Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 12/2016 (5.2.2016.), Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

12 05.02.2016 Izmjene i dopune Pravilnika o evidencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

310

Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 109/12 i 12/14) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 29. siječnja 2016. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 23/14) u članku 38. stavku 4. brojka: »7« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 2.

Iza članka 35. dodaje se članak 35. a koji glasi:

»Članak 35. a

(1) Zavod vodi evidenciju o fizičkim osobama koje koriste usluge mobilnog tima.

(2) Fizičke osobe koje koriste usluge mobilnog tima su zaposlene osobe koje su u postupku kolektivnog viška i ostale zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnoga mjesta.

(3) Usluge mobilnog tima obuhvaćaju informiranje i savjetovanje zaposlenih osoba koje su u postupku kolektivnog viška i ostalih zaposlenih osoba kojima prijeti gubitak radnoga mjesta.

(4) Evidencija o uslugama informiranja i savjetovanja sadrži podatke o korisniku, vrsti, svrsi i ishodu usluge.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/14-01/03

Urbroj: 344-70/1-16-4

Zagreb, 29. siječnja 2016.

Zamjenica predsjednice
Upravnoga vijeća
Anny Brusić, v. r.