Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

NN 16/2016 (19.2.2016.), Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

456

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NACIONALNOJ MREŽI LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPINA U RIBARSTVU

OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zadaci, organizacija, aktivnosti i financiranje Nacionalne mreže lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG mreža) u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Operativni program).

(2) Ovim se Pravilnikom uređuje provedba članka 78. stavka 1. točke b) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanjem izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014).

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Akcijski plan FLAG mreže« – dokument u kojemu su opisane i navedene aktivnosti FLAG mreže planirane u razdoblju provedbe Operativnog programa;

b) »Godišnji program rada FLAG mreže« – dokument u kojem su opisane i navedene aktivnosti FLAG mreže planirane za provedbu u godini za koju se donosi;

c) »Izvješće o provedbi godišnjeg programa rada FLAG mreže« – izvješće o provedenim aktivnostima sukladno godišnjem programu rada FLAG mreže;

d) »Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (u daljnjem tekstu: FLAG)« – lokalna inicijativa u ribarstvu (u daljnjem tekstu: lokalna inicijativa) kojoj je odobrena lokalna razvojna strategija u ribarstvu (u daljnjem tekstu: LRSR) i koja je službeno priznata od strane Upravljačkog tijela;

e) »Upravljačko tijelo« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (»Narodne novine«, broj 129/2014).

Zadaci FLAG mreže

Članak 3.

(1) FLAG mreža se uspostavlja s ciljem pružanja pomoći u provedbi mjera potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice u okviru Operativnog programa.

(2) Zadaci FLAG mreže obuhvaćaju širenje informacija, izgradnju kapaciteta, razmjenu najboljih praksi, potporu suradnje među FLAG-ovima na području Republike Hrvatske i promicanje lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Organizacija FLAG mreže

Članak 4.

FLAG mrežu čine:

a) upravljački odbor FLAG mreže (u daljnjem tekstu: Upravljački odbor);

b) članovi FLAG mreže;

c) jedinica za potporu FLAG mreži.

Upravljački odbor FLAG mreže

Članak 5.

(1) Upravljački odbor FLAG mreže čine isključivo članovi FLAG mreže.

(2) Upravljački odbor čini najmanje pet, a najviše devet članova FLAG mreže, uključujući i predsjednika od kojih svaki član ima zamjenu.

(3) Predsjednik Upravljačkog odbora je predstavnik Upravljačkog tijela.

(4) Upravljački odbor djeluje sukladno Poslovniku o radu Upravljačkog odbora.

(5) Upravljači odbor imenuje ministar poljoprivrede.

Zadaci Upravljačkog odbora FLAG mreže

Članak 6.

Zadaci Upravljačkog odbora su:

a) organiziranje i upravljanje radom FLAG mreže;

b) usvajanje Akcijskog plana FLAG mreže, godišnjih programa rada FLAG mreže i izvješća o provedbi godišnjih programa rada FLAG mreže;

c) donošenje Poslovnika o radu Upravljačkog odbora;

d) predlaganje aktivnosti Upravljačkom tijelu u svrhu unaprjeđenja provedbe Operativnoga programa;

e) širenje informacija i obavijesti o mjerama iz Operativnoga programa.

Članovi FLAG mreže

Članak 7.

(1) Članovi FLAG mreže mogu biti:

a) priznati FLAG-ovi;

b) lokalne inicijative kojima je odobrena pripremna potpora u okviru Operativnog programa;

c) tijela državne uprave;

d) jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave;

e) regionalne i lokalne razvojne agencije;

f) obrazovne, znanstvene i stručne ustanove u području ribarstva;

g) fizičke i pravne osobe iz područja ribarstva;

h) udruge/zadruge/klasteri/komore vezane uz ribarstvo;

i) ostali relevantni dionici uključeni u provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u ribarstvenim područjima.

(2) Članstvo u FLAG mreži je dobrovoljno.

(3) Prijave za članstvo u FLAG mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu dostupnom na mrežnim stranicama FLAG mreže (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3817).

(4) Prijave za članstvo u FLAG mreži mogu se podnositi od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(5) Jedinica za potporu FLAG mreži utvrđuje prihvatljivost prijava za članstvo u FLAG mreži sukladno odredbama ovoga Pravilnika i potvrđuje članstvo pisanim putem.

(6) Popis članova FLAG mreže vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan.

(7) Članstvo u FLAG mreži prestaje na dan slanja zahtjeva za brisanje iz članstva FLAG mreže.

Jedinica za potporu FLAG mreži

Članak 8.

(1) Jedinica za potporu FLAG mreži djeluje u sklopu Upravljačkog tijela.

(2) Zadaci Jedinice za potporu FLAG mreži su:

a) utvrđivanje prihvatljivosti prijava i potvrđivanje članstva iz članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika te vođenje evidencije o članstvu u FLAG mreži;

b) potpora radu FLAG mreže i Upravljačkog odbora FLAG mreže;

c) komunikacija s članovima FLAG mreže;

d) priprema Akcijskog plana FLAG mreže, godišnjih programa rada FLAG mreže te izvješća o provedbi godišnjih programa rada FLAG mreže;

e) komunikacija s Europskom mrežom lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu i drugim mrežama;

f) jačanje svijesti i širenje informacija i dokumentacije o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice, uključujući uspostavu i održavanje mrežne stranice FLAG mreže;

g) ostala tehnička podrška FLAG mreži i Upravljačkom odboru FLAG mreže.

Financiranje Mreže

Članak 9.

(1) Aktivnosti upravljanja i rada FLAG mreže se sufinanciraju bespovratnim namjenskim sredstvima javne potpore u okviru Operativnog programa.

(2) Uvjete, kriterije i način sufinanciranja iz stavka 1. ovoga članka definira Upravljačko tijelo u okviru mjere tehničke pomoći iz Operativnog programa.

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka su aktivnosti koje provodi FLAG mreža s ciljem širenja informacija, izgradnje kapaciteta, razmjene najboljih praksi, potporu suradnji među FLAG-ovima na području Republike Hrvatske te ostale aktivnosti koje provodi FLAG mreža u svrhu promicanja lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, uključujući troškove opreme i rada struktura potrebnih za upravljanje i rad FLAG mreže te troškove organizacije razmjena znanja i iskustava.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/02

Urbroj: 525-13/1112-16-1

Zagreb, 12. veljače 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

16 19.02.2016 Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu 16 19.02.2016 Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu