Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

90

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA SAVJETOVALIŠTA I POSREDNIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Očevidnika savjetovališta i posrednika (u daljnjem tekstu: Očevidnik).

Članak 2.

(1) Očevidnik je javan.

(2) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Očevidnik.

(3) Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku i sastoji se od dijela u koji se upisuju savjetovališta i dijela u koji se upisuju posrednici.

(4) Registar s posljednjim upisanim podacima dostupan je na mrežnoj stranici ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(5) Ovlaštena osoba u Ministarstvu dužna je na zahtjev zainteresirane osobe izdati potvrdu s posljednjim i/ili prethodno upisanim podacima u Očevidnik.

Članak 3.

(1) Savjetovalište se upisuje u dio Očevidnika za savjetovališta po službenoj dužnosti na temelju rješenja kojim se daje dozvola za obavljanje poslova savjetovališta.

(2) U dio Očevidnika za savjetovališta po službenoj dužnosti upisuju se ustrojstvene jedinice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta na temelju Pravilnika o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta (»Narodne novine«, broj 2/16.).

Članak 4.

(1) U dijelu Očevidnika za savjetovališta upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa savjetovališta

2. ime i prezime i/ili naziv odnosno tvrtka osobe koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta

3. osobni identifikacijski broj (OIB) osobe koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta

4. adresa prebivališta i/ili sjedišta osobe koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta

5. mjesto i adresa prostora u kojima osoba koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta obavlja poslove savjetovališta

6. žiro račun kojeg osoba koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta koristi radi obavljanja poslova savjetovališta

7. adresa mrežne stranice koju osoba koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta koristi za obavljanje poslova savjetovališta

8. poslovni broj i datum donošenja rješenja kojim se daje dozvola za obavljanje poslova savjetovališta

9. ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) posrednika koji provodi izvansudski postupak u savjetovalištu

10. promjena podataka

11. poslovni broj i datum donošenja rješenja o prestanku obavljanja poslova savjetovališta odnosno gubitku dozvole za obavljanje poslova savjetovališta.

(2) Za ustrojstvene jedinice Financijske agencije koje obavljaju poslove savjetovališta upisuju se podaci iz Pravilnika o uvjetima za dobivanje dozvole za obavljanje poslova savjetovališta i načinu rada savjetovališta (»Narodne novine«, broj 2/16.), ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) posrednika koji provodi izvansudski postupak u savjetovalištu i promjene tih podataka.

(3) Savjetovalište je dužno bez odgode pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka upisanih u Očevidnik i zatražiti upis nastale promjene.

Članak 5.

Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju savjetovališta iz Očevidnika na zahtjev osobe koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta ili po službenoj dužnosti kada osoba koja je dobila dozvolu za obavljanje poslova savjetovališta prestane postojati.

Članak 6.

Posrednik se upisuje u dio Očevidnika za posrednike po službenoj dužnosti na temelju rješenja kojim mu se izdaje dozvola za obavljanje poslova posrednika.

Članak 7.

(1) U dio Očevidnika za posrednike upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa posrednika

2. ime i prezime posrednika

3. osobni identifikacijski broj posrednika (OIB)

4. ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) savjetovališta kod kojega posrednika provodi izvansudski postupak

5. poslovni broj i datum donošenja rješenja kojim se izdaje dozvola za obavljanje poslova posrednika

6. promjena podataka

7. poslovni broj i datum donošenja rješenja o prestanku obavljanja poslova posrednika odnosno gubitku dozvole za obavljanje poslova posrednika.

(2) Posrednik je dužan bez odgode pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka upisanih u Očevidnik i zatražiti upis nastale promjene.

Članak 8.

Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju posrednika iz Očevidnika na zahtjev posrednika ili po službenoj dužnosti kada posrednik umre ili prestane biti dostojan za obavljanje poslova posrednika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/147

Urbroj: 514-04-01-02-15-02

Zagreb, 18. siječnja 2016.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.