Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

106

Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

(1) U članku 8. stavak 3. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 103/2014) zamjenjuje se i glasi: »Prilikom sudjelovanja u javnoj ponudi prenosivi vrijednosni papiri se inicijalno iskazuju kao potraživanje u iznosu danog prijedloga sudjelovanja u ponudi, ako postoji obveza uplate novčanih sredstava sukladno uvjetima javne ponude. Nakon što je ponuda prihvaćena te je primljena obavijest o prihvaćanju javne ponude prenosivog vrijednosnog papira od ponuditelja odnosno aranžera ili depozitara, ovisno što je ranije, a prenosivom vrijednosnom papiru su dodijeljena sva potrebna obilježja, isti se priznaje u imovini fonda sukladno klasifikacijama financijske imovine iz računovodstvenih politika fonda.«.

(2) U stavku 8. riječ »Pravilnika« zamjenjuje se riječju »članka«.

(3) Dodaje se stavak 9. koji glasi: »Odredba stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje i na instrumente tržišta novca.«

Članak 2.

(1) U članku 9. stavku 1. iza riječi »transakcija« dodaje se tekst »(ne uključujući blok transakcije)«.

Članak 3.

(1) U članku 12. stavku 2. iza riječi »novca« dodaje se tekst

», koji su uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj,«.

(2) Dodaje se stavak 3. koji glasi: »Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su uvršteni na uređeno tržište druge države članice ili/i države članice OECD-a, aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se navedenim instrumentima mogla utvrditi fer vrijednost najmanje 15 dana u tromjesečnom razdoblju.«

(3) Stavak 3. postaje stavak 4.

(4) Stavak 4. postaje stavak 5. te se mijenja i glasi: »Mirovinsko društvo dužno je jednom mjesečno za prethodna tri mjeseca, na kraju zadnjeg radnog dana u mjesecu, procijeniti zadovoljavaju li prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te izvedeni financijski instrumenti uvjete iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

(5) Stavci 5. i 6. se brišu.

(6) Dodaje se novi stavak 6. koji glasi: »Cijenu iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo dužno je početi primjenjivati najkasnije sedmog radnog dana od dana iz stavka 5. ovoga članka u slučaju da prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te izvedeni financijski instrumenti ne ispunjavaju uvjete iz stavaka 1., 2., 3. ili 4. ovoga članka.«.

(7) Dodaje se novi stavak 7. koji glasi: »Trgovinski dan koji se ne uzima u obzir za određivanje aktivnog tržišta iz stavka 1. i 2. ovoga članka je:

a) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 100.000 kuna za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca kojima se trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, a čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, čiji je izdavatelj jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj ili Hrvatska narodna banka,

b) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 50.000 kuna za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kojima se trguje na uređenim tržištima u Republici Hrvatskoj, a čiji izdavatelj ima sjedište u Republici Hrvatskoj,

c) trgovinski dan u kojem je dnevni promet bio manji od 5.000 kuna za prenosive vlasničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj dioničko društvo.«.

(8) Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8. te se u istom broj »4.« mijenja u broj »5.«, a iza teksta »točke 1.« dodaje se riječ »Zakona«.

Članak 4.

(1) U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: »Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj ili za njih jamči Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a, čiji su izdavatelji jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u državi članici OECD-a, Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a, vrednuju se primjenom zadnje cijene objavljene na službenom financijsko-informacijskom servisu na dan za koji se vrednuju imovina i obveze«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/89

Urbroj: 326-01-440-16-3

Zagreb, 15. siječnja 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.