Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

NN 9/2016 (27.1.2016.), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

241

Na temelju odredbi članka 31. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

Članak 2.

(1) Objekt u domaćinstvu (u daljem tekstu: objekt) je funkcionalna cjelina u kojoj iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

(2) Iznajmljivač u objektu mora pružati ugostiteljske usluge propisane ovim Pravilnikom u obveznim sadržajima i može pružati druge usluge u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Objekt mora stalno ispunjavati sve uvjete, sukladno kapacitetu, za pojedinu vrstu i kategoriju propisane ovim Pravilnikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Svi obvezni i neobvezni sadržaji objekta moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev iznajmljivača, temeljem isprava o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju osim za površinu modula ili ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

(4) Objekt u kojem iznajmljivač posluje ljeti od 1. svibnja do 31. listopada ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima ovog Pravilnika. U cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u objektu.

(5) Za svaku promjenu utvrđenih uvjeta (obveznih, neobveznih) iz stavka 1. ovog članka, iznajmljivač mora od nadležnog tijela državne uprave pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u objektu, u protivnom, tijelo državne uprave odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji objekta.

Članak 4.

(1) Objekti se razvrstavaju i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti.

(2) Objekt je postojeći, ako građevina ili dio građevine ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći objekt,

2. da je građevina izgrađena do 31. prosinca 2007. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju),

3. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine.

(3) Objekt je novi, ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.

2. MINIMALNI UVJETI

2.1. SIGURNOST GOSTA

Članak 5.

(1) Objekt mora omogućiti sigurnost i funkcionalnost.

(2) Okoliš i vanjski izgled objekta moraju biti uređeni.

(3) Uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u funkcionalnom stanju.

(4) Rublje, posuđe i ostalo u direktom kontaktu s gostom, kada nije u uporabi, mora biti zaštićeno od prašine i ostalih kontaminacija.

(5) U objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći.

(6) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.

2.2. HORINZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA

Članak 6.

Objekt mora imati ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije.

Članak 7.

Visina prostorija u objektu (visina od poda do stropa) mora omogućiti nesmetano, sigurno i udobno kretanje gosta.

2.3. INSTALACIJE

Članak 8.

Objekt mora imati:

1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom (osobna higijena gosta, priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka, pranje rublja, čišćenje),

2. električnu energiju s osvjetljenjem koje osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama,

3. grijanje najmanje 20 °C u svim prostorijama u kojima borave gosti, osim u objektu u kojem se usluge pružaju ljeti,

4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija,

5. javnu telefonsku mrežu, a kada zbog objektivnih uvjeta nije osigurana mogućnost korištenja iste, iznajmljivač mora omogućiti upotrebu mobilnog telefona.

2.4. USLUŽIVANJE JELA, PIĆA I NAPITAKA

Članak 9.

(1) Iznajmljivač može pripremati i usluživati jela, pića i napitke.

(2) Za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka objekt mora imati ugostiteljske sadržaje.

2.5. MINIMALNI UVJETI ZA SOBU, APARTMAN, STUDIO APARTMAN I KUĆU ZA ODMOR

2.5.1. Sastav i površina objekta – modul

Članak 10.

(1) Modul objekta je funkcionalna cjelina određene neto površine (na uporabi gostu) s ulazom i dnevnim svjetlom (soba, prostorija za boravak, kupaonica).

(2) Soba je vrsta objekta ili dio modula u kojoj se spava.

(3) Sve prostorije modula – objekta, moraju biti povezane unutarnjom komunikacijskom vezom osim za najnižu kategoriju Kuće za odmor.

(4) U postojećem objektu modul apartmana može biti modul studio apartmana pod uvjetima za studio apartman.

(5) Modul objekta propisan je zasebno za postojeći i novi objekt, ovisno o kategoriji.

2.5.2. Smještajni kapacitet

Članak 11.

(1) Smještajni kapacitet objekta određuje se prema broju fiksnih kreveta, a u studio apartmanu prema broju pomoćnih i fiksnih kreveta, ovisno o površini modula.

(2) Objekt u domaćinstvu ima sljedeći kapacitet:

1. jednokrevetna soba – jedan krevet (jedna osoba), širine do 120 cm,

2. dvokrevetna soba – dva kreveta (dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe),

3. trokrevetna soba – tri kreveta, ako je površina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m²,

4. apartman i kuća za odmor – jedan, dva ili tri kreveta u svakoj sobi (za treći krevet površina modula veća za 3 m²),

5. studio apartman – najviše četiri osobe na pomoćnim (sklopivim) i/ ili fiksnim krevetima u postojećem objektu.

(3) U jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi može se namjestiti pomoćni krevet, ako je površina modula veća za 3 m².

(4) U prostoriji za boravak apartmana i kuće za odmor mogu biti dva pomoćna kreveta ako istih nema u sobama.

(5) Pomoćni krevet (sklopivi) namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja i sl.). Uz njega se ne moraju nalaziti propisani elementi: noćni ormarić ili polica, noćna svjetiljka, tepih uz krevet i mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta.

(6) Pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu objekta, osim u studio apartmanu.

2.6. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP I KAMP ODMORIŠTE

2.6.1. Kapacitet

Članak 12.

(1) Kapacitet objekta izražava se ukupnim brojem smještajnih jedinica i kapacitetom smještajnih jedinica.

(2) Kapacitet smještajne jedinice izražava se brojem gostiju – kampista:

1. kamp mjesto – tri gosta – kampista,

2. kamp parcela – tri gosta – kampista.

2.6.2. Zajedničke prostorije za osobnu higijenu gostiju

Članak 13.

Objekt mora imati uređen i opremljen zajednički sanitarni čvor za goste i druge sanitarne elemente.

2.7. OZNAČAVANJE OBJEKTA, PROIZVODNJA I NABAVA PLOČA

Članak 14.

(1) Oznaka vrste je naziv vrste, a za određene vrste i odgovarajuća grafika.

(2) Oznaka kategorije je zvjezdica.

(3) Oznaka vrste i kategorije ističu se na propisanoj ploči.

(4) Na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta propisana ploča s oznakom vrste i kategorije.

(5) Iznajmljivač koji ima više objekata iste vrste i kategorije, može istaknuti na vidnom mjestu jednu zajedničku ploču.

(6) Ploče iz stavka 3. ovog članka propisane su u Prilogu V. ovog Pravilnika.

(7) Propisanu ploču iz stavka 3. ovog članka, temeljem rješenja o kategorizaciji, iznajmljivač naručuje od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Članak 15.

(1) Propisanu ploču mogu proizvoditi fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave suglasnost ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo će izdati suglasnost proizvođaču koji, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, dostavi registraciju za obavljanje djelatnosti i primjerak propisane ploče s izjavom o istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilogu V. ovog Pravilnika. Primjerak propisane ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu koju proizvođač želi proizvoditi.

(3) Iznimno, suglasnost iz stavka 1. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač ploča koji iste proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Članak 16.

Objekti u domaćinstvu razvrstani su sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Soba,

2. Apartman,

3. Studio apartman,

4. Kuća za odmor,

5. Kamp,

6. Kamp odmorište.

Članak 17.

(1) Za razvrstavanje u vrste Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor i Kamp moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju iz Priloga I., II. i III., ovog Pravilnika.

(2) Za razvrstavanje u vrstu Kamp odmorište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti propisani u Prilogu IV. ovog Pravilnika.

3.1. VRSTA SOBA

Članak 18.

(1) Soba je objekt u kojem iznajmljivač pruža uslugu smještaja.

(2) U Sobi iznajmljivač može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.2. VRSTA APARTMAN

Članak 19.

(1) Apartman je objekt u kojem iznajmljivač pruža uslugu smještaja, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) U Apartmanu iznajmljivač može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.3. VRSTA STUDIO APARTMAN

Članak 20.

(1) Studio apartman je objekt u kojem iznajmljivač pruža uslugu smještaja, opremljen da gost u jednoj prostoriji može boraviti, spavati, pripremati i konzumirati hranu.

(2) U Studio apartmanu iznajmljivač može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.4. VRSTA KUĆA ZA ODMOR

Članak 21.

(1) Kuća za odmor je objekt u kojem iznajmljivač pruža uslugu smještaja i korištenja okućnice, opremljen da gost sam može pripremati i konzumirati hranu.

(2) U Kući za odmor iznajmljivač može pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

3.5. VRSTA KAMP

Članak 22.

(1) Kamp je objekt u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja na smještajnim jedinicama na otvorenom prostoru – usluge kampiranja.

(2) U Kampu iznajmljivač može pružati usluge:

1. iznajmljivanja pokretne opreme za kampiranje; stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper), glamping opreme i slično,

2. druge usluge u funkciji turističke potrošnje.

(3) Objekt mora imati zajedničke sadržaje (prostorije i prostore) i smještajne jedinice.

(4) Zajednički sadržaji su:

1. prometnice unutar objekta,

2. sanitarni čvor i drugi sanitarni elementi za goste na smještajnim jedinicama,

3. druge prostorije i prostori u funkciji turističke potrošnje,

4. uređen okoliš.

(5) Smještajne jedinice u kampu su kamp mjesto i/ili kamp parcela (mogu biti sve kamp parcele).

(6) Na najviše 30% smještajnih jedinica mogu biti postavljeni mobilhomovi.

(7) Prostorije u kojima se nalaze zajednički sadržaji moraju biti u građevinama odnosno ne mogu biti kontejnerskog tipa, osim za najnižu kategoriju.

(8) Na smještajnim jedinicama, ispred pokretne opreme za kampiranje, dozvoljeno je postavljanje predulaza (predšator) ili terase, od pokretnog i sklopivog materijala (impregnirano platno, razne vrste plastičnog materijala, drvo i drugo). Pokretna oprema za kampiranje, predulaz i terasa ne smiju biti stalno povezani za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu moraju biti demontažni.

(9) Na smještajnim jedinicama zabranjeno je postavljanje ograda, trajnih popločenja tla i slično.

3.6. VRSTA KAMP ODMORIŠTE

Članak 23.

(1) Kamp odmorište je objekt u kojem iznajmljivač pruža usluge kampiranja za kraći odmor gosta s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.

(2) Smještajna jedinica je kamp mjesto.

(3) Objekt ima centralnu servisnu stanicu.

4. KATEGORIJE OBJEKATA I UVJETI ZA KATEGORIJE

Članak 24.

(1) Kategorije objekata određuju se na temelju propisanih uvjeta za uređenje, opremu, uređaje, usluge, održavanje i drugo.

(2) Kategorije imaju vrste: Soba, Studio apartman, Apartman, Kuća za odmor i Kamp.

(3) Objekt može imati jednu kategoriju.

Članak 25.

Postojeći i novi objekti imaju sljedeće kategorije od najniže do najviše:

1. Vrste Soba i Studio apartman imaju tri kategorije; dvije, tri i četiri zvjezdice,

2. Vrste Apartman, Kuća za odmor i Kamp imaju četiri kategorije; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica.

Članak 26.

Uvjeti za kategorije Sobe, Studio apartmana, Apartmana, Kuće za odmor i Kampa propisani su u prilozima ovoga Pravilnika:

1. Prilog I., UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE I STUDIO APARTMANA,

2. Prilog II., UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR,

3. Prilog III., UVJETI ZA KATEGORIJE KAMPA.

5. KATEGORIZACIJA I ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU OBJEKTA

Članak 27.

(1) Kategorizacija je postupak i način utvrđivanja vrste i kategorije objekta.

(2) Postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije te očevid na objektu.

(3) Skraćeni postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije bez očevida na objektu, a temeljem raspoloživih saznanja.

(4) Objekt se kategorizira pojedinačno.

Članak 28.

(1) Zahtjev za kategorizaciju podnosi iznajmljivač nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka iznajmljivač navodi podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, površini modula i dr.) te prilaže dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju, po potrebi.

Članak 29.

(1) Očevid u objektu obavlja povjerenstvo ureda kojeg čine najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje čelnik ureda.

(2) Povjerenstvo vodi službenik ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja.

Članak 30.

Iznajmljivač snosi troškove kategorizacije objekta. Troškove postupka čine dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/2007, 58/2008, 45/2009 i 78/2014).

Članak 32.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u domaćinstvu koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno: Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/1995, 110/1996, 24/1997, 61/1998, 137/1998, 19/1999, 39/1999, 52/1999, 43/2000, 52/2000, 57/2000, 63/2000, 18/2001, 33/2001, 48/2002, 21/2003, 175/2003, 52/2004 i 106/2004) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 88/2007, 58/2008, 45/2009 i 78/14), nadalje se primjenjuju odredbe tih Pravilnika.

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/14

Urbroj: 529-03-16-1

Zagreb, 15. siječnja 2016.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.


PRILOG I. – PRILOG IV.


PRILOG V.

PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA U DOMAĆINSTVU

1. GRAFIČKA RJEŠENJA


2. TEHNIČKI UVJETI

2.1. Tehničke karakteristike ploča:

– dimenzije 25 x 25 cm, debljine 1 mm,

– materijal INOX. HRN EN 10088-2 (18/10) ili 1,4301 tip 304 L,

– boja otporna na UV zračenja, u konačnoj fazi obrade tisak se zaštiti lakom,

– sitotisak u 2 boje; žuto – zlatna PANTONE 871 U za oznaku kategorije i plava PANTONE 294 C za polje,

– 4 perforacije za vijke.

2.2. Ambalaža:

– kutija s bijelom presvlakom iz mikrovala BS/E (s odvojivim dijelom za dodatnu opremu),

– uložak iz valovite ljepenke PK2S.

2.3. Set za montažu ploča u PVC vrećici:

– PVC tipla – 4 komada,

– PVC podložna pločica 7/32“ – 4 komada,

– vijak s dvostrukim navojem iz mesinga 7/32“ x 55 – 4 komada,

– šesterokutna matica iz mesinga – površina presvučena niklom (DIN 1587),

– ključ za montažu iz nehrđajućeg čelika – 1 komad,

– uputa za montažu,

– jamstveni list s rokom jamstva od osam godina.

9 27.01.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 9 27.01.2016 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu