Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

NN 15/2016 (17.2.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

398

Na temelju članka 45. stavka 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15), ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I KRITERIJIMA DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (»Narodne novine« broj 82/15) u članku 5. stavku 2. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»-Iznimno od prethodnog podstavka, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja prethodnog Poziva i otvaranja prvog idućeg Poziva iz članka 12. ovog Pravilnika, Korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava Fonda u sklopu prvog idućeg Poziva.«

U stavku 3. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– Iznimno od prethodnog podstavka, ako je završno izvješće o EU projektu odobreno u razdoblju između zatvaranja prethodnog Poziva i otvaranja prvog idućeg Poziva iz članka 12. ovog Pravilnika, Korisnik može podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava Fonda u sklopu prvog idućeg Poziva.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 2. broj »75.000,00« zamjenjuje se brojem »50.000,00«.

Članak 3.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava Fonda ili postupanja protivno načelu izbjegavanja dvostrukog financiranja, Korisnik je dužan iznos nenamjenski utrošenih sredstava ili iznos koji predstavlja dvostruko financiranje troškova provedbe EU projekta vratiti Ministarstvu zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana uplate do dana vraćanja sredstava na račun Ministarstva.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-07/15-02/2

Urbroj: 538-06-1-1-1/007-16-3

Zagreb, 15. veljače 2016.

Ministar
regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

15 17.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini 15 17.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini