguranja ili iz pojedinog ili svih vrsta rizika unutar pojedine vrste osiguranja za koje društvo za osiguranje od kojeg se preuzima portfelj osiguranja ima sklopljene ugovore o osiguranju, a

– kada je predmet preuzimanja portfelj osiguranja koji čine ugovori o osiguranju sklopljeni na temelju prava poslovnog nastana ili na temelju slobode pružanja usluga, podatke iz prethodne alineje ove točke potrebno je posebno navesti za te ugovore o osiguranju,

3. očitovanje je li predmet prijenosa i imovina društva za osiguranje prenositelja,

4. očitovanje na koji način i u kojem roku će društvo za osiguranje preuzimatelj izvršiti obvezu obavještavanja ugovaratelja osiguranja i trećih osoba o izvršenom preuzimanju portfelja osiguranja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje preuzimatelj treba dostaviti:

1. ugovor o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja sklopljen s društvom za osiguranje od kojeg preuzima portfelj osiguranja,

2. poslovni plan društva za osiguranje preuzimatelja s obzirom na preuzimanje portfelja osiguranja,

3. dokaz da društvo za osiguranje preuzimatelj ima potrebna prihvatljiva vlastita sredstva za pokriće potrebnog solventnog kapitala nakon preuzimanja portfelja osiguranja,

4. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koja se plaća za podneseni zahtjev.

Prijenos portfelja društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na društvo za osiguranje iz druge države članice

Članak 3.

(1) Društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora imati prethodno odobrenje Agencije da svoj ukupni portfelj osiguranja ili dio svog portfelja osiguranja prenese na društvo za osiguranje preuzimatelja iz druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora.

(2) Zahtjev društva za osiguranje prenositelja portfelja osiguranja za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja mora na odgovarajući način sadržavati podatke propisane člankom 2. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje prenositelj dužno je dostaviti:

1. ugovor o prijenosu i preuzimanju portfelja osiguranja,

2. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koja se plaća za podneseni zahtjev.

Preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj od društva za osiguranje iz druge države članice

Članak 4.

(1) Društvo za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora imati prethodno odobrenje Agencije da preuzme ukupni portfelj osiguranja ili dio portfelja osiguranja društva za osiguranje prenositelja iz druge države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora ili društva čije je sjedište u trećoj državi, a od njegove podružnice koja je osnovana u državi članici.

(2) Zahtjev društva za osiguranje preuzimatelja portfelja osiguranja za izdavanje odobrenja za preuzimanje portfelja osiguranja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane člankom 2. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje preuzimatelj dužno je dostaviti dokumentaciju propisanu člankom 2. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Prijenos portfelja podružnice društva za osiguranje iz treće države osnovane u Republici Hrvatskoj

Članak 5.

(1) Društvo za osiguranje iz treće države (koja nije članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora), mora imati prethodno odobrenje Agencije, za prijenos cijelog ili dijela portfelja ugovora o osiguranju njegove podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj na društvo za osiguranje osnovano u Republici Hrvatskoj ili na društvo za osiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, odnosno u trećoj državi.

(2) Zahtjev društva za osiguranje prenositelja portfelja osiguranja za izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja njegove podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj mora na odgovarajući način sadržavati podatke propisane člankom 2. stavak 2. ovoga Pravilnika i ime i adresu punomoćnika u Republici Hrvatskoj za primanje pismena u postupku po ovom zahtjevu.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka društvo za osiguranje preuzimatelj treba dostaviti dokumentaciju propisanu člankom 2. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

(4) Društvo koje preuzima portfelj osiguranja mora imati dozvolu za obavljanje poslova osiguranja kojom je obuhvaćen portfelj osiguranja koji preuzima.

Dokumentacija

Članak 6.

(1) Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjeve iz ovog Pravilnika, a na stranom je jeziku, treba biti dostavljena prevedena na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(3) Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom Agencija može, kada ocijeni potrebnim za donošenje odluke o zahtjevu, pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi i drugu dokumentaciju potrebnu za odlučivanje o podnesenom zahtjevu.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/12

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća,

Petar-Pierre Matek, v. r.