Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

NN 13/2016 (10.2.2016.), Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

312

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. veljače 2016. godine donijela

UREDBU

O KRITERIJIMA I NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA NAGRADE POVJERENICIMA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji i način obračuna i plaćanja nagrade za rad povjerenicima u postupku stečaja potrošača.

Nagrada za rad

Članak 2.

(1) Povjerenik ima pravo na nagradu za obavljene poslove.

(2) Nagradu za obavljene poslove određuje sud bez odgode prema pravilima ove Uredbe, nakon što povjerenik dovrši sve poslove za koje je imenovan.

Određivanje nagrade za rad

Članak 3.

(1) Sud rješenjem utvrđuje visinu nagrade, uzimajući u obzir obujam i složenost poslova, rad povjerenika na ispitivanju tražbina te vrijednost unovčene stečajne mase.

(2) Sud može povjereniku odrediti i dodatnu nagradu te posebnu nagradu.

Visina nagrade

Članak 4.

Nagrada za rad povjereniku do zaključenja postupka stečaja potrošača iznosi najviše 150.000,00 kuna, od čega s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase najviše 120.000,00 kuna, s osnove dodatne nagrade najviše 20.000,00 kuna i s osnove posebne nagrade najviše 10.000,00 kuna.

Nagrada

Članak 5.

(1) U slučajevima u kojima se otvoreni postupak stečaja potrošača provodi povjereniku pripada pravo na jednokratnu nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna.

(2) Nagrada povjereniku s osnove vrijednosti unovčene stečajne mase obračunava se primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i nagrade u postocima:

Vrijednost unovčene stečajne mase u kunama

Nagrada u %do     

100.000,00

5

na razliku od

100.000,01

do

1.000.000,00

3

na razliku iznad

1.000,000,011

Dodatna nagrada

Članak 6.

(1) Pri određivanju dodatne nagrade povjereniku sud će voditi računa o stupnju namirenja stečajnih vjerovnika i osobitom zalaganju povjerenika.

(2) Pod stupnjem namirenja stečajnih vjerovnika podrazumijeva se vrijednost izražena u postotku koji se dobije kada se iznos ukupno namirenih tražbina podijeli s iznosima ukupno utvrđenih tražbina.

(3) Smatrat će se da se povjerenik osobito zalagao ako je stečajna masa unovčena u roku od jedne godine od održanoga izvještajnog ročišta.

Posebna nagrada

Članak 7.

(1) Sud može odrediti posebnu nagradu povjereniku ako ispita više od 50 tražbina vjerovnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, posebna nagrada obračunava se u iznosu do 100,00 kuna za svaku sljedeću ispitanu tražbinu.

Razdoblje provjere ponašanja

Članak 8.

(1) Za razdoblje provjere ponašanja povjereniku pripada pravo na nagradu u iznosu od 2.000,00 kuna do 20.000,00 kuna, za svaku godinu, ovisno o složenosti poslova koje obavlja.

(2) U razdoblju provjere ponašanja povjerenik ima pravo na nagradu za unovčenje imovine, koju potrošač stekne za vrijeme provjere ponašanja, prema odredbama ove Uredbe.

Naknadna dioba

Članak 9.

(1) Ako se postupak stečaja potrošača nastavlja radi naknadne diobe, nagrada, dodatna nagrada i posebna nagrada određuju se povjereniku prema odredbama ove Uredbe.

(2) Osnovica za utvrđivanje nagrade iz stavka 1. ovoga članka je iznos koji će se naknadnom diobom isplatiti vjerovnicima.

Promjena povjerenika

Članak 10.

Ako do promjene povjerenika dođe bez njegove odgovornosti, sud razriješenom povjereniku može odrediti nagradu razmjerno obavljenim poslovima u postupku stečaja potrošača.

Plaćanje poreza i doprinosa na iznos nagrade

Članak 11.

Svi iznosi koji se primjenjuju u ovoj Uredbi su bruto iznosi, to jest iznosi prije odbitka pripadajućih doprinosa iz osnovice, poreza ili drugih naknada.

Stupanje na snagu

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/03

Urbroj: 50301-09/06-16-2

Zagreb, 4. veljače 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.

13 10.02.2016 Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača 13 10.02.2016 Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača