Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

97

Na temelju članka 52. stavka 7. i članka 59. stavka 5. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) detaljnije propisuje:

– uvjete iz članka 51. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te sadržaj zahtjeva iz članka 52. stavka 2. Zakona i dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) i

– uvjete iz članka 59. stavaka 1. i 2. Zakona za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva i dokumentaciju kojom se dokazuje da osoba ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE

Članak 2.

Član uprave Društva može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 51. i člankom 52. Zakona i ovim Pravilnikom.

Stručnost

Članak 3.

(1) Kandidat za člana uprave ima stručnost odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo iz članka 51. stavka 1. točka 1. Zakona za primjereno upravljanje i vođenje poslova Društva pažnjom dobrog stručnjaka ako ima:

1. završen:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

– stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

– sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, ili

– stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu,

2. najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima u Društvu koje čini radno iskustvo u obavljanju funkcije člana uprave, zamjenika člana uprave, prokurista, nositelja ključne funkcije i/ili u rukovođenju drugim organizacijskim dijelovima Društva ili

3. najmanje pet godina iskustva u rukovođenju poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva, a koje čini radno iskustvo u rukovođenju poslovima, prvenstveno u financijskim institucijama odnosno pravnim osobama ili tijelima javne vlasti kojima su financijski poslovi temeljni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost te poslovima za koje Agencija ocijeni da su takvog karaktera da je obavljajući takve poslove kandidat mogao steći znanje potrebno za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

(2) Pri procjenjivanju trajanja potrebnog radnog iskustva Agencija može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 1. ovog članka.

(3) Odredba iz stavka 1. točke 1. alineje 4. i 5. ovog članka primjenjuje se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« broj 107/07 i 118/2012), u skladu s člankom 120. stavkom 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Primjerenost

Članak 4.

(1) Kandidat za člana uprave ispunjava uvjete primjerenosti odnosno ima dobar ugled i integritet propisane člankom 51. stavkom 1. točkom 2. Zakona ako:

1. nije bio član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u Društvu, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, koje je brisano iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili kojem je doneseno rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju za obavljanje poslova osiguranja, osim ako Agencija ocijeni da kandidat nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecao na otvaranje stečaja, pokretanje predstečajnog postupka/postupka predstečajne nagodbe, brisanje iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili donošenje rješenja o ukidanju rješenja o odobrenju za rad,

2. nad imovinom kandidata kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se niti je proveden stečajni postupak, odnosno nije pokrenut i ne vodi se predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, osim ako Agencija ocijeni da kandidat nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecao na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje predstečajnog postupka/postupka predstečajne nagodbe,

3. ako nije bio razriješen dužnosti člana uprave Društva rješenjem Agencije iz članka 238. stavka 5. Zakona,

4. ako Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo kandidatu nije odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave osim ako je proteklo najmanje godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

5. je kandidatu zbog nepoštivanja propisa oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela, odnosno je li mu od strane inozemnog nadzornog tijela oduzeta suglasnost ili izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova u financijskom sektoru.

6. ako nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i trećih država,

– ili za kaznena djela iz Zakona o trgovačkim društvima ili za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.) i to:

– glava IX. – kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva ili

– glava XII. – kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja ili

– glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva ili

– glava XXVI. – kaznena djela krivotvorenja ili

– glava XXVIII. – kaznena djela protiv službene dužnosti ili

– glava XXIX. – kaznena djela protiv pravosuđa ili

– glava XXIII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

– ili za kaznena djela iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.) i to:

– glava XIII. – kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ili

– glava XVII. – kaznena djela protiv imovine (osim za kazneno djelo oduzimanja tuđe pokretne stvari i kazneno djelo uništenja i oštećenja tuđe stvari) kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti ili

– glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja ili

– glava XXII. – kaznena djela protiv pravosuđa ili

– glava XXIII. – kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava ili

– glava XXV. – kaznena djela protiv službene dužnosti ili

– kazneno djelo povrede prava na rad i drugih prava iz rada iz članka 114. i kazneno djelo povrede prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu iz članka 115.

7. ako nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ili prekršaje iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima i prekršajima iz točke 6. ovoga stavka,

8. ako nije u sukobu interesa u odnosu na Društvo, dioničare, članove nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija u Društvu,

9. mu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koja u potpunosti ili djelomično obuhvaća funkciju člana uprave Društva,

10. ispunjava uvjete za člana uprave dioničkog društva iz Zakona o trgovačkim društvima,

11. je prema njegovom dosadašnjeg ponašanju moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave Društva,

12. nije istovremeno član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva niti član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama (osim iznimke propisane člankom 51. stavkom 6. Zakona):

– drugog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje ili

– mirovinskog osiguravajućeg društva ili

– mirovinskog društva ili

– depozitara ili

– investicijskog društva ili

– društva za upravljanje UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima ili

– kreditne institucije ili

– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije,

13. nije istovremeno ovlašteni zastupnik podružnice Društva iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države,

14. nije evidentiran na listama dužnika porezne uprave i registra kreditnih obveznika (HROK) ili je u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države,

15. njegov poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost ne ugrožava njegov ugled, pri čemu će Agencija uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat ima ili je imao značajni udio i/ili rukovodeću funkciju,

16. ne postoje drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(2) Prilikom procjene uvjeta iz stavka 1. ovoga članka Agencija će uzeti u obzir odgovore kandidata na pitanja iz Upitnika za kandidata za člana uprave Društva u Prilogu 1. ovoga Pravilnika koji je sastavni dio ovog Pravilnika, sve dostupne informacije kojima Agencija raspolaže kao i informacije vezane uz razloge provođenja istrage, vođenja kaznenog postupka/prekršajnog postupka, donošenja presude/rješenja u tim postupcima te vrstu presude/rješenja, stupanj u kojemu se postupak nalazi, izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, postojeće okolnosti, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Agencija će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 11. i 16. ovoga članka Agencija će analizirati informacije koje upućuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima ili nepoštivanja izrečenih mjera Agencije ili drugoga nadležnog tijela.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 5.

(1) Nadzorni odbor Društva podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave tog Društva za svaki mandat člana uprave Društva i u zahtjevu navodi:

– ime i prezime kandidata, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja kandidata, državljanstvo, prebivalište, boravište i OIB kandidata,

– bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu Društva te obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se Društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata,

– trajanje mandata, funkciju i nadležnosti člana uprave na koju se namjerava imenovati kandidata.

(2) Nadzorni odbor Društva dužan je uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice kandidata, odnosno za stranog državljanina presliku osobne iskaznice ili putne isprave izdane u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca,

2. presliku dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja kandidata, a u slučaju inozemne isprave (diplome) dostavlja se i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kada je primjenjivo,

3. životopis kandidata s detaljnim podacima o obrazovanju, stručnom usavršavanju i radnom iskustvu (trajanje naobrazbe, posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, naziv društava u kojima je kandidat do sada radio i na kojim funkcijama, razdoblje rada, opis poslova),

4. odgovarajuću ispravu kojom kandidat dokazuje svoj radni staž,

5. potvrde poslodavaca kandidata o dosadašnjem radnom iskustvu (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti, naziv funkcije/radnog mjesta) o radnom iskustvu iz članka 3. ovoga Pravilnika,

6. program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje,

7. ispunjen Upitnik za kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva s potpisom kandidata za člana uprave ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

8. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi koje se plaćaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisani aktom Agencije o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi.

(3) Preslike isprava (osim iz stavka 2. točke 1. ovoga članka) i izjave iz ovog članka dostavljaju se ovjerene ili u obliku elektroničkog zapisa izdanog putem sustava e-Građani, strane isprave i izjave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(4) Kada je ista osoba ponovno kandidat za člana uprave Društva, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 2., 4. i 5. iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Osim dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se mogu potvrditi stručne kvalifikacije, sposobnost, radno iskustvo i dobar poslovni ugled kandidata.

(6) Agencija može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

Sadržaj programa vođenja poslova Društva

Članak 6.

(1) Program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje dostavlja se Agenciji u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

a) kratak opis stanja u Društvu te organizacijsku shemu Društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

b) opis okruženja u kojem Društvo posluje i njegov položaj u odnosu na sektor industrije osiguranja, te u odnosu na konkurenciju (potrebno je navesti uočene prednosti i slabosti),

c) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju uz planiranu dinamiku realizacije uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

d) opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog identificiranja, mjerenja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići,

e) projekcije izvještaja o financijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva, te projekcije izvještaja o financijskom položaju za potrebe solventnosti i projekcije izračuna vlastitih sredstava (uključujući omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i SCR-a i omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i MCR-a), projekcije izračuna SCR-a i MCR-a, na obrascima kako su propisani delegiranim aktima u skladu s Direktivom Solventnost II 2009/138/EZ,

f) opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa i projekcija iz prethodne točke,

g) opis rizika kojima je izloženo Društvo i kojima Društvo može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom sustava upravljanja rizicima,

h) opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

i) plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti Društva,

j) opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave Društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

k) opis ključnih funkcija Društva,

l) pregled nadzornih mjera koje je Agencija eventualno naložila te postupanje po istima,

m) kad je primjenjivo, navode o poslovima i/ili funkcijama koje se planiraju izdvojiti,

n) u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka, kandidat za člana uprave Društva dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovom djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) Program vođenja poslova Društva u pisanom obliku mora imati datum i biti vlastoručno potpisan od strane kandidata za člana uprave i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva čiji je kandidat za člana uprave. Projekcije izvještaja iz stavka 1. točke e) ovoga članka, moraju biti potpisane od strane kandidata za člana uprave i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje kandidata za člana uprave

Članak 7.

(1) Agencija će utvrditi ispunjava li kandidat uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje Društvom i konkretne kompetencije, njegov poslovni ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja Društvom te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) U slučaju kada Agencija u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova Društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa.

(3) Agencija ocjenjuje program vođenja poslova Društva uzimajući u obzir je li u programu jasno i u skladu s propisima postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja Društva i propisa koji uređuju poslovanje Društva, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

– realnost pretpostavki programa,

– postavljene ciljeve i strategije za ostvarenje ciljeva,

– planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju i

– usklađenost planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(4) Agencija će kod ocjenjivanja sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova Društva uzeti u obzir i:

– znanje i kvalitetu predstavljanja programa,

– poznavanje propisa koji se primjenjuju na poslovanje Društva,

– poznavanje rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo Društvo,

– poznavanje vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa Društva,

– poznavanje ključnih funkcija Društva te uloge istih u Društvu.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave Društva na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore Društva koje ima upravni odbor i izvršne direktore te na upravu odnosno izvršne direktore društva za uzajamno osiguranje.

UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

Stručne kvalifikacije i dobar ugled članova nadzornog odbora Društva

Članak 9.

(1) Pored uvjeta iz članaka 58. i 59. Zakona i uvjeta za članove nadzornog odbora propisanih Zakonom o trgovačkim društvima na odgovarajući način primjenjuju se i odredbe članka 3. stavka 1. i članka 4. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u odnosu na odgovarajuću primjenu odredaba članka 3. stavaka 1. ovoga Pravilnika, jedan član nadzornog odbora Društva koji svojim relevantnim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru Društva može dokazati da ispunjava uvjete iz članaka 58. i 59. Zakona, ne mora imati završen diplomski studij.

Iskustvo kao uvjet za članove nadzornog odbora Društva

Članak 10.

(1) Pod relevantnim iskustvom u smislu odredbe članka 59. stavka 2. Zakona, osobito se podrazumijeva iskustvo stečeno u rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova Društva u trajanju od najmanje tri godine ili istovjetno iskustvo u trajanju od najmanje pet godina stečeno u drugom trgovačkom društvu odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti Društva odnosno iskustvo stečeno na poslovima na kojima je osoba mogla steći iskustvo potrebno za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva.

(2) Na usporedivost poslova iz ovoga članka Pravilnika, primjenjuje se, na odgovarajući način, odredba članka 3. stavka 1. točka 3. i stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, pod relevantnim iskustvom smatrat će se i iskustvo u trajanju od najmanje pet godina, stečeno na:

– poslovima u tijelima nadležnim za nadzor financijskih institucija,

– rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u pravnim osobama s javnim ovlastima ili tijelima državne uprave,

– poslovima prokurista ili savjetnika uprave u drugom trgovačkom društvu, odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove iz djelatnosti usporedive s poslovima iz djelatnosti Društva.

Članak 11.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora, Društvo je dužno, najkasnije u roku od 8 dana prije donošenja odluke o izboru odnosno imenovanju člana nadzornog odbora, dostaviti Agenciji izjavu osobe predložene za izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora Društva prema Prilogu 2. ovoga Pravilnika, na kojoj je potpis kandidata ovjeren kod javnog bilježnika. Ako je izjava sastavljena na stranom jeziku, Agenciji se izjava dostavlja i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču za strani jezik.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 12.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 140/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/03

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno kandidat za člana uprave društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

OSOBNI PODACI KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum, mjesto i država rođenja:

Adresa prebivališta (država, grad, ulica):

Adresa boravišta (država, grad, ulica):

OIB:

Državljanstvo:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

PODACI O DRUŠTVU U KOJEM STE KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE:

Tvrtka:

Sjedište:

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronska pošta (e-mail):

Internetska stranica:

PODACI O SADAŠNJEM POSLODAVCU:

Tvrtka i sjedište:

OIB:

Telefon:

Faks:

Elektronička pošta (E-mail):

Internetska stranica:

Radno mjesto/funkcija:

Navesti gdje je sve kandidat za člana uprave radio/radi te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O SUBJEKTIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, RAZDOBLJE RADA, NAZIV RADNOG MJESTA/FUNKCIJE SA OPISOM POSLOVA:

Razdoblje

Subjekt gdje ste radili/radite

Radno mjesto/funkcija i poslovi na kojima ste radili/radite

1. Je li protiv Vas pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak ili ste ne/pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 4. stavka 1. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta.

2. Je li protiv Vas u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

– Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

– Zakona o leasingu,

– zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih društava za upravljanje istima,

– zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ili

– zakona drugih država koji po svom opisu odgovaraju prekršajima iz navedenih zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Jeste li dioničar/vlasnik udjela u osnivaču društva čiji ste kandidat za člana uprave ili u društvu čiji ste kandidat za člana uprave i postoje li bilo kakvi drugi financijski odnosi (zajmovi i sl.) s osnivačem i društvom u kojemu ste kandidat za člana uprave?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Jeste li imatelj udjela/dioničar, član nadzornog ili upravnog odbora, uprave, izvršni direktor ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavljate:

5. Jeste li bili član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za osiguranje, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, koje je brisano iz sudskog registra po službenoj dužnosti ili kojem je doneseno rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju za obavljanje poslova osiguranja?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

6. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste bili član uprave, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, nadležna nadzorna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ili drugih trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period u kojem ste obavljali navedene funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

7. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno funkcijom člana uprave društva za osiguranje/društva za reosiguranje?

NE

DA

Ako DA, navedite:

8. Je li od strane Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnog nadzornog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ili druge države ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (fit & proper test), odnosno je li Vam Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

9. Ispunjavate li uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za obavljanje funkcije člana uprave dioničkog društva?

DA

NE

10. Je li nad Vašom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) otvoren, vodi se ili je proveden stečajni postupak odnosno je li pokrenut i vodi se predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe?

NE

DA

Ako DA navedite koji postupak je otvoren, kada i razloge njegovog provođenja.

11. Nalazite li se na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili ste u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani, kada i zašto?

12. Jeste li u sukobu interesa u odnosu na Društvo, dioničare, članove nadzornog odbora ili nositelje ključnih funkcija u Društvu?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite:

13. Jeste li član uprave, odnosno prokurist drugog trgovačkog društva ili član nadzornog odbora u sljedećim pravnim osobama?

– drugog društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

– mirovinskog osiguravajućeg društva

– mirovinskog društva

– depozitara

– investicijskog društva

– društva za upravljanje UCITS fondovima ili alternativnim investicijskim fondovima

– kreditne institucije

– drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije ili

– ovlašteni zastupnik podružnice društva za osiguranje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države

DA

NE

Ako da, navedite tvrtku društva:

Poznato Vam je da funkcije navedene u ovoj točki ne smijete obavljati dok ste član uprave društva za osiguranje/društva za reosiguranje, osim u slučaju iznimke propisane člankom 51. stavkom 6. Zakona?

DA

NE

14. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama.

____________________________________________________________________________________________________

15. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vaše stručnosti i primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave društva čiji ste kandidat za člana uprave (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuje, u slučaju imenovanja za člana uprave društva čiji je kandidat, Agenciju neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dani odgovor na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave tog društva, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona o osiguranju.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod javnog bilježnika!

Ime i prezime kandidata:

___________________________________
           Vlastoručni potpis kandidata:

___________________________________
 Mjesto i datum ispunjavanja ovog Upitnika:

PRILOG 2.

IZJAVA
O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

kojom ja __________________ (ime/prezime/djevojačko prezime) rođen/a________(datum rođenja) s prebivalištem u __________, __________ (državljanstvo), broj putovnice ___________ (za strane državljane) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem i potpuno jamčim da ispunjavam sve uvjete za člana nadzornog odbora društva za osiguranje/društva za reosiguranje propisane odredbama Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15) i pripadajućeg Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje/društva za reosiguranje te Zakona o trgovačkim društvima i prihvaćam izbor odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora društva ______ (tvrtka i sjedište društva, MBS i OIB).

Ova Izjava služi kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za izbor, odnosno imenovanje za člana nadzornog odbora društva za osiguranje/društva za reosiguranje za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga kao nadzornog tijela za društva za osiguranje/društva za reosiguranje i ne može se upotrijebiti u druge svrhe.

Potpisnik ove Izjave ujedno izjavljuje da je upoznat s činjenicom da davanjem lažne izjave čini kazneno djelo.

U _________ (mjesto) __________ (datum)

__________________________
    Vlastoručni potpis kandidata

7 22.01.2016 Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje