Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

NN 12/2016 (5.2.2016.), Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

301

Na temelju članka 80. stavka 5. i članka 81. stavka 5. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03., 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11., 56/13., 150/13.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O RADU I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI, POPISU I OPISU RADNIH MJESTA ZATVORENIKA TE NAKNADI ZA RAD I NAGRADI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način obavljanja rada i strukovne izobrazbe zatvorenika u kaznenim tijelima i kod drugog poslodavca, skupine poslova koje mogu obavljati zatvorenici, koeficijent složenosti pojedine skupine poslova u kaznenim tijelima, način obračuna i isplate naknade za rad i nagrade, korištenje sredstava ostvarenih obavljanjem rada i strukovne izobrazbe te trajanje godišnjeg odmora.

Članak 2.

Rad predstavlja sastavni dio pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora zatvorenika i ocjenjuje se.

Rad i strukovna izobrazba organizira se u vrstama i opsegu koje odgovaraju potrebama zatvorenika i mogućnostima kaznenih tijela.

Članak 3.

Zatvorenika se raspoređuje na rad uz njegov pisani pristanak na raspoložive poslove u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, osposobljenosti za rad i interesu te potrebi kaznenog tijela.

Upravitelj kaznenog tijela, na prijedlog stručnog tima, pisanom odlukom odlučuje o rasporedu na rad i prestanku rada zatvorenika.

Strukovni učitelj ili drugi zaduženi službenik bilježi zapažanja i mišljenja u svezi s radom zatvorenika te ga mjesečno ocjenjuje i o tome izvješćuje tim tretmanske skupine.

Članak 4.

Svi zatvorenici su dužni, do dva sata dnevno, obavljati poslove održavanja i čišćenja svih prostorija i drugih prostora kaznenog tijela, bez novčane naknade.

Navedene poslove organizira i nadzire ovlaštena službena osoba, koja o istome vodi evidenciju.

Članak 5.

Mjere zaštite na radu provode se prema općim propisima.

Članak 6.

Financijsko poslovanje u svezi s radom i strukovnom izobrazbom zatvorenika vodi se prema propisima kojima je uređeno računovodstvo proračunskih korisnika.

II. ORGANIZACIJA RADA I STRUKOVNE IZOBRAZBE U KAZNENIM TIJELIMA

Članak 7.

Poslovi na kojima rade zatvorenici u kaznenim tijelima su:

a) Pomoćno-tehnički poslovi (režija): u kuhinji i blagovaonici, u prodavaonici potrepština (kantini), u skladištu, na održavanju objekata i opreme, na održavanju okoliša te ostali pomoćni poslovi.

b) Poslovi u radionicama odjela za rad i strukovne izobrazbe: u poljoprivrednoj radionici, metalskoj radionici, radionici održavanja, radionici kartonaže, radno-terapijskoj radionici, drvoprerađivačkoj radionici, radionici ugostiteljstva, grafičkoj radionici, krojačkoj radionici, radionici kamenolom, radionici autoservisa i tehničkog pregleda vozila te drugi poslovi u radionicama.

Rad se obavlja na način koji je utvrđen prema tehnološkom standardu za pojedinu vrstu rada.

Rad se obavlja za vlastite potrebe kaznenog tijela, potrebe ostalih kaznenih i pravosudnih tijela, ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, te za prodaju na slobodnom tržištu.

Cijena proizvoda i usluga ostvarena radom zatvorenika iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se u visini stvarnih troškova osim u slučaju prodaje na slobodnom tržištu, kad se utvrđuje prema tržišnim kretanjima.

Članak 8.

Poslovi koje može obavljati zatvorenik razvrstavaju se u šest skupina s pripadajućim koeficijentima složenosti, i to:

1. Jednostavna zanimanja

koeficijent 0,50

2. Uslužna i trgovačka zanimanja

koeficijent 0,60

3. Rukovatelji strojevima i alatima

koeficijent 0,70

4. Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj
proizvodnji

koeficijent 0,80

5. Složeniji poslovi u poljoprivredi
i šumarstvu

koeficijent 0,90

6. Stručni radnici

koeficijent 1,00.

Članak 9.

Upravitelj kaznenog tijela uz prethodnu suglasnost pomoćnika ministra nadležnog za poslove zatvorskog sustava utvrđuje Popis i opis poslova zatvorenika.

Poslovi zatvorenika razvrstavaju se unutar grupe iz članka 6. te skupina iz članka 7. ovoga Pravilnika, a prema nazivima radnih mjesta iz Popisa pojedinačnih zanimanja NKZ 10 (»Narodne novine«, broj 147/10. i 14/11).

Vrijeme potrebno za osposobljavanje zatvorenika utvrđuje se za svaki posao, a ne može biti kraće od jednog mjeseca ni dulje od tri mjeseca.

U opisu poslova koji se prema općim propisima normiraju, utvrdit će se norma za zatvorenika u jednom satu, koja ne može biti veća od najniže norme utvrđene općim propisom.

III. ORGANIZACIJA RADA KOD DRUGOG POSLODAVCA

Članak 10.

Rad kod drugog poslodavca organizira se u opsegu koji odgovara sposobnostima i interesima zatvorenika, a na temelju ugovora koji s poslodavcem sklapa kazneno tijelo, uz prethodnu suglasnost pomoćnika ministra nadležnog za poslove zatvorskog sustava.

Članak 11.

Poslovi na kojima rade zatvorenici kod drugog poslodavca u pravilu su različiti fizički poslovi i mogu se obavljati, izvan i unutar kaznenog tijela, na temelju ugovora o usluzi fizičkog rada zatvorenika.

Rad se obavlja na način koji je utvrđen prema tehnološkom standardu za pojedinu vrstu rada.

Rad se obavlja za potrebe drugog poslodavca, u pravilu s njegovim materijalom i opremom.

Za poslove koji se prema općim propisima normiraju, utvrdit će se norma za zatvorenika u jednom satu, koja ne može biti veća od najniže norme utvrđene općim propisom.

IV. NAKNADA ZA RAD I NAGRADA

Članak 12.

Naknada za rad zatvorenika obračunava se i isplaćuje jedanput mjesečno, u pravilu na početku mjeseca za protekli mjesec. Na dan isplate zatvoreniku se uručuje obračunski list naknade za rad uz potpis zatvorenika.

Obračunski list sastoji se od najmanje tri primjerka, a sadržava: naziv posla koji obavlja zatvorenik, koeficijent pripadajuće skupine poslova, broj sati rada zatvorenika, vrijednost naknade za rad u jednom satu, ukupni iznos naknade, iznos naknade s kojom zatvorenik slobodno raspolaže i iznos obvezne ušteđevine.

Iznimno, prigodom premještaja zatvorenika u drugo kazneno tijelo, prekida izdržavanja kazne, uvjetnog otpusta ili otpusta zatvorenika na slobodu, naknada za rad obračunava se prvi sljedeći radni dan nakon prestanka rada zatvorenika.

Članak 13.

Visina naknade za rad zatvorenika u kaznenom tijelu utvrđuje se množenjem osnovice za izračun naknade za rad i koeficijenta pripadajuće skupine poslova iz članka 7. ovoga Pravilnika za puni mjesečni fond sati rada.

Visina naknade za rad kod drugog poslodavca utvrđuje se prema sklopljenom ugovoru. Ugovorom utvrđenu vrjednost rada poslodavac uplaćuje na račun kaznenog tijela, od koje se zatvoreniku isplaćuje naknada za rad u visini od 25%.

Puni mjesečni fond sati rada određuje se prema općem propisu.

Radi mogućeg izračuna naknade za rad kad je rad obavljen u manjem ili većem opsegu od punog mjesečnog fonda sati, utvrđuje se vrijednost naknade za rad u jednom satu za svaku skupinu poslova iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Naknada za prekovremeni rad, rad na neradne dane i blagdane, smjenski i noćni rad uvećava se prema općem propisu važećem za državne službenike i namještenike.

Radnim vremenom smatra se vrijeme provedeno na radnom mjestu.

Evidenciju o radnom vremenu zatvorenika vodi strukovni učitelj ili drugi zaduženi službenik.

Članak 14.

Zatvorenik raspoređen na rad, za vrijeme osposobljavanja ostvaruje naknadu obračunatu na temelju koeficijenta 0,50.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zatvoreniku se isplaćuje naknada za rad u visini prosječne naknade za rad ostvarene u posljednja tri mjeseca rada.

Za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zatvoreniku se isplaćuje naknada u visini 70% naknade za rad ostvarene u prethodnom mjesecu.

Iznimno, u vrijeme osposobljavanja, naknada za vrijeme privremene nesposobnosti, isplaćuje se na temelju koeficijenta 0,50 u tom mjesecu.

Naknada za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ne pripada zatvoreniku koji je namjerno ugrozio svoje zdravlje ili se nije pridržavao uputa za liječenje.

Članak 15.

Na prijedlog stručnog tima, upravitelj kaznenog tijela najmanje jedanput u šest mjeseci određuje zatvorenike koji su ostvarili uvjete za novčanu nagradu za rad te utvrđuje visinu nagrade.

Nagrada za rad zatvorenika ne može iznositi više od 20% od naknade za rad zatvorenika za puni fond sati u redovnom radnom vremenu.

V. GODIŠNJI ODMOR

Članak 16.

Godišnji odmor zatvorenik stječe nakon dvanaest mjeseci neprekidnog rada.

Zatvoreniku se za svaku sljedeću kalendarsku godinu može odobriti korištenje polovine godišnjeg odmora nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

Godišnji odmor iz prethodne kalendarske godine zatvorenik, iznimno može iskoristiti do 30. lipnja tekuće godine.

Privremena nesposobnost za rad uzrokovana namjernim ugrožavanjem zdravlja smatra se prekidom rada u odnosu na odobravanje godišnjeg odmora.

Članak 17.

Plan korištenja godišnjeg odmora zatvorenika na prijedlog stručnog tima donosi upravitelj.

Članak 18.

Minimalno trajanje godišnjeg odmora od 18 dana, uvećava se:

a) s obzirom na duljinu rada za vrijeme izdržavanje kazne:

– za jedan dan od druge do pete godine rada,

– za dva dana od šest do deset godina rada,

– za tri dana od jedanaest do petnaest godina rada,

– za četiri dana od šesnaest do dvadeset godina rada,

– za pet dana od dvadeset jedne do dvadeset pet godina rada,

– za šest dana od dvadeset šest do trideset godina rada i

– za sedam dana nakon trideset godina rada.

b) s obzirom na uvjete rada za rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada do dva dana,

c) s obzirom na složenost poslova radnog mjesta za koeficijent složenosti 0,50 i 0,60 jedan dan, za koeficijent 0,70 i 0,80 dva dana i za koeficijent 0,90 i 1,00 tri dana.

VI. PREKID RADA

Članak 19.

Upravitelj kaznenog tijela pisanom odlukom odlučuje o prekidu rada zatvorenika.

Osim povreda obveza iz rada iz čl. 87. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, odluka o prekidu rada donosi se u slučaju kada rad nije potreban ili moguć, a posebno u slučajevima;

– ako zatvorenik ne želi više raditi,

– nesposobnosti za rad duže od dva mjeseca,

– iz sigurnosnih razloga,

– zbog izmjene pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora.

Prekid rada u trajanju do 30 dana, zbog premještaja zatvorenika u drugo kazneno tijelo, ne smatra se prekidom rad u smislu stjecanja prava na godišnji odmor.

VII. KORIŠTENJE SREDSTAVA OSTVARENIH RADOM ZATVORENIKA

Članak 20.

Financijska sredstva ostvarena radom zatvorenika koriste se za pokriće stvarnih troškova, odnosno za isplatu naknada za rad i nagrada zatvorenika te ostalih izdataka nastalih obavljanjem rada zatvorenika.

Ostatak prihoda nakon podmirenja izdataka iz stavka 1. ovoga članka koristi se za poboljšanje uvjeta života i rada zatvorenika u kaznenim tijelima, a dijeli se na tekuće i kapitalne izdatke.

Članak 21.

Prije korištenja sredstava iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika, kazneno tijelo dužno je pribaviti suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 22.

Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih radom zatvorenika dostavlja se na obrascu IKS.

Izvješće o radu zatvorenika dostavlja se na obrascu IOR.

Izvješće o broju zatvorenika koji su odbili rad, o broju zatvorenika nesposobnih za rad, o broju zatvorenika koji žele raditi, a ne može im se osigurati rad, te o broju ozlijeđenih zatvorenika na radu i izvan rada, dostavlja se na obrascu NS-OZ.

Članak 23.

Tromjesečna izvješća iz članka 21. dostavljaju se do 10. u mjesecu, za prethodno razdoblje od tri, šest i devet mjeseci, a godišnje izvješće dostavlja se za razdoblje od dvanaest mjeseci u kalendarskoj godini, do 31. siječnja za prethodnu godinu.

Sva izvješća na obrascima, koji su sastavni dio ovog Pravilnika, dostavljaju se u Središnji ured Uprave za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 24.

Središnji ured Uprave za zatvorski sustav razmatra godišnje izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika i ministru nadležnom za poslove pravosuđa predlaže davanje konačne suglasnosti.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na organizaciju rada, naknade za rad i nagrade te korištenje financijskih sredstava ostvarenih radom zatvorenika primjenjuju se i na rad istražnih zatvorenika i maloljetnika.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti: Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (»Narodne novine«, broj 24/02.) i Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (»Narodne novine«, broj 43/02.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (»Narodne novine«, broj 55/10.).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/87

Urbroj: 514-07-01-01-04-16-03

Zagreb, 1. veljače 2016.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.

Obrasci

12 05.02.2016 Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi 12 05.02.2016 Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi