Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

NN 14/2016 (12.2.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

14 12.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

386

Na temelju članka 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014) i članka 5. stavka 3. Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta (»Narodne novine«, broj 107/2014, 23/2015, 129/2015), ministrica rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (»Narodne novine«, broj 149/2014.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na izdatke Operativnog programa financirane putem financijskih instrumenata.«.

Članak 2.

U članku 2. točki 13. riječ: »potvrđivanju« zamjenjuje se riječju: »potvrđivanju«.

U točki 16. riječi: »('Narodne novine', broj 107/2014)« brišu se.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točki 1. druga rečenica briše se.

U točki 4. treća rečenica briše se.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»Operacija je projekt ili skupina projekata koje za financiranje odabire Upravljačko tijelo

Operativnog programa, a koji doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva pripadajuće prioritetne osi.«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2023. Izdaci u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih prihvatljivi su od 1. rujna 2013.«.

U točki 12. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– de minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada primatelj stekne pravo na primanje potpore (potpisom ugovora od strane svih ugovornih strana), neovisno o datumu isplate de minimis potpore primatelju potpore.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. riječi »točke 4.« mijenjaju se i glase: »točke 3. i 5.« Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Izdaci koji proizlaze iz korištenja instrumenta iz članka 3. točke 10. ovog Pravilnika (do granice od 10% financijskih sredstava Unije za svaku prioritetnu os Operativnog programa) podliježu pravilima prihvatljivosti za EFRR, pod uvjetom da su takvi troškovi nužni za zadovoljavajuću provedbu projekta te da su s njim izravno povezani. Nadležna Posrednička tijela su odgovorna za praćenje poštivanja postotnog ograničenja utvrđenog navedenim člankom. Zahtjeve i uvjete za korištenje ovog instrumenta za pojedine projekte donosi nadležno tijelo, a uvjeti prihvatljivosti za izdatke u sklopu ovog instrumenta utvrđuju se odredbama Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz članka 5. stavka 1. Uredbe.«.

U stavku 7. riječ: »revizije« mijenja se i glasi: »izmjene«, a riječ: »reviziju« mijenja se i glasi: »izmjenom«.

Članak 5.

U tablici iz Priloga 1. točki 6. stupac 1. mijenja se i glasi:

»Kupnja opreme i vozila koja se koriste u svrhu upravljanja projektom, a ne izravno za provedbu projektnih aktivnosti«.

Točka 9. briše se.

Dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 9. i 10.

U dosadašnjoj točki 12. koja postaje točka 11. stupac 1. mijenja se i glasi:

»Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i ostali troškovi financijske prirode«.

U dosadašnjoj točki 13. koja postaje točka 12., stupac 1. mijenja se i glasi: »Kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta«.

U dosadašnjoj točki 16. koja postaje točka 15., u stupcu 3. podstavku 1. riječi: »Uredbe (EU) br. 1303/2012« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) br. 1303/2013.«.

Točka 17. briše se.

Dosadašnje točke od 18. do 21. postaju točke od 16. do 19.

U dosadašnjoj točki 22. koja postaje točka 20., stupac 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko nacionalno ili zakonodavstvo Europske unije zahtijeva takvu vrstu jamstva.«.

U dosadašnjoj točki 23. koja postaje točka 21., stupac 3. mijenja se i glasi:

»Ukoliko je u skladu s odredbama iz članka 3. točke 10. ovog Pravilnika.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/14-01/02
Urbroj: 524-06-04-02/1-16-4
Zagreb, 8. veljače 2016.

Ministrica
dr. sc. Nada Šikić, v. r.