Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

NN 14/2016 (12.2.2016.), Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

14 12.02.2016 Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

383

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 14/2014), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1222/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 25. STUDENOGA 2009. O OZNAČIVANJU GUMA S OBZIROM NA UČINKOVITOST POTROŠNJE GORIVA I DRUGE BITNE PARAMETRE

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nadležna tijela i njihove ovlasti za provedbu Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (Tekst značajan za EGP) (SL L 342, 22. 12. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležno tijelo

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj je središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo.

Nadzor nad tržištem

Članak 3.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Uredbe u nadležnosti je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

(2) Nadležni inspektori nadziru provedbu članaka 4., 5. i 6. Uredbe u skladu sa Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište (SL L 218 od 13. 8. 2008.).

(3) U provedbi inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor ima ovlasti poduzeti mjere sukladno propisu kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Stupanje na snagu

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/182
Urbroj: 526-12-01-01-02/6-15-3
Zagreb, 25. siječnja 2016.

Ministar
Tomislav Panenić, v. r.