Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

7 22.01.2016 Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

96

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 104. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donijela je

PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje dokumentacija kojom se utvrđuje postojanje uvjeta propisanih člankom 104. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« 30/15; dalje u tekstu: Zakon), za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje/društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), kao i izvještavanje Agencije o izdvojenim poslovima ili funkcijama.

Uvjeti

Članak 2.

Društvo je dužno pri izdvajanju poslova ili funkcija pridržavati se odredbi članka 104. Zakona i članka 274. Uredbe (EU) br. 2015/35 i ovoga Pravilnika.

Izvještavanje Agencije

Članak 3.

(1) Ako Društvo namjerava izdvojiti poslove ili funkcije, dužno je najkasnije 60 dana prije sklapanja ugovora s pružateljem usluga, o tome obavijestiti Agenciju.

(2) Društvo za osiguranje je dužno obavijestiti Agenciju o sklopljenom ugovoru o izdvojenim poslovima ili funkcijama te o prestanku i svakoj promjeni ugovora, dostavljanjem preslike tog ugovora odnosno dodatka ugovora, u roku od 8 dana od dana njegovog sklapanja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na obrazložen zahtjev Društva, Agencija može skratiti rok iz stavka 1. ovoga članka.

Dokumentacija za izdvajanje poslova ili funkcija

Članak 4.

(1) Dokumentacija koju je Društvo dužno dostaviti Agenciji čini:

1. nacrt ugovora koji Društvo namjerava sklopiti s pružateljem usluga u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija sačinjen u skladu s točkom 4. članka 274. Uredbe (EU) br. 2015/35

2. interni akti u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija iz članka 5. ovoga Pravilnika

3. ime i prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište, boravište i OIB pružatelja usluge (i podizvođača) koji je fizička osoba, odnosno tvrtku ili naziv, sjedište i OIB pružatelja usluge koji je pravna osoba,

4. popis osoba povezanih u smislu članka 3. točka 26. Zakona s pružateljem usluga te opis na koji su način povezane,

5. ime i prezime zaposlenika Društva koji je zadužen za nadzor i upravljanje ugovornim odnosom s pružateljem usluga,

6. detaljan opis tehničkih i organizacijskih rješenja koja omogućuju sigurno i kvalitetno obavljanje poslova ili funkcija koje se namjeravaju izdvojiti, uključujući opis načina zaštite povjerljivih podataka,

7. dokaz da nije otvoren stečajni postupak odnosno postupak likvidacije u odnosu na pružatelja usluga,

8. izjavu Društva da izdvajanje poslova ili funkcija neće dovesti do sukoba interesa,

9. ostalo što Društvo smatra važnim.

(2) Ukoliko pružatelj usluge nije pod nadzorom nadležnog nadzornog tijela, Društvo je dužno Agenciji dostaviti dokaz da je pružatelj usluge (i podizvođač) ovlašten pružati predmetne usluge i referentnu listu klijenata pružatelja usluge (i podizvođača) kojima pruža ili je pružao usluge koje će pružati Društvu.

(3) Osim dokumenata navedenih u stavcima 1. i 2. ovoga članka, Agencija može zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za procjenu jesu li ispunjeni uvjeti za izdvajanje poslova ili funkcija propisani Zakonom, Uredbom (EU) br. 2015/35 i ovim Pravilnikom.

Interni akti u vezi s izdvajanjem poslova ili funkcija

Članak 5.

Društvo je dužno, u skladu s člankom 4. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika, prije izdvajanja poslova ili funkcija donijeti interni akt koji sadrži:

1. razloge za izdvajanje poslova ili funkcija i proces donošenja odluke o sklapanju, nadzoru i prestanku ugovornog odnosa,

2. procjenu rizika povezanih s izdvajanjem poslova ili funkcija,

3. kriterije odlučne za odabir pružatelja usluge i analizu pružatelja usluga,

4. praćenje i izvještavanje uprave Društva o izloženosti rizicima povezanim s izdvajanjem poslova ili funkcija,

5. zadaće i odgovornosti organizacijskih jedinica ili osoba zaduženih za nadzor i upravljanje izdvajanjem poslova ili funkcija,

6. izlaznu strategiju Društva u slučaju prijevremenog prestanka ugovornog odnosa i/ili nemogućnosti ispunjenja ugovornih obveza.

Članak 6.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o izdvajanju poslova ili funkcija (»Narodne novine« broj 151/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/02

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.