Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

NN 8/2016 (23.1.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

8 23.01.2016 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

177

Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, broj 61/11, 128/12 i 124/15) u članku 15. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»Ako se u okviru ordinacije dentalne medicine koriste dijagnostički uređaji za RTG dijagnostiku, ordinacija mora imati zasebnu prostoriju od najmanje 2 m² koja mora zadovoljavati uvjete sukladno posebnim propisima o zaštiti od ionizirajućeg zračenja te osigurati mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe koje rukuju RTG uređajem i za bolesnike sukladno posebnim propisima o zaštiti od ionizirajućeg zračenja.

Od medicinsko-tehničke opreme ordinacija dentalne medicine iz stavka 4. ovoga članka mora imati najmanje jedan od dijagnostičkih uređaja:

– ortopantomograf, ili

– uređaj za 3D dijagnostiku, ili

– CBCT uređaj za dentalnu dijagnostiku, ili

– dijagnostički uređaj za ciljane snimke.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se u okviru ordinacije dentalne medicine koristi samo dijagnostički uređaj za ciljane snimke, ordinacija ne mora imati zasebnu prostoriju, već samo uređaj za ciljane snimke i osigurati mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za osobe koje rukuju RTG uređajem i za bolesnike sukladno posebnim propisima o zaštiti od ionizirajućeg zračenja.«.

Članak 2.

U članku 34.a u stavku 1. podstavku 1. riječi: »od najmanje
4 m²« zamjenjuju se riječima: »od najmanje 2 m2«.

U podstavku 4. riječi: »od najmanje 40 m²« zamjenjuju se riječima: »od najmanje 20 m2«.

Članak 3.

Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, a koja su započela s radom prije stupanja na snagu Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, broj 61/11, 128/12 i 124/15) moraju uskladiti svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/65

Urbroj: 534-02-1-1/8-16-1

Zagreb, 21. siječnja 2016.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.