Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

NN 11/2016 (3.2.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

291

Na osnovi odredbe članka 46. stavka 6., članka 80. stavka 4. i članka 96. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 4. stavka 3. Pravilnika o kontroli privremene nesposobnosti za rad (»Narodne novine«, broj 130/13.) i članka 26. točke 21. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 102. sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA I KONTROLE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provođenja nadzora i kontrole (»Narodne novine«, broj 47/14.) u članku 2. točki 3. riječ: »tekst« zamjenjuje se riječju: »tekstu«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točki 4. iza riječi: »osobe« dodaje se riječ: »posebno«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ovlaštene osobe Zavoda obvezne su odmah na mjestu kontrole sačiniti zapisnik o provedenim radnjama u postupku kontrole«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 5. riječi: »zapisnik o provedenoj kontroli« zamjenjuje se riječima: »zapisnik o provedenim radnjama u postupku kontrole«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 9. mijenja se i glasi : »5. Zapisnik o provedenim radnjama u postupku kontrole«.

Članak 5.

U članku 9. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Kod jednostavnijih kontrola, koje se provode u manjem opsegu i ne obuhvaćaju cjelovitu kontrolu izvršavanja ugovornih obveza, kao i pri kontroli kod obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kod utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te kontroli ustrojstvene jedinice Zavoda i radnika Zavoda, ovlaštena osoba Zavoda koja provodi kontrolu umjesto zapisnika o provedenim radnjama obvezna je na mjestu kontrole sačiniti zapisnik o provedenoj kontroli s opisom utvrđenog činjeničnog stanja, nalogom za otklanjanje nepravilnosti i prijedlogom primjene ugovorne mjere, odnosno druge odgovarajuće mjere te rokom za ulaganje očitovanja na zapisnik i predloženu mjeru, a bez obveze sačinjavanja izvješća o provedenoj kontroli iz članka 10. ovoga Pravilnika.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Zapisnik o provedenoj kontroli iz stavka 5. ovoga članka sastavlja se u tri primjerka od kojih se jedan uručuje subjektu kod kojeg je provedena kontrola, jedan zadržava provoditelj/i kontrole, a jedan se dostavlja osobi po čijem je nalogu provedena kontrola.«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 3. iza riječi: »odbijaju« umjesto točke upisuje se zarez i dodaju riječi: »čime se postupak kontrole smatra završenim.«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 4. brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Tiskanica iz stavka 5. mijenja se, tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. riječi: »regionalnih odjela za nadzor i kontrolu« zamjenjuju se riječima: »službi za vanjski nadzor i kontrolu«.

U stavku 3. riječ: »nadzor« zamjenjuje se riječju: »kontrolu«, a riječi: »regionalnih odjela za nadzor i kontrolu« zamjenjuju se riječima: »službi za vanjski nadzor i kontrolu«.

U stavku 4. riječi: »Službe za upravljanje sustavom kvalitete« zamjenjuje se riječima: »Službe za unutarnju kontrolu i upravljanje sustavom kvalitete«.

Članak 9.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Radi dokazivanja identiteta kontrolora Zavoda i ovlasti za obavljanje kontrole u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kontrolorima Zavoda izdaju se posebne iskaznice.

(2) Iskaznice iz stavka 1. ovoga članka izrađene su na tvrđem papiru bijele boje, dimenzija 84x53 mm i zaštićena omotom od prozirne plastične mase.

(3) Iskaznice koje se izdaju kontrolorima Službe za kontrolu ugovornih obveza Direkcije Zavoda i službi za vanjski nadzor i kontrolu Regionalnih ureda Zavoda na poleđini nose tekst sljedećeg sadržaja:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole provoditi kontrolu, odnosno nadzor:

1. izvršavanja ugovornih obveza provoditelja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2. zakonitog i pravodobnog ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a

3. korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika

HZZO-a

4. točnost podataka i činjenica za ostvarivanje prava osiguranih osoba HZZO-a iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«.

(4) Iskaznice koje se izdaju kontrolorima Službe za unutarnju kontrolu i upravljanje sustavom kvalitete Direkcije na poleđini nose tekst sljedećeg sadržaja:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o načinu provođenja nadzora i kontrole provoditi kontrolu, odnosno nadzor:

1. izvršavanja ugovornih obveza provoditelja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2. zakonitog i pravodobnog ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a

3. korištenja privremene nesposobnosti za rad osiguranika

HZZO-a

4. točnost podataka i činjenica za ostvarivanje prava osiguranih osoba HZZO-a iz obveznog zdravstvenog osiguranja

5. zakonitosti rada te svrhovitosti i pravodobnosti izvršavanja obveza radnika HZZO-a.«.

(5) Sadržaj i oblik iskaznica iz stavaka 3. i 4. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(6) O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Direkciji Zavoda.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u posebno opravdanim i pojedinačnim slučajevima, a u skladu s posebnom ovlasti ravnatelja Zavoda za provođenje kontrole u skladu s ovim Pravilnikom, radnik Zavoda identitet i ovlast za nadzor dokazuje osobnom iskaznicom i odlukom ravnatelja Zavoda o ovlasti za provedbu kontrole, odnosno nalogom za provedbu kontrole.«.

Članak 10.

U cijelom tekstu riječi: »Služba za nadzor ugovornih obveza« zamjenjuje se riječima: »Služba za kontrolu ugovornih obveza«, a riječi: »Služba za upravljanje sustavom kvalitete« zamjenjuje se riječima: »Služba za unutarnju kontrolu i upravljanje sustavom kvalitete u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04716-01/08

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 26. siječnja 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.


STRUČNO-MEDICINSKA OCJENA
privremene nesposobnosti za rad osiguranika


11 03.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole