Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2015. godine

NN 8/2016 (23.1.2016.), Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

176

Ministarstvo poljoprivrede, na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine« broj 75/2009, 61/2011, 56/2013 i 14/2014) i članka 10. stavka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata (»Narodne novine« broj 4/2011) objavljuje

IZMJENU

REGISTRA ŠUMSKIH SJEMENSKIH OBJEKATA TIJEKOM 2015. GODINE

I. U Registar šumskih sjemenskih objekata upisani su:

1. pod registarskim brojem HR-AGL-SS-112/352 šumski sjemenski objekt crne johe (Alnus glutinosa L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 66,99 hektara, odjeli/odsjeci 43a, 45b, 46a, 48a i 50a u gospodarskoj jedinici Svibovica, Šumarija Kloštar Podravci, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

2. pod registarskim brojem HR-PME-SI-000/353 šumski sjemenski objekt obične američke duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) tipa sjemenski izvor, podtipa grupa stabala, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 71,86 hektara, odjeli/odsjeci 1b, 2a, 3b, 4a, 6b, 8ab, 9a u gospodarskoj jedinici Modruš, Šumarija Josipdol, Uprava šuma Podružnica Ogulin.

3. pod registarskim brojem HR-LDE-SI-000/354 šumski sjemenski objekt europskog ariša (Larix decidua L.), tipa sjemenski izvor, podtipa grupa stabala, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 98,03 hektara, odjeli/odsjeci 1b, 2a, 3b, 4a, 5ab, 6abcd, 8ab, 9a u gospodarskoj jedinici Modruš, Šumarija Josipdol, Uprava šuma Podružnica Ogulin.

4. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/355 šumski sjemenski objekt europskog pitomog kestena (Castanea stativa Mill.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 27,62 hektara, odjeli/odsjeci 35a u gospodarskoj jedinici Šamarica II, Šumarija Petrinja, Uprava šuma Podružnica Sisak.

5. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/356 šumski sjemenski objekt europskog pitomog kestena (Castanea stativa Mill.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 68,88 hektara, odjeli/odsjeci 91bd i 92ac u gospodarskoj jedinici Šamarica I, Šumarija Hrvatska Kostajnica, Uprava šuma Podružnica Sisak.

6. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/357 šumski sjemenski objekt europskog pitomog kestena (Castanea stativa Mill.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 52,32 hektara, odjeli/odsjeci 46bcd i 47a u gospodarskoj jedinici Vučjak-Tješnjak, Šumarija Petrinja, Uprava šuma Podružnica Sisak.

7. pod registarskim brojem HR-CSA-SI-000/358 šumski sjemenski objekt europskog pitomog kestena (Castanea stativa Mill.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 11,19 hektara, odjeli/odsjeci 75a i 83b u gospodarskoj jedinici Prolom-Kobiljak-Šaševa, Šumarija Petrinja, Uprava šuma Podružnica Sisak.

8. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-222/359 šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, površine 23,63 hektara, odjel/odsjek 40a u gospodarskoj jedinici Novigradska Planina, Šumarija Koprivnica, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

9. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-311/360 šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina u kategoriji »poznato podrijetlo«, površine 80,92 hektara, odjeli/odsjeci 3b, 4b, 5b, 13a, 14a i 15a u gospodarskoj jedinici Laudonov Gaj, Šumarija Korenica, Uprava šuma Podružnica Gospić.

II. U Registru šumskih sjemenskih objekata brisani su sljedeći šumski sjemenski objekti:

10. pod rednim brojem 106. šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, u gospodarskoj jedinici Vrbanjske šume, Šumarija Vrbanja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

11. pod rednim brojem 107. šumski sjemenski objekt hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, smješten u gospodarskoj jedinici Vrbanjske šume, Šumarija Vrbanja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

12. pod rednim brojem 53. šumski sjemenski objekt nizinskog brijesta (Ulmus minor Mill. emend. Richens), tipa sjemenski izvor, podtipa stablo, u kategoriji »poznato podrijetlo«, u gospodarskoj jedinici Dvorac Siget, Šumarija Tikveš, Uprava šuma Podružnica Osijek.

13. pod rednim brojem 200. šumski sjemenski objekt crnog bora (Pinus nigra var. laricio L.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran« u gospodarskoj jedinici Lim, Šumarija Poreč, Uprava šuma Podružnica Buzet.

14. pod rednim brojem 294. šumski sjemenski objekt primorskog bora (Pinus pinaster Aiton), tipa sjemenski izvor, podtipa šumska sastojina, u kategoriji »poznato podrijetlo«, u gospodarskoj jedinici Kuna, Šumarija Dubrovnik, Uprava šuma Podružnica Split.

15. pod rednim brojem 112. šumski sjemenski objekt poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, u gospodarskoj jedinici Desićevo, Šumarija Gunja, Uprava šuma Podružnica Vinkovci.

16. pod rednim brojem 227. šumski sjemenski objekt obične bukve (Fagus sylvatica L.), tipa sjemenska sastojina, u kategoriji »selekcioniran«, u gospodarskoj jedinici Novigradska planina, Šumarija Koprivnica, Uprava šuma Podružnica Koprivnica.

III. U Registru šumskih sjemenskih objekata mijenjaju se sljedeći podaci:

17. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/135 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »33,26 ha« upisuje »34,76 ha«.

18. registarski broj šumskog sjemenskog objekta običnog bora (Pinus sylvestris L.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-PSY-SS-213/226« upisuje registarski broj »HR-PSY-SS-211/226«.

19. registarski broj šumskog sjemenskog objekta crnog oraha (Juglans nigra L.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-JNI-SS-113/228« upisuje registarski broj »HR-JNI-SS-000/228«.

20. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-341/198 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »44,35 ha« upisuje »44,29 ha«.

21. pod registarskim brojem HR-QCE-SI-000/202 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »30,33 ha« upisuje »30,55 ha« i registarski broj šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »HR-QCE-SI-411/202« upisuje »HR-QCE-SI-000/202«.

22. registarski broj šumskog sjemenskog objekta močvarnog taksodija (Taxodium distichum Rich.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-TDI-SI-411/201« upisuje registarski broj »HR-TDI-SI-000/201«.

23. pod registarskim brojem HR-FAN-SS-121/114 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »19,49 ha« upisuje »19,27 ha«.

24. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-121/115 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »77,96 ha« upisuje »78,76 ha« i podatak o odjelima/odsjecima na način da se umjesto »35d« upisuje »35b«.

25. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-121/021 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »5.144,40 ha« upisuje »4.647,60 ha« i podatak o odjelima/odsjecima na način da su upisani 1abc, 2ab, 3ab, 4abc, 5a, 6a, 7ab, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15ab, 16ab, 17a, 18a, 19ac, 23ac, 24abc, 25c, 26b, 27a, 28a, 29ab, 30a, 31a, 35a, 36a, 37a, 38ac, 39ae, 40a, 41ab, 42a, 43a, 47b, 49c, 50ab, 51a, 52bc, 53a, 54ab, 55ab, 56a, 58bc, 59ab, 60a, 61a, 62a, 67e, 68f, 70bce, 71abde, 72a, 73ab, 74a, 76bd, 77a, 78ab, 79ab, 80a, 83cdef, 84ab, 85bd, 86c, 87abc, 88a, 89ab, 90a, 93a, 94a, 95ab, 96ab, 97a, 98ab, 99acd, 100b, 101a, 102a, 103abc, 104a, 108bc, 109ac, 110abcd, 111abc, 112abc, 113abc, 114a, 115a, 116ad, 117cde, 118bc, 119b, 121b, 122a, 123ab, 124ab, 125ab, 127cde, 128abce, 129abc, 130a, 131b, 132bcd, 133abce, 134abc, 135a, 136ab, 138b, 139abcde, 145c, 146ab, 149bcde, 151e i 158b u gospodarskoj jedinici Slavir.

26. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-121/022 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »5.276,44 ha« upisuje »4.711,19 ha« i podatak o odjelima/odsjecima na način da su upisani 1abc, 2ab, 3ab, 4bc, 5a, 6a, 7ab, 8a, 9ab, 10ab, 11a, 12a, 13a, 14a, 15ab, 16ab, 17a, 18ab, 19ac, 23ac, 24abc, 25c, 26b, 27a, 28a, 29abd, 30a, 31a, 35a, 36a, 37a, 38ac, 39ae, 40a, 41ab, 42a, 43a, 47b, 49c, 50ab, 51a, 52bc, 53a, 54ab, 55ab, 56a, 58c, 59ab, 60a, 61a, 62a, 67e, 68f, 70bcde, 71abcef, 72ac, 73ab, 74a, 76d, 77a, 78ab, 79b, 80a, 83cdef, 84ab, 85bcd, 86bc, 87abc, 88a, 89ab, 90a, 93a, 94a, 95ab, 96ab, 97a, 98ab, 99acd, 100b, 101af, 102a, 103abc, 104a, 108bc, 109ac, 110abcd, 111abc, 112abc, 113a, 114a, 115a, 116abd, 117cde, 118bc, 119b, 121b, 122a, 123ab, 124ab, 125ab, 127de, 128abcde, 129abc, 130a, 131b, 132bcd, 133abe, 134ac, 135a, 136ab, 138b, 139abcde, 145c, 146ab, 149bcde, 151de, 153abc, 156l i 158ab u gospodarskoj jedinici Slavir.

27. pod registarskim brojem HR-QPU-SS-411/136 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »43,03 ha« upisuje »39,91 ha«.

28. pod registarskim brojem HR-QIL-SS-511/137 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »15,47 ha« upisuje »14,96 ha«.

29. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-113/221 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »127,69 ha« upisuje »112,07 ha« i briše se odjel/odsjek »11b«.

30. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/064 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »1.399,80 ha« upisuje »1.152,03 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »4c, 5c, 6abd, 9ab, 10ad, 11b, 12b, 21c, 22b, 23abc, 25abc, 28b, 29b, 30cd, 32b, 33b, 34a, 35ade, 36ab, 37ab, 38abc, 39abc, 40aef, 41c, 42b, 44ac, 51abde, 52ab, 54ac, 55ad, 56a, 57b, 58d, 59e, 60c, 62a, 63ab, 64abcf, 65abcf, 66abc, 67ab, 68bd, 69a, 70acd, 71ab, 73ae, 74b, 75ab, 76a, 77adefg, 78a, 79abc, 80ac, 82a i 83a«.

31. pod registarskim brojem HR-FAN-SI-123/067 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »80,57 ha« upisuje »70,68 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »16b, 20b, 21b, 33d, 36cd, 66d, 67c, 68e i 70bfg«.

32. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/068 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »287,57 ha« upisuje »208,73 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »7e, 19bd, 24ad, 25chj, 26b, 29d, 35c, 36ab, 37a, 39b, 45bd i 46d«.

33. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-211/069 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »100,38 ha« upisuje »93,17 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »2a, 6a, 9c, 17fg, 60a, 64e, 69a,72a i 73c«.

34. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/071 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »438,51 ha« upisuje »355,13 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »5abc, 6a, 7bd, 9b, 10b, 11c, 13a, 15bcde, 37abc, 38a, 40abc, 44abd, 45a, 58c, 63b, 64a, 65ac i 66c«.

35. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-212/072 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »138,86 ha« upisuje »92,12 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »4b, 8a, 20ab, 21a, 41b i 64b«.

36. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/094 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »253,88 ha« upisuje »202,90 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »3bcd, 7ad, 8ab, 24b, 30bcf, 49ab, 50ab, 51b, 52bc i 53ab«.

37. registarski broj šumskog sjemenskog objekta obične jele (Abies alba Mill.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-AAL-SS-231/162« upisuje »HR-AAL-SI-231/162«, umjesto tipa »sjemenska sastojina« upisuje »sjemenski izvor podtipa šumska sastojina«, a umjesto kategorije »selekcioniran« upisuje »poznato podrijetlo«.

38. registarski broj šumskog sjemenskog objekta hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-QRO-SI-122/100« upisuje registarski »HR-QRO-SI-123/100«.

39. registarski broj šumskog sjemenskog objekta gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-APS-SS-321/183« upisuje registarski »HR-APS-SS-000/183«.

40. registarski broj šumskog sjemenskog objekta pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-CSA-SS-211/186« upisuje registarski »HR-CSA-SS-000/186«.

41. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-121/108 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »161,14 ha« upisuje »346,96 ha«, a umjesto dosadašnjih odjela/odsjeka upisuju se »4a, 71abc, 81ac, 82abc, 102abcd, 113abc i 114abde«.

42. pod registarskim brojem HR-APS-SI-000/049 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »42,09 ha« upisuje »42,90 ha«

43. pod registarskim brojem HR-FSY-SI-221/057 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »231,24 ha« upisuje »233,48 ha«, te se iz sjemenskog objekta briše odsjek 44c.

44. pod registarskim brojem HR-PAV-SS-000/121 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »6,16 ha« upisuje »6,55 ha«

45. pod registarskom brojem HR-AGL-SS-122/165 površina šumskog sjemenskog objekta, na način da se umjesto »7,69 ha« upisuje »6,82 ha«, te naziv šumarije na način da se umjesto »šumarija Topusko« upisuje »šumarija Draganić«.

46. pod registarskim brojem HR-QPE-SI-211/058 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »386,05 ha« upisuje »394,28 ha«.

47. objekta pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/260 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »64,00 ha« upisuje »11,90 ha«, te se iz sjemenskog objekta brišu odjeli/odsjeci 9ab i 10b.

48. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/259 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »22,99 ha« upisuje »19,76 ha«, a umjesto odsjeka »8b« upisuje se odsjek »8d«.

49. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/234 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »131,75 ha« upisuje »95,07 ha«, te se iz sjemenskog objekta briše odjel/odsjek 84a.

50. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/163 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »113,24 ha« upisuje »109,93 ha«.

51. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/96 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »237,10 ha« upisuje »230,56 ha«.

52. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-123/95 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »68,86 ha« upisuje »29,20 ha«, te se iz sjemenskog objekta brišu odsjeci 1ac, 3f, 4c i 7bd.

53. pod registarskim brojem HR-QRO-SI-111/054 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »9,92 ha« upisuje »10,09 ha«.

54. registarski broj šumskog sjemenskog objekta obične bukve (Fagus sylvatica L.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-FSY-SS-211/279«, upisuje »HR-FSY-SS-221/279«.

55. registarski broj šumskog sjemenskog objekta obične bukve (Fagus sylvatica L.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-FSY-SS-214/167«, upisuje »HR-FSY-SS-223/167«.

56. registarski broj šumskog sjemenskog objekta obične američke duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) na način da se umjesto registarskog broja »HR-PME-SS-331/153«, upisuje »HR-PME-SS-000/153«.

57. pod registarskim brojem HR-FSY-SS-332/169 površina šumskog sjemenskog objekta, na način da se umjesto »54,59 ha« upisuje »51,88 ha« i registarski broj šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »HR-FSY-SS-311/169« upisuje »HR-FSY-SS-332/169«.

58. pod registarskim brojem HR-AAL-SS-331/170 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »22,45 ha« upisuje »16,22 ha«.

59. pod registarskim brojem HR-PNI-SS-331/171 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »6,44 ha« upisuje »9,55 ha«, a umjesto odsjeka »8a« upisuje se odsjek »8c«.

60. pod registarskim brojem HR-PSY-SS-321/172 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »36,08 ha« upisuje »28,09 ha«.

61. pod registarskom brojem HR-PSY-SS-321/176 naziv šumarije u kojem se predmetni šumski sjemenski objekt nalazi na način da se umjesto »šumarija Vrhovine« upisuje »šumarija Gospić«.

62. pod registarskom brojem HR-PNI-SS-331/177 naziv vrste predmetnog šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »Pinus nigra L.« upisuje »Pinus nigra J.F.Arnold« te se dodaje naziv šumarije u kojem se šumski sjemenski objekt nalazi na način da se upisuje »šumarija Gospić«.

63. pod registarskim brojem HR-PNI-SS-331/233 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »10,99 ha« upisuje »10,91 ha«.

64. pod registarskim brojem HR-QRO-SS-123/133 površina šumskog sjemenskog objekta na način da se umjesto »21,10 ha« upisuje »19,92 ha«.

Klasa: 321-07/16-01/01

Urbroj: 525-11/1501-16-1

Zagreb, 18. siječnja 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.