Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

NN 8/2016 (23.1.2016.), Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

8 23.01.2016 Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

179

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i načini nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškomu ili ženskomu rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II. UVJETI ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA

Članak 2.

(1) Učenik koji je stekao nižu razinu srednjeg obrazovanja može nastaviti obrazovanje u trogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.

(2) Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem ili petogodišnjem strukovnom programu obrazovanja u statusu redovitoga učenika.

(3) Učenik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka niže razine srednjega obrazovanja odnosno od završetka trogodišnjega obrazovnog programa.

(4) Srednje obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije učenik nastavlja u skladu sa zakonima koji uređuju djelatnost odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi i strukovno obrazovanje.

Članak 3.

(1) Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojemu je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

(2) Obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

(3) Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje škole.

III. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVKA OBRAZOVANJA

Članak 4.

(1) Srednja škola koja organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (u daljnjemu tekstu: Škola) obvezna je do 15. lipnja tekuće školske godine objaviti na mrežnim stranicama Škole programe obrazovanja za stjecanje više razine kvalifikacije.

(2) Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja tekuće školske godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

(3) O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Škola u kojoj učenik želi nastaviti obrazovanje odlučuje rješenjem.

(4) Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

(5) Ovisno o broju utvrđenih razlikovnih i/ili dopunskih ispita, učenik se može odmah integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje ili tijekom prve školske godine polagati samo razlikovne i/ili dopunske ispite te se u drugoj školskoj godini integrirati u razredni odjel i redovito pohađati nastavu razreda u kojem nastavlja obrazovanje, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće.

(6) Učenik kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i mrežnim stranicama Škole.

Članak 5.

(1) Učenik kojem je određena obveza polaganja manjega broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita započet će s redovitim pohađanjem nastave razreda u kojem nastavlja obrazovanje nakon upisa u Školu.

(2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. ožujka tekuće školske godine.

(3) Učenik koji do roka propisanoga stavkom 2. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite, ne može s uspjehom završiti razred u kojem je nastavio obrazovanje.

(4) Učenik kojemu je određena obveza polaganja većeg broja razlikovnih i/ili dopunskih ispita, nakon upisa u Školu u prvoj će školskoj godini polagati razlikovne i/ili dopunske ispite bez redovitog pohađanja nastave.

(5) Za učenika iz stavka 4. ovoga članka, Škola je obvezna na način uređen statutom Škole, organizirati oblik odgojno-obrazovnoga rada, koji je učenik dužan pohađati.

(6) Učenik koji iz neopravdanih razloga ne sudjeluje u odgojno-obrazovnome radu, sukladno statutu Škole, ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita.

(7) Učenik iz stavka 4. ovoga članka obvezan je položiti razlikovne i/ili dopunske ispite do 31. kolovoza tekuće školske godine.

(8) Ako učenik zbog opravdanog razloga ne pristupi razlikovnim i/ili dopunskim ispitima u zadanim rokovima, Škola mu je dužna omogućiti naknadno polaganje ispita nakon prestanka razloga zbog kojega nije pristupio ispitu.

(9) Ako učenik iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ne položi razlikovne i/ili dopunske ispite u rokovima iz stavaka 2. i 7. ovoga članka, gubi pravo nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika.

(10) Učenik iz stavka 9. ovoga članka ne može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitoga učenika u drugoj Školi ili drugome programu obrazovanja.

Članak 6.

(1) Učenik ne može pristupiti polaganju razlikovnih i/ili dopunskih ispita iz višega razreda, ako nije položio sve razlikovne i/ili dopunske ispite iz prethodnoga razreda.

(2) Učenik može u jednome danu polagati najviše tri ispita.

(3) Ispit iz jednoga nastavnog predmeta može se polagati najviše tri puta, i to dva puta pred predmetnim nastavnikom te jedan put pred ispitnim povjerenstvom.

(4) Ispitno povjerenstvo čine tri člana koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna.

(5) Način polaganja ispita pred povjerenstvom uređuje se statutom Škole.

(6) Polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita učenik prijavljuje prijavnicom koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva i mrežnim stranicama Škole.

(7) Rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita određuje nastavničko vijeće Škole.

(8) Škola je dužna do 30. rujna tekuće školske godine na mrežnim stranicama Škole objaviti rokove za prijavu i polaganje razlikovnih i/ili dopunskih ispita i raspored organizacije odgojno-obrazovnoga rada.

IV. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 7.

(1) Učenika iz članka 5. stavaka 1. i 4. Škola upisuje u matičnu knjigu učenika prema redoslijedu u knjizi.

(2) Učenika iz članka 5. stavka 1. Škola upisuje u razrednu knjigu razrednoga odjela u kojemu nastavlja obrazovanje.

(3) Učenika iz članka 5. stavka 4. Škola upisuje u knjigu evidencije učenika koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije.

(4) Škola je obvezna unijeti podatke o učeniku koji nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u e-Maticu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Škole su dužne uskladiti odredbe statuta s odredbama ovoga pravilnika u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji nastavljaju obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u školskoj godini 2016./2017.

Klasa: 602-01/13-01/00250

Urbroj: 533-21-13-0009

Zagreb, 19. siječnja 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. r.