Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 13/2016 (10.2.2016.), Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

318

Na temelju članka 36. stavka 4., članka 201. stavka 6. i članka 430. stavka 1. točaka 1. i 3. i stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. veljače 2016. donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane subjekata nadzora.

Članak 2.

(1) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), dužno je izvještavati Agenciju:

1. o upisu promjene podataka u sudskom registru za Društvo i podružnicu Društva ako je osnovana, dostavljanjem prijave s prilozima, istodobno kada se dostavljaju sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od tri radna dana od njegova primitka,

2. o sazivu Glavne skupštine, dostavljanjem poziva za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluka u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke o sazivanju Glavne skupštine, a nakon održane Glavne skupštine dostavljanjem zapisnika s odlukama koje su donesene na Glavnoj skupštini, s pročišćenim tekstom Statuta ako je na toj Glavnoj skupštini donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta, u roku od tri radna dana od dana održavanja Glavne skupštine,

3. o stjecanju odnosno izmjeni kvalificiranih udjela u Društvu, dostavljanjem osobnih podataka/tvrtke, prebivališta/sjedišta i OIB-a dioničara Društva, nominalnog iznosa dionica koje posjeduju i postotka udjela u glasačkim pravima odnosno temeljnom kapitalu Društva, uz dokaze o načinu stjecanja, bez odlaganja, te o imateljima dionica Društva najkasnije do 31. siječnja tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine,

4. o imenovanju odnosno razrješenju člana uprave, izvršnog direktora i prokurista, dostavljanjem odluke o njihovom imenovanju odnosno razrješenju, dokaza o zasnivanju radnog odnosa na puno radno vrijeme za obavljanje funkcije člana uprave, obavijesti o primljenoj ostavci člana uprave, izvršnog direktora i prokurista dostavljanjem njegove ostavke, u roku od osam radnih dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti. Članovi uprave odnosno izvršni direktori dužni su o svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili upravnom odboru drugih pravnih osoba pisano izvijestiti Agenciju, u roku od osam radnih dana od dana imenovanja odnosno prestanka funkcije,

5. o imenovanju odnosno razrješenju imenovanog ovlaštenog aktuara, upravitelja matematičke pričuve, nositelja ključnih funkcija iz članka 93. stavka 1. Zakona o osiguranju, dostavljanjem obrazložene obavijesti o imenovanju odnosno razrješenju tih osoba, u roku od osam radnih dana od dana donošenja odluke,

6. o ulaganjima na temelju kojih je Društvo posredno ili neposredno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi, kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem ugovora ili druge isprave o stjecanju, odnosno ulaganju, u roku od osam radnih dana od dana stjecanja, odnosno ulaganja,

7. o uvjetima za obvezna osiguranja u prometu i o njihovoj izmjeni, najkasnije 60 dana prije njihove primjene,

8. o pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju, dostavljanjem podataka u skladu sa Smjernicama EIOPA-e koje uređuju pritužbe ugovaratelja osiguranja, osiguranika i korisnika iz ugovora o osiguranju, najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Društvo je dužno obavještavati Agenciju o tehničkoj podlozi koju upotrebljava pri izračunu cjenika premija životnih osiguranja i osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja s višegodišnjim trajanjem, za koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i za životna osiguranja odnosno osiguranja za koje se oblikuje matematička pričuva, i to isključivo za namjene provjere jesu li usklađene s aktuarskim načelima, tako da prije početka primjene cjenika dostavi:

1. mišljenje ovlaštenog aktuara s obrazloženjem koje će u sebi sadržavati (ovisno o cjeniku): specifikaciju rizika osiguranja u skladu s propisanim rasporedom vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja za predmetni cjenik, sve pripadajuće uvjete osiguranja, tablice invaliditeta, primijenjene tablice smrtnosti i/ili ostale tablice vjerojatnosti (iste je potrebno dostaviti u elektroničkom i u pisanom obliku), uračunate troškove za izračun premije osiguranja, formulu i primjer izračuna za premiju za troškove upravljanja, formulu i primjer izračuna za premiju za pokriće rizika, predviđene popuste na premiju i uvjete njihove primjene, formulu i primjer izračuna za neto premiju, formulu i primjer izračuna za bruto premiju i tablice bruto premijskih stopa, uračunatu kamatnu stopu za izračun premije osiguranja i matematičke pričuve, formulu i primjer izračuna za matematičku pričuvu kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja, formulu za otkupnu vrijednost osiguranja s primjerom tablice otkupne vrijednosti, formulu za kapitalizirane svote osiguranja s primjerom tablice kapitaliziranih svota, način i uvjete raspodjele dobiti te tablicu maksimalnog pokrića, informaciju o iznosima potencijalnih isplata u skladu s člankom 381. stavkom 2. Zakona o osiguranju, a kod ugovora o životnom osiguranju kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja Društvo je dužno dostaviti i pisanu obavijest u skladu s člankom 380. stavkom 6. Zakona o osiguranju,

2. kod izmjena i dopuna postojećih cjenika Društvo je zajedno s mišljenjem ovlaštenog aktuara iz točke 1. ovoga stavka dužno dostaviti i specifikaciju izmjena i dopuna cjenika,

3. uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti informaciju o datumu početka primjene cjenika, odnosno izmjene cjenika, te naziva cjenika koji se koristi za promidžbu.

(3) Društvo je dužno dostavljati Agenciji popis pravnih i fizičkih osoba koje za društvo obavljaju poslove zastupanja u osiguranju i poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju ili su te poslove obavljali u protekloj godini, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine s popisom tih osoba i stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Taj popis treba sadržavati tvrtku i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe i OIB, kad je primjenjivo te ugovoreno vrijeme suradnje. Popis se Agenciji dostavlja pisano ili u elektroničkom obliku (excel formatu) na adresu elektroničke pošte insurance.legal@hanfa.hr.

Članak 3.

(1) Ako osoba koja je dobila odobrenje Agencije za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu namjerava otpustiti svoje dionice tako da bi se zbog toga njen udjel smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje, mora pisano obavijestiti Agenciju, o načinu otpuštanja, najmanje 8 radnih dana prije namjeravanog otpuštanja.

(2) Društvo koje je dobilo odobrenje Agencije za primjenu prijelazne mjere utvrđene člankom 455. ili 456. Zakona o osiguranju dužno je bez odgađanja obavijestiti Agenciju da neće biti usklađeno s potrebnim solventnim kapitalom bez primjene tih prijelaznih mjera, mjere za dosezanje razine prihvatljivih vlastitih sredstava za pokriće potrebnog solventnog kapitala ili za smanjenje profila rizičnosti kako bi se osigurala usklađenost s potrebnim solventnim kapitalom.

Članak 4.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužni su Agenciju izvještavati o:

1. upisu promjene podataka u sudskom registru odnosno obrtnom registru, dostavljanjem rješenja o upisu u sudski registar odnosno obrtni registar najkasnije u roku od osam radnih dana od njegova primitka,

2. promjeni dioničara odnosno imatelja poslovnog udjela društva, člana uprave ili direktora društva, vlasnika ili suvlasnika obrta za zastupanje u osiguranju, dostavljanjem preslika dokumenta o stjecanju dionica odnosno poslovnog udjela, odnosno vlasništva obrta, podataka o imenu i prezimenu te adresi, odnosno tvrtki i sjedištu dioničara ili vlasnika poslovnog udjela, vlasnika odnosno suvlasnika obrta za zastupanje u osiguranju, u roku od osam radnih dana od nastale promjene,

3. promjeni odgovorne osobe/poslovođe obrta za zastupanje u osiguranju za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, dostavljanjem preslika ugovora o radu, datuma i mjesta rođenja i OIB-a te osobe, u roku od osam radnih dana od sklapanja ugovora o radu,

4. popis društava za osiguranje, društava za upravljanje investicijskim fondovima, društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima s kojima imaju sklopljene ugovore o nuđenju proizvoda tih društava najkasnije do 31. siječnja tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine. Taj popis treba sadržavati tvrtku i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime i adresu fizičke osobe i OIB, kad je primjenjivo te ugovoreno vrijeme suradnje,

5. ugovor o osiguranju od odgovornosti obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju ili dokaza o odgovarajućem jamstvu, u roku od osam radnih dana od dana sklapanja ugovora, odnosno dobivanja jamstva.

(2) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je, uz obavijest Agenciji o promjeni dioničara odnosno imatelja poslovnog udjela, članova uprave odnosno direktora i odgovornih osoba za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, dostaviti i izjave tih osoba, da ispunjavaju uvjet iz članka 422. stavka 3. točke 3. Zakona o osiguranju, odnosno da nisu usko povezane u smislu članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju s drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, društvom za osiguranje, društvom za zastupanje u osiguranju i obrtom za zastupanje u osiguranju, a njihov potpis na toj izjavi treba biti ovjeren kod javnog bilježnika.

(3) Društvo za zastupanje u osiguranju dužno je, uz obavijest Agenciji o promjeni dioničara odnosno imatelja poslovnog udjela, članova uprave odnosno direktora i odgovornih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, dostaviti i izjave tih osoba, da ispunjavaju uvjet iz članka 420. stavka 3. točke 3. Zakona o osiguranju, odnosno da nisu povezane u smislu članka 3. točke 26. Zakona o osiguranju s društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, a njihov potpis na toj izjavi treba biti ovjeren kod javnog bilježnika.

(4) Odredbe stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se na kreditne institucije i druge pravne osobe koje na temelju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju obavljaju tu djelatnost, a odredbe stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na investicijska društva.

(5) Društvo za zastupanje u osiguranju i obrt za zastupanje u osiguranju dužni su Agenciji dostaviti popis društava/obrta za zastupanje u osiguranju s kojima surađuju u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju u smislu članka 418. stavka 7. točke 3. Zakona o osiguranju, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(6) Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju dužno je Agenciji dostaviti popis društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju s kojima surađuje u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u smislu članka 421. stavka 4. Zakona o osiguranju, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(7) Podaci propisani stavkom 1. točkom 4. i stavcima 4., 5. i 6. ovoga članka dostavljaju se Agenciji pisano ili u elektroničkom obliku (excel-formatu) na adresu elektroničke pošte insurance.legal@hanfa.hr.

Članak 5.

(1) Hrvatski ured za osiguranje dužan je izvještavati Agenciju o:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar, dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu, odnosno zahtjeva sa svim prilozima, istodobno kada se dostavljaju sudskom registru, a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku od tri radna dana od njegova primitka,

2. o održanoj Skupštini dostavljanjem zapisnika s odlukama koje su donesene na Skupštini, s pročišćenim tekstom Statuta ako je na toj Skupštini donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta, u roku od tri radna dana od dana održavanja Skupštine,

3. imenovanju odnosno razrješenju direktora, dostavljanjem odluke o imenovanju i razrješenju direktora te obavijesti o primljenoj ostavci direktora dostavljanjem njegove ostavke, u roku od osam radnih dana od donošenja odluke odnosno primljene obavijesti,

4. načinu obavljanja poslova iz članka 353. stavka 1. Zakona o osiguranju, dostavljanjem internih akata kojima je u skladu s člankom 353. stavkom 2. Zakona o osiguranju, propisan način obavljanja tih poslova, u roku od osam radnih dana od dana njihovog usvajanja ili izmjene,

5. uspostavljenom računalnom sustavu za obradu statističkih podataka o poslovima članova Hrvatskog ureda za osiguranje te načinu njegovog održavanja dostavljanjem:

– opisa računalnog sustava (mjesto organizacijske jedinice za IT u organizacijskoj shemi Hrvatskog ureda za osiguranje, broj zaposlenih u IT-ju i njihova zaduženja, popis poslužitelja, mrežne opreme, aplikacija, baza podataka, popis društava na koje su izdvojeni pojedini poslovi IT-ja i ugovori koji reguliraju navedena izdvajanja i sl.),

– politike sigurnosti informacijskog sustava ili drugih internih akata koji obuhvaćaju mjere i postupke za održanje sigurnosti informacijskog sustava Hrvatskog ureda za osiguranje,

– plana kontinuiteta poslovanja ili drugih internih akata koji obuhvaćaju mjere i postupke za održanje poslovanja Hrvatskog ureda za osiguranje u slučaju nastupa incidentnih događaja koji prijete nastavku poslovanja, sve u roku od 15 dana od svake promjene,

6. obavljenim poslovima iz članka 353. stavka 1. Zakona o osiguranju, dostavljanjem pisanog izvješća do kraja veljače tekuće godine sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine,

7. o zaprimljenim prijavama i odlukama donesenim vezano uz obvezna osiguranja u prometu za notificirana društva za osiguranje.

Članak 6.

Na podružnicu društva za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora ili iz treće države, a koja je osnovana na području Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. točaka 1., 4., 7. i 8. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Adresati ovoga Pravilnika dostavljaju Agenciji dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u izvorniku ili presliku, osim dokumentacije propisane člankom 2. stavkom 3. i člankom 4. stavkom 7. ovoga Pravilnika koja se dostavlja pisano ili u elektroničkom obliku (excel formatu) na adresu elektroničke pošte insurance.legal@hanfa.hr. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(2) Adresati ovoga Pravilnika dužni su Agenciju, bez odgađanja, pisano obavijestiti o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih im je Agencija u skladu sa Zakonom o osiguranju izdala dozvolu ili ovlaštenje za rad.

Članak 8.

Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, adresati ovoga Pravilnika dužni su dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju za potrebe postupanja Agencije u skladu s njezinim ovlastima.

Članak 9 .

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 85/13 i 140/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/15

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 5. veljače 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

13 10.02.2016 Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 13 10.02.2016 Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga