Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

NN 7/2016 (22.1.2016.), Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

99

Na temelju članka 36. stavka 11. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. siječnja 2016. donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) sukladno odredbama Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) koji podnose pravne osobe, fizičke osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički,

2. dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, a kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i zahtjev za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu koji se podnosi u skladu s člankom 36. stavkom 2. Zakona radi povećanja kvalificiranog udjela u Društvu treba sadržavati:

1. ime i prezime, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište i OIB (ako je primjenjivo) namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba, odnosno tvrtku, sjedište i OIB (ako je primjenjivo) namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba,

2. ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Agencije, kao i nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva kojima raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva.

3. adresu opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, kada podnositelj zahtjeva nema prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Članak 3.

(1) Pravna osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz članka 1. ovoga Pravilnika prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj, ne stariji od tri mjeseca,

2. popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 26. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti,

3. revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,

4. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

5. potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

6. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja,

7. ovjerenu izjavu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja da:

a) u razdoblju od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela namjeravani stjecatelj nije imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu Društva, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

b) namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: država članica) i stranih država,

c) nad namjeravanim stjecateljem nije otvoren ili proveden stečajni postupak, postupak likvidacije ili pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe,

d) ne postoje okolnosti zbog kojih je u sukobu interesa s Društvom,

8. podatak:

a) je li protiv namjeravanog stjecatelja pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak, je li potvrđena optužnica ili izrečena ne/pravomoćna osuđujuća presuda iz propisa u nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i trećih država te podatke je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 36. stavka 8. točke 6. i 7. Zakona,

b) je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, drugih država članica i trećih država,

c) je li protiv namjeravanog stjecatelja izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva,

9. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog nadzornog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju,

10. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,

11. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

Članak 4.

Fizička osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a namjeravani stjecatelj iz druge države članice ili treće države presliku osobne iskaznice ili putne isprave,

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno trajnog boravišta i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel,

3. podatke propisane člankom 3. stavkom 1. točkom 8. ovoga Pravilnika,

4. popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 26. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem i opis načina povezanosti,

5. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja i dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva,

6. ovjerenu izjavu namjeravanog stjecatelja:

a) da je potpuno poslovno sposobna osoba,

b) da u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela namjeravani stjecatelj nije imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu Društva, mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog društva, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad,

c) da mu zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa nije oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država,

d) da nad njegovom imovinom nije otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe,

e) da nije bio na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad,

f) da ne obavlja dužnost u državnoj službi, odnosno da ne obavlja dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i da nije službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi,

g) da ne postoje okolnosti zbog kojih je u sukobu interesa s Društvom,

7. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi propisanim pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Agencije, koje se plaćaju uz podneseni zahtjev,

8. na poziv Agencije, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

Članak 5.

Namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela u Društvu koji djeluju zajednički, dužni su osim zahtjeva iz članka 2. ovoga Pravilnika i dokumentacije iz članka 3. odnosno članka 4. ovoga Pravilnika, dostaviti i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 38. Zakona.

Članak 6.

(1) Podatkom iz članka 3. točke 8. i članka 4. točke 3. ovoga Pravilnika smatrat će se podatak iz kaznene odnosno prekršajne evidencije tijela odgovarajuće države koje je nadležno za vođenje kaznene odnosno prekršajne evidencije, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva iz članka 3. odnosno članka . ovog Pravilnika, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba odnosno namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz ovoga članka.

(2) Preslike isprava i izjave kojima se dokazuje postojanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom dostavljaju se ovjerene kod javnog bilježnika ili u obliku elektroničkog zapisa izdanog u sustavu e-Građani, osim preslike isprave iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika. Strane isprave i izjave na stranom jeziku iz ovoga članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(3) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava značajan utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem Društva, namjeravani stjecatelj je dužan, osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, na zahtjev Agencije dostaviti i dokumentaciju propisanu člankom 36. stavak 9. Zakona.

(4) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine« broj 140/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/05

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Predsjenik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.