Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača

NN 12/2016 (5.2.2016.), Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

303

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU LISTA POVJERENIKA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se podaci koji se upisuju na liste povjerenika i popis povjerenika te način vođenja i objave popisa povjerenika na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Utvrđivanje i dopuna liste povjerenika

Članak 2.

(1) Listu povjerenika utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Lista povjerenika utvrđuje se za područje nadležnosti svakog općinskog suda.

(3) Osoba može biti upisana na listu povjerenika za područje nadležnosti jednog ili više općinskih sudova.

(4) Liste povjerenika mogu se dopunjavati.

(5) Liste povjerenika objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Uvjeti za upis na listu povjerenika

Članak 3.

Na listu povjerenika može biti upisana fizička osoba:

1. koja ima poslovnu sposobnost

2. koja ima završeni diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova

3. koja ima položen stručni ispit za povjerenika i

4. koja je dostojna za obavljanje poslova povjerenika.

Dostojnost

Članak 4.

(1) Na listu povjerenika neće se upisati osoba za koju se u postupku upisa utvrdi da ne ispunjava pretpostavke dostojnosti.

(2) Smatra se da nije dostojna za obavljanje poslova povjerenika osoba:

1. protiv koje je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. koja je osuđena za kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

3. koja je razriješena dužnosti povjerenika zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka stečaja potrošača u tijeku tri godine, dok ne prođu tri godine od dana brisanja i ponovno ne položi ispit za povjerenika ili

4. koja je prezadužena.

Postupak upisa

Članak 5.

(1) Zahtjev za upis na listu povjerenika, životopis i dokazi o ispunjavanju uvjeta za upis na liste povjerenika dostavljaju se ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je u zahtjevu naznačiti podnosi li zahtjev za upis na listu povjerenika za jedan ili više općinskih sudova i naziv suda.

(3) Životopis podnositelja obavezno mora sadržavati podatke iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika.

(4) Kao dokaz o ispunjavanju pretpostavki za dostojnost iz članka 4. stavka 2. točki 1. i 4. ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva za upis na listu stečajnih upravitelja dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti koje ne može biti starije od osam dana te izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nije prezadužen na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

(5) Pretpostavke za dostojnost iz članka 4. stavka 2. točki 2. i 3. ovog Pravilnika utvrđuju se po službenoj dužnosti.

Brisanje s liste povjerenika

Članak 6.

(1) Osoba koja se nalazi na listi povjerenika brisat će se s liste povjerenika:

− na osobni zahtjev

− po službenoj dužnosti:

1. ako je protiv nje pokrenut kazneni postupak ili ako je osuđena zbog kaznenoga djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti

2. ako je razriješena dužnosti povjerenika zbog neurednog obavljanja dužnosti u više od dva postupka stečaja potrošača u tijeku tri godine

3. ako svake dvije godine od dana upisa ne dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju nakon položenoga stručnog ispita

4. ako je prezadužena ili

5. smrću povjerenika.

(2) Brisanje iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka odnosi se na liste svih općinskih sudova na koje je povjerenik bio upisan.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ovlašteno je po službenoj dužnosti utvrđivati ispunjenost pretpostavki iz članka 3. ovog Pravilnika.

Rješenja o upisu i brisanju s liste povjerenika

Članak 7.

(1) Rješenja o upisu i brisanju s liste povjerenika donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka su upravni akti protiv kojih nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Podaci koji se upisuju na listu

Članak 8.

(1) U Liste povjerenika unose se sljedeći podaci:

– ime i prezime povjerenika

– OIB

– adresa, telefon/mob, e-mail

– podatak o završenom studiju

– podatak o položenom stručnom ispitu

– podatak o obavljenoj stručnoj obuci

– radno iskustvo

– objavljeni stručni i znanstveni radovi.

(2) Liste povjerenika, kao i sve dopune i brisanja s lista, objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova za svaki općinski sud.

Popis povjerenika

Članak 9.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa vodi službenu evidenciju povjerenika.

(2) Službena evidencija vodi se u obliku popisa povjerenika koji se objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

(3) Popis povjerenika sadrži:

– ime i prezime povjerenika

– naznaku općinskog suda

– naznaku suda i poslovni broj postupka stečaja potrošača u kojima su imenovani

– naznaku dužnika

– naznaku suca koji vodi postupak

– naznaku razrješenja i razloga razrješenja

– naznaku izrečenih novčanih kazni.

(4) Pravomoćna rješenja o imenovanju i razrješenju povjerenika te izrečenim novčanim kaznama povjerenicima sudovi su dužni bez odgode dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Službena iskaznica

Članak 10.

(1) Povjerenicima se izdaje službena iskaznica.

(2) Službena iskaznica povjerenika je pravokutnog oblika veličine 8,5 x 5,5 cm na kartonskoj podlozi bijele boje.

(3) Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu u izvornim bojama.

(4) Službena iskaznica povjerenika izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska Republike Hrvatske.

(5) Obrazac službene iskaznice povjerenika s odgovarajućim sadržajem otisnut je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Trošak izrade službene iskaznice snosi povjerenik.

(7) Po primitku rješenja o brisanju s liste povjerenika, povjerenik je dužan službenu iskaznicu vratiti ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

Završne odredbe

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/149

Urbroj: 514-03-02-02-02-16-01

Zagreb, 29. siječnja 2016.

Ministar

Ante Šprlje, v. r.

PRILOG


12 05.02.2016 Pravilnik o utvrđivanju liste povjerenika u postupku stečaja potrošača