Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti

NN 16/2016 (19.2.2016.), Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

455

Na temelju članka 70.a stavka 6. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI CESTOVNE SIGURNOSTI I OSPOSOBLJAVANJU REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet i područje

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom, propisuje se: način i opseg obavljanja poslova revizije cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: revizija), radno iskustvo i stručna sprema za revizora cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: revizor) te postupak izdavanja ovlaštenja, program osposobljavanja za revizora i provjera osposobljenosti, program dodatnog osposobljavanja, sadržaj i način vođenja očevidnika ovlaštenih revizora, izrada izvješća revizora te način izračuna naknade za obavljanje poslova revizije cestovne sigurnosti.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2008/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. godine o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture (SL L 319 od 29. studenoga 2008. godine).

(3) Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao što ga određuju propisi iz područja cesta, gradnje i sigurnosti prometa na cestama.

Provođenje revizije

Članak 2.

(1) Revizija se provodi kod planiranja i izgradnje novih cesta ili rekonstrukcije postojeće mreže cesta te pregleda postojećih cesta u početnom razdoblju korištenja i predstavlja sustavni proces koji se odvija u svim fazama planiranja, projektiranja, građenja i puštanja u promet.

(2) Reviziju provodi revizor koji samostalno obavlja pregled analiza, prometnih studija, projekata te svih ostalih stručnih podloga i podataka.

(3) Revizor nakon provedene revizije izrađuje izvješće o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu i izvješće o reviziji sigurnosti cesta. Izvješće sadrži nalaze o provedenoj reviziji i preporuke za projektanta, upravitelja javne ceste te koncesionara.

(4) Revizor treba pripremiti izvješće o reviziji u roku određenom ugovorom između naručitelja i revizora.

(5) Naručitelj revizije je upravitelj ceste i koncesionar. Naručitelj revizije je obavezan revizoru staviti na raspolaganje sve raspoložive dokumente i podatke vezano za provođenje revizije.

(6) Ukoliko investitor infrastrukturnog projekta koji utječe na cestovnu sigurnost, odnosno sigurnost sudionika cestovnog prometa nije upravitelj ceste, naručitelj izvješća iz prethodnog stavka je investitor tog projekta, a upravitelj ceste uz izdavanje suglasnosti, prema zakonu koji uređuje ceste, provjerava je li investitor uvažio izvješće revizora.

Postupanje po izvješću o reviziji

Članak 3.

(1) Izvješće o reviziji revizor dostavlja naručitelju.

(2) Na temelju primljenog izvješća naručitelj priprema pisani odgovor u kojem detaljno određuje zaključke, i to:

– koje će primjedbe u potpunosti uvažiti,

– koje će primjedbe djelomično uvažiti uz navođenje razloga te prijedloga načina otklanjanja nedostataka,

– s kojim primjedbama iz izvješća se ne slaže, uz obrazloženje zbog čega ih ne može uvažiti.

(3) Odgovor iz prethodnog stavka naručitelj dostavlja revizoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja izvješća.

(4) Revizor potvrđuje ili odbija zaključke iz odgovora iz prethodnog stavka i o tome obavještava naručitelja u roku od 15 dana.

(5) Ako revizor odbaci zaključke, naručitelj cjelokupnu dokumentaciju dostavlja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koje na prijedlog povjerenstva iz članka 4. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana daje konačno mišljenje.

(6) Konačno mišljenje Ministarstva naručitelj izvješća obavezan je prihvatiti.

(7) Svi dokumenti navedeni u ovom članku Pravilnika čine sastavni dio dokumentacije za ishođenje propisanih dozvola.

Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti

Članak 4.

(1) Povjerenstvo za reviziju cestovne sigurnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar) iz Ministarstva, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za graditeljstvo i strukovnih organizacija.

(2) Članovi Povjerenstva trebaju ispunjavati uvjete o obrazovanju prema članku 13. ovoga Pravilnika s najmanje 10 godina radnog iskustva vezanog uz područje cestovne infrastrukture, kontrole sigurnosti cesta i nadzora u cestovnom prometu.

(3) Povjerenstvo uređuje način i uvjete rada Poslovnikom.

(4) Organizaciju rada i administrativne poslove Povjerenstva obavlja tajnik Povjerenstva.

(5) Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od pet godina, a nakon isteka tog razdoblja mogu biti ponovno imenovani.

(6) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

– analizira zahtjeve za ovlaštenog revizora te daje prijedlog za imenovanje ministru,

– priprema konačno mišljenje o reviziji ministru,

– daje prijedlog ministru za izdavanje suglasnosti nositelju osposobljavanja i usavršavanja.

(7) Članovi Povjerenstva i tajnik imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se osigurava iz pristojbi iz članka 11. i članka 19. ovoga Pravilnika i posebne naknade za davanje mišljenja iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika.

II. OCJENA UTJECAJA NA SIGURNOST U CESTOVNOM PROMETU (RSIA)

Obuhvat ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu

Članak 5.

(1) Izrada ocjene utjecaja na sigurnost cestovnog prometa obuhvaća pregled studije izvodljivosti i prometne studije u kojima su razmatrana varijantna rješenja, a za potrebe izrade strategije razvoja prometa, programa građenja i održavanja javnih cesta te ocjenu stručnih podloga u postupku izrade prostorno planskih dokumenata.

(2) Sadržaj i čimbenici ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu propisani su člankom 3. Pravilnika o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (»Narodne novine«, broj 74/13).

Obaveze revizora u ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu

Članak 6.

(1) Revizor pregledava prometnu studiju i ostale stručne podloge sukladno smjernicama za pregled i izvedbu ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu.

(2) Revizor je dužan izraditi ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometa za sve varijante sadržane u prometnim studijama i stručnim podlogama.

(3) Ako revizor u slučaju iz prethodnog stavka utvrdi da bi se određenim mjerama i tehničkim rješenjima pojedinu varijantu prometno-sigurnosno moglo poboljšati, naručitelju treba dati konkretne prijedloge za poboljšanje predložene prihvatljive varijante.

(4) Zadaća revizora je rangirati varijante cesta prema njihovoj prometno-sigurnosnoj prihvatljivosti.

III. REVIZIJA SIGURNOSTI CESTA (RSA)

Obuhvat revizije sigurnosti cesta

Članak 7.

(1) Revizija sigurnosti cesta obuhvaća sve faze gradnje ceste te uključuje:

– reviziju idejnog projekta koja treba biti provedena prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole,

– reviziju glavnog i izvedbenog projekta. Revizija glavnog projekta treba biti provedena prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, a revizija izvedbenog projekta prije početka izvođenja radova,

– reviziju izgrađene ceste u postupku prije puštanja u promet,

– reviziju ceste u početnom razdoblju korištenja.

(2) Revizija sigurnosti cesta u fazi projekta za ishođenje akata o gradnji izvodi se istovremeno s revizijom projekta u skladu s propisima koji uređuju gradnju.

(3) Obuhvat revizije sigurnosti cesta propisan je člankom 4. Pravilnika o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta.

Obveze revizora u reviziji sigurnosti cesta

Članak 8.

(1) Revizor je dužan u svom radu uvijek provjeriti jesu li i na koji način uvažavane primjedbe revizorskih izvještaja na prethodnu fazu revizije.

(2) Revizor obavlja pregled projektne dokumentacije u skladu sa smjernicama za izvedbu revizije sigurnosti cesta i izrađuje izvješće.

(3) Ako prijedlog sadrži rješenja koja je sa stajališta sigurnosti moguće poboljšati, revizor naručitelju treba dati smjernice i prijedlog za njihovo poboljšanje.

IV. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE REVIZORA

Osnovno osposobljavanje

Članak 9.

(1) Za potrebe osnovnog obrazovanja revizora provodi se program osnovnog osposobljavanja (u daljnjem tekstu: osposobljavanje).

(2) Osposobljavanje revizora provodi se temeljem programa osposobljavanja koji treba uskladiti s važećim smjernicama.

(3) Program osposobljavanja sadrži teorijski i praktični dio osposobljavanja te traje 36 sati.

(4) Teorijski dio programa osposobljavanja sadrži:

– iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU,

– propise, smjernice, i norme iz područja cestovne sigurnosti,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu,

– analizu i ocjenu utjecaja na cestovnu sigurnost u fazama prema članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika,

– sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća.

(5) Praktični dio programa osposobljavanja sadrži:

– izradu izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu,

– izradu izvješća o reviziji cestovne sigurnosti,

– sigurnosno ocjenjivanje dionice TEM ceste s velikim brojem nesreća.

(6) Način provjere stečenog znanja provodi se pismenim i usmenim ispitom iz teorijskog i praktičkog dijela osposobljavanja.

(7) Troškove osposobljavanja snosi kandidat.

Dodatno osposobljavanje

Članak 10.

(1) Revizor koji želi zadržati status ovlaštenog revizora treba proći dodatno osposobljavanje (u daljnjem tekstu: usavršavanje).

(2) Usavršavanje revizora provodi se temeljem programa usavršavanja.

(3) Program usavršavanja obuhvaća:

– rasprave o iskustvima kandidata u reviziji,

– novosti na području revizije u zemlji i inozemstvu,

– novosti u području zakonodavstva, propisa i tehničkih specifikacija,

– važeće norme, specifikacije i smjernice,

– primjere mjera za poboljšanje sigurnosti,

– grupnu radionicu.

(4) Program usavršavanja sadrži teorijski i praktični dio te traje 18 sati.

(5) Nakon završetka usavršavanja ne provodi se provjera znanja.

(6) Troškove usavršavanja snosi kandidat.

(7) Nositelj programa nakon završetka programa izdaje uvjerenje o obavljenom usavršavanju.

Nositelj programa osposobljavanja i usavršavanja

Članak 11.

(1) Program osposobljavanja i provjeru znanja, kao i obveznog usavršavanja ovlaštenih revizora, provode pravne osobe koje za to imaju suglasnost ministra.

(2) Zahtjev za davanje suglasnosti za provođenje programa osposobljavanja i usavršavanja podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ministar na prijedlog Povjerenstva iz članka 4. ovoga Pravilnika daje suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslike diploma stručnih osoba koje će provoditi izobrazbu (u daljnjem tekstu: predavač),

– životopisi predavača,

– detaljno razrađen program osposobljavanja i program usavršavanja s planiranom satnicom,

– sadržaj i način provođenja provjere znanja kandidata,

– dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje izobrazbe,

– preslike ugovora o radu – administrativne osobe i pojedini predavači kao i preslike ugovora o djelu predavača koji nisu zaposleni kod nositelja izobrazbe,

– uvjerenja o nekažnjavanju za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdana od nadležnih Općinskih sudova,

– dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje suglasnosti,

(5) Očevidnik Nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku prema obrascu iz Priloga 2. ovog Pravilnika. Očevidnik je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva.

Obveze Nositelja programa osposobljavanja i usavršavanja

Članak 12.

(1) Nositelj programa osposobljavanja i usavršavanja (u daljnjem tekstu: Nositelj programa) obvezan je:

– provoditi program izobrazbe sukladno odobrenom programu osposobljavanja i usavršavanja te smjernicama za provođenje revizije,

– provjeravati identitet i prisutnost osobe koja pohađa program osposobljavanja i usavršavanja,

– provoditi provjeru znanja osoba koje pohađaju program osposobljavanja,

– osigurati provođenje praktične nastave za svakog polaznika,

– voditi evidenciju osoba koje su završile program osposobljavanja i usavršavanja,

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom programa osposobljavanja i usavršavanja i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom, te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju izobrazbu,

– učiniti dostupnim program osposobljavanja i usavršavanja te suglasnost za provođenje programa osobama koje pohađaju izobrazbu na svojim službenim internetskim stranicama,

– objavljivati pozive za sudjelovanje na programu osposobljavanja i usavršavanja, uključujući obrazac za prijavu kandidata, na službenim internet stranicama nositelja izobrazbe i Ministarstva te po potrebi i drugim sredstvima javnog priopćavanja na području cijele Republike Hrvatske,

– osigurati polaznicima koji pohađaju program osposobljavanja i usavršavanja pisane materijale sukladno programu.

(2) Nositelj programa u pisanom i elektroničkom obliku dostavlja Ministarstvu podatke o osobama koje su završile program osposobljavanja u roku od 15 dana od provedene provjere znanja, odnosno 15 dana od održanog programa usavršavanja.

(3) U slučaju da Nositelj programa ne dostavi podatke u rokovima iz stavka 2. ovog Pravilnika, dužan je Ministarstvu pisanim putem dostaviti obrazloženje s opisom razloga nepostupanja.

(4) Nositelj programa obvezan je omogućiti osposobljavanje ili usavršavanje najmanje jednom godišnje.

(5) Nositelj programa dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za davanje suglasnosti i o svakoj promjeni koja može utjecati na valjanost suglasnosti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, pisano obavijestiti Ministarstvo.

Uvjeti za predavača

Članak 13.

(1) Predavači na osposobljavanju mogu biti osobe s najmanje završenim diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim diplomskim studijem prometne, građevinske ili psihologijske struke s najmanje deset godina radnog iskustva u području cestovnog projektiranja, prometnog inženjerstva, tehnologije prometa, građenja, održavanja prometnica ili psihologije, uz uvjet da ima iskustvo vezano i za sigurnost prometa.

(2) Stručno iskustvo predavača iz prethodnog stavka dokazuje se izrađenim projektima, te stručnim i znanstvenim člancima iz navedenih područja i potvrdom poslodavca o iskustvu iz navedenog područja.

Provjera znanja

Članak 14.

(1) Provjeru znanja osoba koje su pohađale program osposobljavanja provodi Nositelj programa putem ispitne komisije. Provjera znanja se obavlja nakon završenog programa osposobljavanja.

(2) Ispitnu komisiju čine 5 osoba, od kojih su 3 osobe koje su sudjelovale u provođenju programa i po jedna osoba iz Ministarstva i ministarstva nadležnog za poslove sigurnosti cestovnog prometa.

(3) Ispit se sastoji od pismenog i praktičnog dijela.

(4) Kod provođenja provjere znanja Nositelj programa vodi zapisnik koji potpisuje komisija te obvezno sadrži:

– podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja),

– datum provođenja provjere znanja,

– ispit koji je rješavala osoba koja je pristupila provjeri znanja,

– imena i prezimena osoba koje su provele provjeru znanja.

(5) Smatra se da je osoba uspješno položila pismeni dio provjere znanja ukoliko je ostvarila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita.

(6) Praktični dio provjere znanja sastoji se od provođenja revizije i izrade izvješća temeljem studije slučaja.

(7) Smatra se da je osoba uspješno položila praktični dio provjere znanja ukoliko je izrađeno revizorsko izvješće ocjenjeno pozitivno.

(8) Osoba koja ne položi pismeni dio provjere znanja i/ili praktični dio provjere znanja ima pravo još jednom pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položila.

(9) Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja osoba nije položila, može ponovno pohađati cijeli program izobrazbe i nakon toga ponovno pristupiti provjeri znanja.

(10) Osobama koje su uspješno završile program osposobljavanja Nositelj programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja.

Uvjerenje o završenom programu

Članak 15.

Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja ili usavršavanja sadrži:

– ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja,

– datum polaganja programa i vrstu programa,

– naziv Nositelja programa,

– naziv provedbenog propisa temeljem kojega se program provodi,

– broj Uvjerenja, datum i mjesto izdavanja Uvjerenja,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja programa izobrazbe i njegov pečat.

Osposobljavanje stranih državljana

Članak 16.

(1) Ako kandidat za osposobljavanja nije državljanin Republike Hrvatske, uz prijavu osposobljavanja, prilaže i dokaz o državljanstvu i dokaz o poslovnoj sposobnosti.

(2) Kandidat koji je strani državljanin treba priložiti ovjerene potvrde iz prethodnog stavka.

Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu

Članak 17.

(1) Državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji je stekao status revizora u inozemstvu, status revizora u Republici Hrvatskoj priznaje se ako Povjerenstvo iz članka 4. ovoga Pravilnika utvrdi da je njegov status revizora stečen u skladu s programom iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Ako se u slučaju iz prethodnog stavka utvrdi da je strani državljanin stekao status revizora u inozemstvu prema programu koji ne uključuje sve sadržaje iz programa prema stavku 3. članka 9. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo određuje sadržaje iz kojih strani državljanin treba položiti teorijski i praktički dio osposobljavanja prema programa iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(3) Ako kandidat u slučaju iz prethodnog stavka, nakon završetka teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja uspješno prođe provjeru znanja prema članku 14. ovoga Pravilnika, priznaje mu se status revizora u Republici Hrvatskoj.

(4) Povjerenstvo treba o priznanju znanja stečenog u inozemstvu odlučiti u roku od 30 dana od primitka potpunog zahtjeva.

V. OVLAŠTENJE REVIZORA

Ovlaštenje

Članak 18.

(1) Ovlaštenje za obavljanje poslova revizora izdaje ministar rješenjem na zahtjev fizičke osobe koja ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se za razdoblje od 5 godina i može se produžiti na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Ovlaštenje se izdaje na Zahtjev kojeg kandidat podnosi Povjerenstvu najkasnije 3 mjeseca od završetka programa. Zahtjev se dostavlja na obrascu iz Priloga 3. ovog Pravilnika

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uvjeti za ovlaštenje

Članak 19.

(1) Za izdavanje ovlaštenja za revizora kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

– ne smije biti kazneno kažnjavan,

– završen studij (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija) građevinske ili prometne struke,

– najmanje 10 godina radnog iskustvo u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka,

– dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta),

– završen program osposobljavanja,

– plaćena naknada za provedbu postupka provjere zahtjeva,

(2) Dokazi iz prethodnog stavka prilažu se zahtjevu iz članka 18. stavka 3. ovog Pravilnika.

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je na zahtjev Povjerenstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

(4) Kandidat daje suglasnost da se podaci navedeni u prijavi mogu koristiti za potrebe evidencije Ministarstva te da će podmiriti troškove izdavanja ovlaštenja, žiga i iskaznice revizora.

Provjera zahtjeva

Članak 20.

(1) Povjerenstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost svih podataka za davanje ovlaštenja za revizora i priloženih isprava prema zahtjevu.

(2) Kad se provjerom zahtjeva i podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete propisane ovim Pravilnikom, Povjerenstvo daje prijedlog ministru za imenovanje revizora.

(3) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak, da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, ministar na prijedlog Povjerenstva donosi zaključak radi dopune podataka, odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza.

Rješenje, pečat i iskaznica revizora

Članak 21.

(1) Rješenje o ovlaštenju izdaje se na rok od 5 godina i sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, mjesto i datum rođenja, osobni identifikacijski broj i adresu),

– datum davanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba.

(2) Revizor ima pečat u kojem je navedeno njegovo ime i prezime te identifikacijski broj s tekstom »Revizor cestovne sigurnosti«.

(3) Revizor ima iskaznicu u kojoj se nalazi mjesto za sliku, prostor za njegovo ime i prezime i identifikacijski broj s tekstom »Revizor cestovne sigurnosti«.

(4) Troškove izrade pečata i iskaznice snosi revizor.

(5) Obrazac pečata i iskaznice propisan je u Prilogu 4. ovog Pravilnika.

Produženje ovlaštenja

Članak 22.

(1) Ovlaštenje za revizora produžava se na zahtjev revizora.

(2) Revizor je dužan Povjerenstvu podnijeti zahtjev za produženje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka u roku od najmanje mjesec dana, a najviše dva mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Za produženje ovlaštenja, revizor je dužan dokazati ispunjenje uvjeta iz Zakona, ovoga Pravilnika te priložiti Uvjerenje o pohađanju programa usavršavanja iz članka 10. ovoga Pravilnika.

Izmjene tijekom ovlaštenja

Članak 23.

(1) U slučaju da ovlašteni revizor promijeni svoje sposobnosti na temelju kojih je izdano rješenje o ovlaštenju, Povjerenstvo utvrđuje da li zadržava status ovlaštenog revizora temeljem čega se izdaje novo rješenje ili poništava ovlaštenje.

(2) Na postupak i uvjete izdavanja novog rješenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

(3) U slučaju promjene imena, prezimena ili adrese ovlaštenog revizora isti je dužan obavijestiti Povjerenstvo u roku od 8 dana od nastale promjene i dostaviti:

– presliku rješenja o ovlaštenju,

– dokaz o promjeni imena ili prezimena revizora,

– dokaz o promjeni adrese revizora.

(4) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica iz stavka 3. ovoga članka, ministar donosi rješenje o izmjeni ovlaštenja, a izmjene ovlaštenja unose se u očevidnik.

(5) Ministar će rješenjem ukinuti rješenje o davanju ovlaštenja revizoru cestovne sigurnosti koji prestane ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom ili ako reviziju cestovne sigurnosti ne provodi u skladu s ovim Pravilnikom.

(6) Protiv rješenja kojim se ukida rješenje o davanju ovlaštenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

VI. OČEVIDNIK OVLAŠTENIH REVIZORA

Očevidnik revizora

Članak 24.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik o izdanim i ukinutim ovlaštenjima iz stavka 1. članka 19. ovoga Pravilnika. Ažurirani popis ovlaštenih revizora na temelju podataka iz očevidnika objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva.

(2) Očevidnik ovlaštenih osoba za reviziju vodi se na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

(3) Za ovlaštene revizore očevidnik sadrži: registarski broj, datum davanja ovlaštenja, datum izvršnosti, ime i prezime, akademski ili stručni naziv, osobni identifikacijski broj, e-mail adresu, broj telefona, podatke o usavršavanju, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje revizor ovlašten.

VII. NAKNADA ZA USLUGE REVIZORA

Općenito

Članak 25.

(1) Revizori imaju pravo na naknadu troškova usluga vezanih uz reviziju cestovne sigurnosti, sukladno cjeniku usluga navedenih u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Revizori imaju pravo na povrat troškova prijevoza povezanih s potrebama terenskih pregleda predmeta revizije cestovne sigurnosti u skladu s važećim propisima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izrada procjene utjecaja ceste na sigurnost prometa

Članak 26.

(1) Ako je stupanjem na snagu ovoga Pravilnika u postupku pripreme prostornih planova na razini države ili županija prethodno provedena javna rasprava za određena varijantna rješenja, ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu ne mora se izvoditi.

(2) Ako je stupanjem na snagu ovoga Pravilnika u postupku pripreme prostornih planova na razini države ili županija prethodno provedena javna rasprava plana, ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu ne mora se izvoditi.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/14-03/01

Urbroj: 530-05-3-2-1-16-9

Zagreb, 9. veljače 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 6.


16 19.02.2016 Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti 16 19.02.2016 Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti 16 19.02.2016 Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti 16 19.02.2016 Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti 16 19.02.2016 Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti