Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

92

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/2015) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA IZ PODRUČJA TURIZMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije:

– u području usluga u turizmu:

1. turistički vodič,

2. turistički pratitelj,

– u području poslovanja turističke agencije:

1. voditelj poslovnice turističke agencije,

– u području poslovanja turističke zajednice:

1. direktor turističkog ureda turističke zajednice,

2. direktor predstavništva,

3. voditelj ispostave,

4. radnik zaposlen na rukovodećim poslovima,

5. radnik na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice.

(2) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija provodi se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon) te Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/2007, 88/2010, 30/2014, 89/2014 i 152/2014) za regulirane profesije iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga članka i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/2008), za regulirane profesije iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom.

(4) Pojmovi koji imaju rodno značenje, koji su korišteni u ovom Pravilniku, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na kandidate:

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji,

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama,

– državljane treće države, samo za regulirane profesije iz članka 1. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Članak 3.

(1) Kandidat iz članka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika, koji želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča, turističkog pratitelja ili voditelja poslovnice turističke agencije u Republici Hrvatskoj, dužan je o tome podnijeti izjavu na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: obrazac – Prilog I.).

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka:

a) daje se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,

b) uključuje osobne podatke,

c) daje se za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,

d) podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka priložiti sljedeće dokumente:

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnim kvalifikacijama,

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

(4) Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave iz stavka 1. ovoga članka o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(5) Privremenost odnosno povremenost pružanja usluga procjenjuje se s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uzevši u obzir prethodno trajanje, učestalost, redovitost i stalnost pružanja usluge u Republici Hrvatskoj.

(6) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Ako dođe do bitnih promjena okolnosti potvrđenih dokumentima, kandidat je dužan Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu podnijeti samo one dokumente iz stavka 3. ovoga članka, koji su odlučni za ocjenu te bitne promjene.

Članak 4.

(1) Povodom izjave iz članka 3. ovoga Pravilnika, u skladu sa Zakonom te zakonom kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu, odnosno zakonom kojim se uređuju turističke zajednice i promicanje hrvatskog turizma, Ministarstvo provjerava ispunjava li kandidat propisane stručne kvalifikacije za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi.

(2) Kandidat može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi urednu izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju kandidata iz stavka 2. ovoga članka, te na svojim mrežnim stranicama objavljuje listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju uslugu u Republici Hrvatskoj.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

Članak 5.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča, turističkog pratitelja, iz područja poslovanja turističke agencije voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– EU potvrda,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 3., 4., 6. i 7. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Članak 6.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča, turističkog pratitelja, iz područja poslovanja turističke agencije voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju,

sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti sljedeću dokumentaciju:

– EU potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– odluku države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije,

– potvrdu iste države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(6) Dokumenti iz stavaka 4. podstavka 2., 3., 4., 6. i 7. i stavka 5. podstavka 3., 4. i 5. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja poslovanja turističke agencije za voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice za direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj konfederaciji.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja poslovanja turističke agencije za voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice za direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona,

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (»Narodne novine«, broj 22/2015).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/19

Urbroj: 529-06-16-14

Zagreb, 14. siječnja 2016.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

PRILOG I.

Obrazac


7 22.01.2016 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma 7 22.01.2016 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma 7 22.01.2016 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma