Odluka o izmjeni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 11/2016 (3.2.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

292

Na osnovi članka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 2/09. i 123/09.), članka 27. stavka 1. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 18. stavka 2. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 102. sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 32/09., 59/09., 118/09., 4/10. i 125/13.) u članku 9. stavku 1. iza riječi: »Zavoda« umjesto zareza upisuje se točka, a ostali tekst briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/16-01/07

Urbroj: 338-01-01-16-01

Zagreb, 26. siječnja 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prof. dr. sc. Marko Duvnjak, dr. med., v. r.