Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

98

Na temelju članka 93. stavka 12. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KLJUČNE FUNKCIJE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) detaljnije propisuje uvjete koje moraju ispunjavati nositelji ključnih funkcija u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (dalje u tekstu: društvo) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta.

Uvjeti za obavljanje ključne funkcije

Članak 2.

(1) Nositelji ključnih funkcija propisanih člankom 93. stavkom 1. Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) moraju, pri imenovanju na ključnu funkciju i za cijelo vrijeme obavljanja te funkcije, ispunjavati uvjete propisane: člankom 93. Zakona, člankom 273. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Smjernicama EIOPA-e koje uređuju sustav upravljanja i ovim Pravilnikom.

(2) Društvo je dužno utvrditi postojanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka prije donošenja odluke o imenovanju nositelja ključne funkcije, a u slučaju prestanka postojanja navedenih uvjeta razriješiti nositelja ključne funkcije.

(3) Nositelj ključne funkcije mora bez odgađanja o prestanku postojanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka o tome obavijestiti društvo.

Članak 3.

Nositelj ključne funkcije ispunjava uvjet znanja hrvatskog jezika, iz članka 93. stavka 5. točke 1. Zakona, ako poznaje hrvatski jezik u govoru i pismu za nesmetano obavljanje te funkcije.

Članak 4.

Nositelj ključne funkcije ispunjava uvjete iz članka 93. stavka 5. točke 2. Zakona potrebne za obavljanje povjerenih poslova pažnjom dobrog stručnjaka, ako ima:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili

– stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova ili

– sveučilišni dodiplomski studij čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu ili

– stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu,

2. najmanje tri godine iskustva u rukovođenju ili obavljanju osigurateljnih poslova u društvu ili drugoj pravnoj osobi na odgovarajućim poslovima iz područja financija, bankarstva, prava, aktuaristike, revizije ili upravljanja rizicima, uključujući i više kratkoročnih ili privremenih poslova za koje se može utvrditi da je obavljajući takve poslove stekao to iskustvo.

Članak 5.

(1) Društvo je dužno kod procjene uvjeta iz članka 93. stavka 5. točke 3. Zakona za imenovanje nositelja ključne funkcije, uz ispunjavanja uvjeta iz članka 93. stavka 5. točke 6. i 7. Zakona, uzeti u obzir i sljedeće činjenice:

1. je li kandidatu zbog nepoštivanja propisa oduzeta odgovarajuća suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela, odnosno je li mu od strane inozemnog nadzornog tijela oduzeta suglasnost ili izrečena kakva mjera zabrane obavljanja odgovarajućih poslova u financijskom sektoru,

2. vodi li se protiv kandidata kazneni postupak ili je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala i Zakonom o trgovačkim društvima odnosno za kaznena djela iz zakona drugih država koja po svom opisu odgovaraju navedenim kaznenim djelima,

3. je li kandidatu izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva,

4. dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata,

5. je li kandidat evidentiran na listama dužnika porezne uprave i registra kreditnih obveznika (HROK) ili je u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države,

6. ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost kandidata njegov ugled, pri čemu je potrebno uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem je kandidat imao ili ima značajni udio ili je bio ili jest na rukovodećoj funkciji,

7. postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata,

(2) Smatra se da kandidat nema dobar ugled ako ne ispunjava uvjete propisane stavkom 1. točkom 3. ovoga članka i/ili uvjete propisane člankom 93. stavkom 5. točkama 4. i 5. Zakona.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje ključne funkcije

Članak 6.

(1) Društvo je dužno odluku o imenovanju nositelja ključne funkcije donijeti na temelju sljedeće dokumentacije:

1. preslike dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja kandidata, a u slučaju inozemne isprave (diplome) i preslike dokumenta o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kada je primjenjivo,

2. odgovarajuće isprave iz koje je vidljiv radni staž kandidata,

3. ovlaštenja Agencije za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ili na temelju dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 103. stavka 2. i 3. Zakona, kada donosi odluku o imenovanju nositelja aktuarske funkcije,

4. ovlaštenja za revizora ili ovlaštenog unutarnjeg revizora stečenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, odnosno stečenog u skladu s pravilima i programom kompetentne strukovne organizacije za stručno obrazovanje unutarnjih revizora, kada donosi odluku o imenovanju nositelja funkcije unutarnje revizije,

5. pisane izjave kandidata:

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 93. stavka 5. točaka 4. i 5. Zakona i članka 5. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika,

– da ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 5. ovog Pravilnika,

– da ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. točke 6. ovog Pravilnika i članka 93. stavka 5. točaka 6. i 7. Zakona.

(2) Društvo može zatražiti i druge informacije i/ili dokumentaciju prilikom utvrđivanja ispunjava li kandidat za nositelja ključne funkcije uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Društvo nije dužno ponovno prikupljati dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka kojom već raspolaže, ali ju je dužno uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o imenovanju nositelja pojedine ključne funkcije.

Stupanje na snagu

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje (»Narodne novine« broj 154/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/04

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.