Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

NN 12/2016 (5.2.2016.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

302

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU POVJERENIKA

I. PREDMET PRAVILNIKA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje polaganje stručnog ispita za povjerenike: podnošenje prijave i utvrđivanje ispunjavanja pretpostavki za polaganje stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za povjerenike, način polaganja i ocjenjivanja na stručnom ispitu, program ispita i druga pitanja u vezi s njegovim polaganjem.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj i način provedbe stručne obuke kandidata za povjerenika i usavršavanja povjerenika nakon položenog stručnog ispita.

II. STRUČNI ISPIT ZA POVJERENIKA

Članak 2.

Stručni ispit za povjerenike (u daljnjem tekstu: stručni ispit) polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za povjerenike (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo) prema programu propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Ispitno povjerenstvo sastoji se od tri člana.

(2) Članovima Ispitnog povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Članove i zamjenike članova Ispitnog povjerenstva rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministar) na vrijeme od dvije godine iz reda osoba koje imaju odgovarajuće radno iskustvo ili su se istakle znanstvenim i stručnim radom iz predmeta koji se ispituju.

(4) Rješenjem o imenovanju članova i zamjenika članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete pojedini član odnosno zamjenik člana ispitivati.

Članak 4.

(1) Predsjednik Ispitnog povjerenstva je ispitivač iz predmeta stečajno pravo.

(2) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 5.

(1) Stručne i administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva obavljaju tajnik i zamjenici tajnika.

(2) Tajnik Ispitnog povjerenstva i zamjenici tajnika imenuju se rješenjem iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika iz reda službenika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (u daljnjem tekstu: ministarstvo) koji su položili pravosudni ispit.

Članak 6.

(1) Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat.

(2) Članovi i tajnik Ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad u Ispitnom povjerenstvu.

(3) Visinu troškova iz stavka 1. ovog članka i nagrade iz stavka 2. ovog članka posebnim rješenjem određuje ministar.

Članak 7.

(1) Stručni ispit može polagati osoba:

– koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine ili

– koja je upisana na listu A stečajnih upravitelja.

(2) Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se ministarstvu.

(3) Prijavi iz stavka 2. ovog članka prilaže se dokaz o obavljenoj stručnoj obuci i dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.

(4) Ministarstvo rješenjem utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita.

Članak 8.

(1) Stručni ispit polaže se u prostorijama ministarstva.

(2) Vrijeme polaganja stručnog ispita određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(3) Kandidati se o mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita obavještavaju putem mrežne stranice ministarstva, najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 9.

(1) Kandidat može pisanim putem odgoditi polaganje stručnog ispita najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da ga nije položio te mu se uplaćeni troškovi ne vraćaju.

Članak 10.

(1) Stručni ispit sastoji se od općeg i posebnog dijela, a polaže se usmeno.

(2) Opći dio polaže se iz predmeta:

1. stečajno pravo

2. osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava

3. osnove računovodstva i financija.

(3) Posebni dio polaže se iz predmeta:

1. stečaj potrošača

2. osnove obiteljskog prava

3. osnove nasljednog prava.

(4) Kandidat koji ima položen pravosudni ispit ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, osnove obiteljskog prava i osnove nasljednog prava.

(5) Kandidat koji ima položen ispit za ovlaštenoga državnog revizora ili ovlaštenog revizora ne polaže stručni ispit iz predmeta osnove računovodstva i financija.

(6) Kandidat koji ima položen stručni ispit za stečajnog upravitelja ne polaže opći dio stručnog ispita.

Članak 11.

(1) Redoslijed ispitivanja pojedinih kandidata određuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(2) Stručni ispit je javan.

(3) Predsjednik Ispitnog povjerenstva može sa stručnog ispita udaljiti osobe koje svojim ponašanjem ometaju ispitivanje.

Članak 12.

(1) Uspjeh iz svakog predmeta stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«, a kandidat koji se istakne osobitim znanjem ocijenit će se ocjenom »položio s posebnom pohvalom«.

(2) Ako kandidat bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz dva predmeta, predsjednik Ispitnog povjerenstva objavit će da kandidat nije položio ispit i prekinuti daljnje ispitivanje.

(3) Kandidat je položio stručni ispit ako položi sve predmete stručnog ispita.

(4) Postignuta ocjena priopćuje se kandidatu neposredno nakon završetka stručnog ispita.

Članak 13.

(1) Kandidat koji na stručnom ispitu ne položi jedan predmet može polagati popravni ispit iz tog predmeta.

(2) Rok za polaganje popravnog ispita ne može biti kraći od mjesec dana niti dulji od tri mjeseca.

(3) Ako kandidat u roku iz stavka 2. ovoga članka ne pristupi polaganju popravnog ispita ili popravni ispit ne položi, smatra se da stručni ispit nije položio.

Članak 14.

(1) Ako kandidat tijekom polaganja stručnog ispita odustane od polaganja, smatrat će se da ispit nije položio.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako kandidat iz zdravstvenih ili drugih osobito opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, Ispitno povjerenstvo donijet će odluku o odgodi ispita.

(3) Ako kandidat ne nastavi polaganje stručnog ispita u vrijeme određeno odlukom iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 15.

Kandidat koji ne položi stručni ispit ponovnom polaganju ispita može pristupiti po proteku četiri mjeseca od dana polaganja ispita.

Članak 16.

(1) Tajnik Ispitnog povjerenstva za svakog kandidata vodi zapisnik o polaganju stručnog ispita.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 17.

(1) Neposredno nakon položenog stručnog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje o položenom ispitu na obrascu 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Svjedodžba o položenom stručnom ispitu izdaje se kandidatu u roku od tri mjeseca od dana položenog ispita na obrascu 3 odnosno 3a, koji su sastavni dijelovi ovog Pravilnika.

Članak 18.

Ministarstvo vodi službenu evidenciju o kandidatima koji su pristupili polaganju stručnog ispita u Knjizi stručnih ispita za povjerenike na obrascu 4 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 19.

Predmet stečajno pravo obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 71/15.)

2. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13., 33/15. i 82/15.), i to:

– opće odredbe

– ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova

3. Zakon o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 16/07. i 75/09.), i to:

– osnovne odredbe

4. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst i 25/13.), i to:

– stranke i njihovi zakonski zastupnici

– punomoćnici

– dostava pismena i razmatranje spisa

– prekid i obustava postupka

– sudska nagodba

5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13. i 93/14.), i to:

– osnovne odredbe

– ovršna i vjerodostojna isprava

– predlaganje i određivanje ovrhe

– provedba ovrhe

– prodaja nekretnine

– namirenje vjerovnika

– ovrha na novčanoj tražbini ovršenika

– osiguranje prethodnim mjerama

– privremene mjere

6. Zakon o mirenju (»Narodne novine«, broj 18/11.).

Članak 20.

Predmet osnove građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst), i to:

– opće odredbe o stvarima i stvarnim pravima

– posjed

– o vlasništvu uopće

– suvlasništvo

– zajedničko vlasništvo

– vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

– stjecanje vlasništva

– zaštita vlasništva

– založno pravo

2. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10, 55/13. i 60/13.), i to:

– opće odredbe

– sastav zemljišne knjige

– o knjižnim upisima

– brisovna tužba

– amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina

3. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), i to:

– sklapanje ugovora

– zastupanje

– nevaljanost ugovora

– raskid ugovora zbog neispunjenja, raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti, nemogućnost ispunjenja, prekomjerno oštećenje, zelenaški ugovor

– pravo na naknadu štete

– kamata

– prestanak obveza

– zakašnjenje

– prijeboj (kompenzacija)

– zastara

– novčane obveze

– solidarne obveze

– pobijanje dužnikovih pravnih radnji

– promjena vjerovnika ili dužnika

– jamstvo

– ustup tražbine (cesija)

– ugovor o kupoprodaji

– opće odredbe

– sastojci ugovora o kupoprodaji

– ugovor o darovanju

– opće odredbe

– opoziv zbog osiromašenja darovatelja

– ugovor o zajmu

– ugovor o doživotnom uzdržavanju

– ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

4. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.), i to:

– opće odredbe

5. Zakon o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/94. i 92/10.), i to

– izdavanje i oblik trasirane mjenice

– vlastita mjenica

6. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13.), i to:

– opće odredbe

– tvrtka i sjedište

– poslovanje obrta

– prestanak obrta.

Članak 21.

Predmet osnove računovodstva i financija obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15. i 134/15.), i to:

– opće odredbe

– računovodstveni poslovi i knjigovodstvene isprave

– poslovne knjige

– popis imovine i obveza

– financijski izvještaji

2. Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, broj 133/09. i 136/12.), i to:

– opće odredbe i prava i obveze u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga

– institucije za platni promet

3. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, broj 91/10. i 112/12.), i to:

– provedba ovrhe na novčanim sredstvima

– postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa

– jedinstveni registar računa

4. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 43/13., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.), i to:

– temeljne odredbe

– vrste dohodaka

– porezni gubitak i osobni odbitak

5. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe, porezni obveznik, porezna osnovica

– porezna stopa

6. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe

– predmet oporezivanja

– porezni obveznik

– oporezive transakcije

– mjesto oporezivanja

– nastanak oporezivog događaja

– porezna osnovica

– stope PDV-a

– porezna oslobođenja

– odbitak pretporeza

– obveze poreznih obveznika i osoba koje nisu porezni obveznici

– razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak oporezivanja i plaćanje podnošenje prijave PDV-a

7. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.), i to:

– temeljne odredbe

– predmet oporezivanja

– porezni obveznik

– porezna osnovica

– porezna stopa

– porezna oslobođenja

8. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 130/10. – pročišćeni tekst, 61/11., 114/11., 76/12.,112/13., 133/13., 157/13., 151/14. i 33/15.), i to:

– opće odredbe

– vrste osiguranja, osigurane osobe i prava iz mirovinskog osiguranja.

Članak 22.

Predmet stečaj potrošača obuhvaća pravni izvor:

Zakon o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15.).

Članak 23.

Predmet osnove obiteljskog prava obuhvaća pravni izvor:

Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15.), i to:

– imovinski odnosi bračnih drugova

– uzdržavanje

– opće odredbe

– uzdržavanje djece, roditelja, drugih srodnika i maćehe ili očuha

– uzdržavanje bračnog druga

– uzdržavanje izvanbračnog druga i roditelja izvanbračnog djeteta

– postupak radi zaštite obiteljskog doma

– ovrha radi uzdržavanja.

Članak 24.

Predmet osnove nasljednog prava obuhvaća pravni izvor:

Zakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, broj 48/03., 163/03., 35/05., 127/13. i 33/15.), i to:

– opće odredbe

– pravni temelj nasljeđivanja

– nasljeđivanje na temelju zakona

– nasljedni redovi

– posebne odredbe za neke nasljednike

– nasljeđivanje na temelju oporuke

– pretpostavke valjanosti oporuke

– sadržaj oporuke

– pravo na zapis

– nužni nasljednici

– uračunavanje darova i zapisa

– ugovor o nasljeđivanju i o budućem nasljedstvu ili zapisu

– ustup i raspodjela imovine za života

– stjecanje ostavine i odricanje od nasljedstva

– odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove

– pravni položaj nasljednika.

Članak 25.

Pravne izvore za polaganje stručnoga ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz članaka 19., 20., 21., 22., 23. i 24. ovog Pravilnika, kao i svi novi propisi iz područja iz kojih se polaže stručni ispit, a koji budu doneseni nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

III. STRUČNA OBUKA

Članak 26.

Osobe koje nisu upisane na listu A stečajnih upravitelja prije pristupanja polaganju stručnog ispita za povjerenike dužne su obaviti stručnu obuku.

Članak 27.

(1) Stručna obuka obuhvaća obavljanje stručne prakse u savjetovalištu upisanom u Očevidnik savjetovališta i posrednika i u općinskom sudu.

(2) Jedinstveni program stručne obuke iz stavka 1. ovog članka utvrđuje ministarstvo.

Članak 28.

(1) Zahtjev za obavljanje stručne prakse u savjetovalištu podnosi se savjetovalištu upisanom u Očevidnik savjetovališta i posrednika.

(2) Savjetovalište određuje raspored obavljanja stručne prakse i nakon obavljene stručne prakse izdaje potvrdu.

Članak 29.

(1) Zahtjev za obavljanje stručne prakse u općinskom sudu podnosi se predsjedniku općinskog suda koji rješenjem određuje njezinu provedbu.

(2) Predsjednik općinskog suda dužan je rješenje iz stavka 1. ovog članka donijeti u roku od 30 dana.

(3) Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi izdaje ovlašteni službenik općinskog suda.

IV. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 30.

(1) Stručno usavršavanje povjerenika provodi se kao organizirana i kontinuirana edukacija radi upotpunjavanja i usavršavanja stečenih znanja za obavljanje dužnosti povjerenika.

(2) Stručno usavršavanje povjerenika sastoji se od sudjelovanja u stručnim radionicama.

(3) Stručno usavršavanje iz stavka 2. ovog članka je obvezno.

(4) Troškove stručnog usavršavanja snose povjerenici.

Članak 31.

(1) Povjerenik je dužan godišnje sudjelovati u najmanje jednoj stručnoj radionici u ukupnom trajanju od najmanje osam sati.

(2) Stručne radionice organizira i provodi ministarstvo prema programu koji se objavljuje na njegovim mrežnim stranicama.

(3) Za voditelje stručnih radionica mogu se odrediti suci, povjerenici, članovi Ispitnog povjerenstva te nastavnici pravnih i ekonomskih fakulteta.

(4) Ministarstvo vodi evidenciju o sudjelovanju povjerenika u stručnim radionicama te sudionicima izdaje potvrdu o sudjelovanju.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Članove i tajnika Ispitnog povjerenstva te njihove zamjenike ministar će imenovati u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Odluku iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Jedinstveni program stručne obuke iz članka 27. stavka 2. ovog Pravilnika ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Program stručnih radionica iz članka 31. stavka 2. ovog Pravilnika ministarstvo će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/150

Urbroj: 514-03-02-02-02-16-01

Zagreb, 29. siječnja 2016.

Ministar

Ante Šprlje, v. r.

Obrazac 1

                     

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: UP/I-__________________

Zagreb, _______________________

ZAPISNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKA

Sastavljen pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje stručnog ispita za povjerenika kojeg polaže kandidat ________________________________________________________________________.
            (ime i prezime, zanimanje, mjesto prebivališta, datum i mjesto rođenja, OIB)

Usmeni dio stručnog ispita kandidat polaže dana _____________pred Ispitnim povjerenstvom u sastavu:

1. _____________________________________________
                                    (predsjednik)

2. _____________________________________________
                                          (član)

3. _____________________________________________
                                          (član)

_____________________________________________
                                        (tajnik)

Opći dio stručnog ispita za povjerenika:

I. Iz predmeta stečajno pravo kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

                                                                Kandidat je/nije položio.

II. Iz predmeta osnove građanskog prava, prava društava i trgovačko pravo kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

                                                                Kandidat je/nije položio.

III. Iz predmeta osnove računovodstva i financija kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

                                                                Kandidat je/nije položio.

Posebni dio stručnog ispita za povjerenika:

I. Iz predmeta stečaj potrošača kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

                                                               Kandidat je/nije položio.

II. Iz predmeta osnove obiteljskog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

                                                               Kandidat je/nije položio.

III. Iz predmeta osnove nasljednog prava kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

                                                               Kandidat je/nije položio.

Nakon toga u odsutnosti kandidata Ispitno povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat stručni ispit:

                         položio                          nije položio

upućen na popravni ispit iz predmeta

__________________________________________________.

Napomena: _________________________________________

                 _________________________________________

                 _________________________________________

                 _________________________________________.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: _____________________________________

Članovi: 1. ______________________________________

            2. ______________________________________

Tajnik:    ________________________________________

Kandidat: ________________________________________

Kandidat je pristupio/la polaganju popravnog ispita iz navedenog predmeta

dana____________________________________________.

Kandidatu su postavljena sljedeća pitanja:

Kandidat je/nije na popravnom ispitu zadovoljio/la, nakon čega Ispitno povjerenstvo

proglašava da je/nije kandidat položio/la stručni ispit za povjerenika.

Napomena: _________________________________________

_________________________________________.

Činjenice navedene u ovom zapisniku potvrđuju svojim potpisom:

Predsjednik: ________________________________________

Članovi: 1.    _______________________________________

                   _______________________________________

            2.      ______________________________________

Tajnik:       ________________________________________

Kandidat:    ________________________________________


Obrazac 2

KLASA: ________________

URBROJ: ________________

Zagreb, ________________

Ministarstvo pravosuđa na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/2016.), izdaje

UVJERENJE

Potvrđuje se da je ________________, _________________ iz
                               (ime i prezime)                  (zanimanje)

_________________, rođen/a ________________ u _____________
   (mjesto prebivališta)                             (datum rođenja)              (mjesto rođenja)

pristupio/la na osnovi rješenja Ministarstva pravosuđa klasa: __________,

urbroj: _________________________od ________________ polaganju stručnog ispita za povjerenika dana ______________ .

Imenovani/la je ispit položio/la.

Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu ostvarivanja prava koja se stječu na osnovi položenog stručnog ispita za povjerenika.

Uvjerenje je oslobođeno od plaćanja pristojbe na osnovi članka 7. stavka 2. točke 22. Zakona o upravnim pristojbama.

TAJNIK

ISPITNOG POVJERENSTVA

_______________________


Obrazac 3

               

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za povjerenika

KLASA: UP/I – _________________________

URBROJ: _______________________________

Zagreb, _______________________________

Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/2016.) izdaje se

S V J E D O D Ž B A

O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKA

__________________________________
                 (ime i prezime)

________________ iz ________________, _______________,
        (zanimanje)                 (mjesto prebivališta)             (OIB)

rođen/a _______________ u _________________, položio/la je
                (datum rođenja)               (mjesto rođenja)

stručni ispit za povjerenika dana ________________________ pred Ispitnim povjerenstvom

za polaganje stručnog ispita za povjerenika.

Ova svjedodžba je oslobođena od plaćanja upravne pristojbe na temelju članka 7. stavka 2. točke 22.

Zakona o upravnim pristojbama.

                                                   M.P.

             TAJNIK                                           PREDSJEDNIK

ISPITNOG POVJERENSTVA            ISPITNOG POVJERENSTVA

_________________________           _________________________Obrazac 3a

                       

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnog ispita za povjerenika

KLASA: UP/I – ___________________________

URBROJ: _______________________________

Zagreb, _________________________________

Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/2016.) izdaje se

S V J E D O D Ž B A

O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POVJERENIKA S POSEBNOM POHVALOM

__________________________________
                (ime i prezime)

________________ iz ___________________, _______________,
        (zanimanje)                    (mjesto prebivališta)                (OIB)

rođen/a _______________ u _________________, položio/la je
               (datum rođenja)                (mjesto rođenja)

stručni ispit za povjerenika dana _______________________ pred Ispitnim povjerenstvom

za polaganje stručnog ispita za povjerenika.

Ova svjedodžba je oslobođena od plaćanja upravne pristojbe na temelju članka 7. stavka 2. točke 22.

Zakona o upravnim pristojbama.

                                                   M.P.

            TAJNIK                                                PREDSJEDNIK

ISPITNOG POVJERENSTVA                ISPITNOG POVJERENSTVA

_________________________              _________________________Obrazac 4

Redni broj _________________ Matični broj __________

Broj: UP/I-_________________

Kandidat__________________ iz _______________________,

OIB_______________rođen__________ u_________________

polagao/la je ________________________ put stručni ispit za povjerenika na temelju članka ____________________________

Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/2016.) dana ________20___.

Kandidat je/nije položio/la stručni ispit za povjerenika, nego se upućuje na popravni ispit iz predmeta ______________________.

Tajnik Predsjednik

Ispitnog povjerenstva Ispitnog povjerenstva

______________________ _____________________

Kandidat je pristupio/la polaganju popravnog ispita iz navedenog predmeta dana___________________20___.

Kandidat je/nije na popravnom ispitu zadovoljio/la, nakon čega Ispitno povjerenstvo proglašava da je/nije kandidat položio/la stručni ispit za povjerenika.

             Tajnik                                          Predsjednik

     Ispitnog povjerenstva                     Ispitnog povjerenstva

______________________             _____________________

Primjedbe:

12 05.02.2016 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika 12 05.02.2016 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika 12 05.02.2016 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika 12 05.02.2016 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika 12 05.02.2016 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika 12 05.02.2016 Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika