Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

NN 16/2016 (19.2.2016.), Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

460

Na temelju članka 433. točka 1. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. veljače 2016. donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STJECANJE I PROVJERU STRUČNIH ZNANJA POTREBNIH ZA DOBIVANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA U OSIGURANJU, ODNOSNO POSREDOVANJA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), za obavljanje poslova:

– zastupanja u osiguranju i

– posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Ovlaštenja

Članak 2.

Ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju izdat će se fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o osiguranju i ovim Pravilnikom i koja je položila ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Uvjeti i dokumentacija za polaganje ispita za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Članak 3.

(1) Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju može pristupiti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 415. stavka 2. točaka 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju, a to dokazuje sljedećom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu za ispit:

1. ovjerenom preslikom isprave o završenoj srednjoj školi ili ispravom izdanom u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani ili dokumentom o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

2. izjavom, koja je sastavni dio prijave za ispit, a kojom osoba koja prijavljuje ispit vlastoručnim potpisom potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 415. stavka 2. točke 4. Zakona o osiguranju.

(2) Osim dokumentacije navedene u stavku 1. ovoga članka, uz prijavu za ispit osoba je dužna priložiti i dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi u skladu s odredbama Pravilnika kojim Agencija propisuje vrstu i visinu naknada i administrativnih pristojbi.

(3) Ako osobno ime i prezime na ispravama iz ovog članka nije identično onom na prijavi za polaganje ispita iz ovoga Pravilnika, potrebno je uz prijavu za ispit priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.

Za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

Članak 4.

(1) Ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju može pristupiti osoba koja ispunjava uvjete iz članka 417. stavak 2. točaka 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju, a to dokazuje sljedećom dokumentacijom koja se dostavlja uz prijavu za ispit:

1 . potvrdom poslodavca o najmanje jednogodišnjem radnom iskustvu u području poslova osiguranja, reosiguranja, zastupanja ili posredovanja i dokazom o završenom:

– preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

– integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

– stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili

– sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili

– stručnom dodiplomskom studiju u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu,

ili

2. potvrdom poslodavca o najmanje trogodišnjem iskustvu u području poslova osiguranja, reosiguranja, zastupanja ili posredovanja i dokazom o završenom:

– preddiplomskom sveučilišnom studiju ili

– preddiplomskom stručnom studiju u trajanju od tri godine čijim završetkom je osoba stekla najmanje 180 ECTS bodova.

(2) Ispunjavanje uvjeta o posjedovanju odgovarajućeg stupnja obrazovanja iz stavka 1. dokazuje se ovjerenom preslikom diplome ili drugom ovjerenom ispravom ili ispravom izdanom u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani« ili dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

(3) Ispunjavanje uvjeta iz članka 417. stavka 2. točke 4. Zakona o osiguranju dokazuje se izjavom koja je sastavni dio prijave za ispit koju potpisuje osoba koja se prijavljuje za polaganje ispita.

(4) Osim dokumentacije navedene u stavcima 1. do 3. ovoga članka, uz prijavu za ispit osoba je dužna priložiti i dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi u skladu s odredbama Pravilnika kojim Agencija propisuje vrstu i visinu naknada i administrativnih pristojbi.

(5) Ako osobno ime i prezime na ispravama iz ovog članka nije identično onom na prijavi za polaganje ispita iz ovoga Pravilnika, potrebno je uz prijavu za ispit priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.

Sadržaj ispita

Članak 5.

(1) Ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: ispit) polaže se pred Komisijom za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (dalje u tekstu: Komisija), a obuhvaća provjeru znanja iz područja: prava, ekonomije i osiguranja i to:

1. Osnove osiguranja: osnovni pojmovi osiguranja, osnove tržišta osiguranja, pravo trgovačkih društava, subjekti osiguranja i njihov pravni položaj, skupine i vrste osiguranja, informiranje ugovaratelja osiguranja, financijsko poslovanje osiguravatelja, tehničke pričuve i imovina osiguravatelja, likvidacija šteta, nadzor društava za osiguranje, uloga zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju.

2. Životno osiguranje: vrste životnog osiguranja, rizici životnog osiguranja, subjekti životnog osiguranja, pravo koje se odnosi na ugovor o životnom osiguranju, financijski aspekt životnog osiguranja, premija osiguranja, osigurana svota, osnove za izračun premije, pričuve i imovina za pokriće pričuva, osigurani slučaj, reosiguranje.

3. Neživotno osiguranje: vrste neživotnog osiguranja, rizici neživotnog osiguranja, predmet osiguranja, načela neživotnog osiguranja, pravo koje se odnosi na ugovor o imovinskom osiguranju, premija osiguranja, osigurana svota, osnove za izračun premije, naknada štete, odgovornost za štetu, osiguranje odgovornosti, obvezna osiguranja u promet u, suosiguranje, reosiguranje.

4. Zastupanje u osiguranju: zastupnik u osiguranju, pravni položaj zastupnika u osiguranju, subjekti zastupanja u osiguranju, pravni položaj subjekata zastupanja u osiguranju, obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odgovornost zastupnika u osiguranju, zahtjevi stranaka (ugovaratelja osiguranja), informiranje ugovaratelja osiguranja, zaštita stranaka (ugovaratelja osiguranja), registar zastupnika u osiguranju, nadzor zastupnika, obrta i društava za zastupanje u osiguranju, pomoćnik zastupnika u osiguranju, posredovanje u osiguranju i reosiguranju (pojam i djelatnost), prekogranično pružanje usluga zastupanja u osiguranju/posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

5. Posredovanje u osiguranju i reosiguranju: društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, posrednik u osiguranju i reosiguranju, zahtjevi i uloga posrednika u osiguranju i reosiguranju, pravni položaj posrednika u osiguranju i reosiguranju, subjekti posredovanja u osiguranju i reosiguranju, pravni položaj subjekata posredovanja u osiguranju i reosiguranju, obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, odgovornost posrednika u osiguranju i reosiguranju, zahtjevi stranka (ugovaratelja osiguranja), informiranje ugovaratelja osiguranja, zaštita stranaka (ugovaratelja osiguranja), registar posrednika u osiguranju i reosiguranju, prekogranično pružanje usluga zastupanja u osiguranju/posredovanja u osiguranju i reosiguranju, nadzor posrednika u osiguranju i reosiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju.

(2) Ispit za provjeru stručnih znanja za stjecanje ovlaštenja za zastupnika u osiguranju obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 2., 3. i 4. ovoga članka.

(3) Ispit za provjeru stručnih znanja za stjecanje ovlaštenja za posrednika u osiguranju i reosiguranju obuhvaća provjeru stručnih znanja iz područja utvrđenih stavkom 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(4) Literatura za stjecanje znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju obuhvaća: Zakon o osiguranju, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Zakon o obveznim odnosima, (Odsjek 27. i članci 1045. – 1046.), Zakon o trgovačkim društvima, (čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.), Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike, Udruženje osiguratelja, Hrvatska gospodarska komora, Osnove osiguranja – načela i praksa, K. Klasić i I. Andrijanić, TEB-Poslovno savjetovanje d.o.o. Zagreb.

Mjesto i vrijeme polaganja ispita

Članak 6.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita Agencija će utvrditi najkasnije 35 (trideset i pet) dana prije dana održavanja ispita i objaviti na svojoj internetskoj stranici, a kandidati su dužni podnijeti prijavu Agenciji (obrazac broj 1) sa dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom najkasnije 20 (dvadeset) dana prije dana održavanja ispita.

(2) Agencija će 5 (pet) dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom, da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Ispitna Komisija

Članak 7.

(1) Upravno vijeće Agencije Odlukom imenuje i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije, tajnika i zamjenika tajnika Komisije i članove Komisije.

(2) Način rada Komisije propisan je Poslovnikom o radu, koji je predsjednik Komisije dužan donijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja na tu funkciju.

Ispit

Članak 8.

(1) Ispit se polaže na hrvatskom jeziku i to u pisanom obliku.

(2) Smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ukoliko je točno odgovorio na 60% postavljenih pitanja.

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se s »položio« ili »nije položio«.

(4) Predsjednik Komisije dužan je sastaviti zapisnik o održanom ispitu i rezultatima ispita i dostaviti ga Upravnom vijeću Agencije u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja ispita.

(5) Agencija će najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili ispit, s naznakom šifre kandidata iz prijave za ispit te objaviti rok od najmanje 7 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

(6) Kandidati imaju pravo uvida u svoj ispit. Ako kandidat smatra da mu odgovori nisu točno vrednovani, može Agenciji na službenu adresu dostaviti pisanu predstavku, a sve u roku u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

(7) Komisija će odgovoriti na pisanu i potpisanu predstavku kandidata najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka predstavke.

(8) Nakon isteka roka za rješavanje predstavki, Agencija će na svojoj internetskoj stranici objaviti službenu listu kandidata koji su položili ispit s naznakom šifre kandidata iz prijave za ispit.

Članak 9.

(1) Agencija će kandidata koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je položio taj ispit, upisati u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju koji Agencija vodi na temelju članka 432. stavka 1. točka 3. Zakona o osiguranju, čime se smatra da je Agencija kandidatu izdala ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

(2) Agencija će kandidata koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je položio taj ispit, upisati u registar ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju i registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju koje Agencija vodi na temelju članka 432. stavka 1. točka 3. i 4. Zakona o osiguranju, čime se smatra da je Agencija kandidatu izdala oba ovlaštenja.

Podnošenje prijave

Članak 10.

(1) Prijave za polaganje ispita podnose se Agenciji prema obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Članak 11.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine«, broj 97/13, 45/14 i 140/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/01

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 12. veljače 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.


Obrazac broj 1

HRVATSKA AGENCIJA
ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10 000 Zagreb, Miramarska 24b

PRIJAVA

IME I PREZIME*:

OIB*:

Datum, mjesto i država rođenja*:

Adresa i broj telefona*:

E-mail adresa:

Stručna sprema*:

Zanimanje:

Zaposlen:

(navesti poslodavca)

Ispit polažem*:

(navesti koji put)

ŠIFRA KANDIDATA:

(šifru upisuje kandidat, tako da upiše redom inicijale svog imena i prezimena, zatim dvije jednoznamenkaste brojke i na kraju velikim tiskanim slovima po svom izboru tri velika tiskana slova, primjerice, šifra za kandidata Tomislava Horvata može biti: TH59AFC)

VAŽNA NAPOMENA: Bez upisane šifre kandidata HANFA neće biti u mogućnosti pozvati kandidata na polaganje ispita.

*Obvezno ispuniti podatke

Prijavljujem polaganje ispita za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova:

/zaokružiti potrebno/

1. ZASTUPANJE U OSIGURANJU

2. POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

IZJAVA KANDIDATA:

Izjavljujem da nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, broj 125/2011 i 144/2012) i to:

glava XXIV. – kaznena djela protiv gospodarstva,

nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, broj 110/97, 27/98, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 143/2012) i to:

glava XXI. – kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

i nisam pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz zakona drugih država članica ili trećih država koja po svom opisu odgovaraju navedenim kaznenim djelima.

Suglasan/suglasna sam da HANFA u registru zastupnika u osiguranju/posrednika u osiguranju i reosiguranju javno objavi: registarski broj subjekta upisa (RBS), moje ime i prezime, datum, mjesto i državu mog rođenja ili moj osobni identifikacijski broj (OIB) i datum polaganja ispita.

Datum podnošenja prijave:

POTPIS KANDIDATA:

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeće:

ZA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU:

1. ovjerenu presliku isprave o završenoj srednjoj školi ili ispravu izdanu u obliku elektroničkog zapisa putem sustava e-Građani ili dokument o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj i

2. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi u skladu s odredbama Pravilnika kojim Agencija propisuje vrstu i visinu naknada i administrativnih pristojbi.

ZA POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU:

1. potvrdu poslodavca o najmanje jednogodišnjem radnom iskustvu u području poslova osiguranja, reosiguranja, zastupanja ili posredovanja i dokaz o završenom:

– preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

– integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

– stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom studiju, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili

– sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili

– stručnom dodiplomskom studiju u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu,

ili

2. potvrdu poslodavca o najmanje trogodišnjem iskustvu u području poslova osiguranja, reosiguranja, zastupanja ili posredovanja i dokaz o završenom:

– preddiplomskom sveučilišnom studiju ili

– preddiplomskom stručnom studiju u trajanju od tri godine čijim završetkom je osoba stekla najmanje 180 ECTS bodova.

Ispunjavanje uvjeta o posjedovanju odgovarajućeg stupnja obrazovanja dokazuje se ovjerenom preslikom diplome ili drugom ovjerenom ispravom ili ispravom izdanom u obliku elektroničkog zapisa putem sustava »e-Građani« ili dokumentom o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja, izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.

3. dokaze o plaćenoj naknadi i administrativnoj pristojbi u skladu s odredbama Pravilnika kojim Agencija propisuje vrstu i visinu naknada i administrativnih pristojbi.

Napomena:

Ako osobno ime i prezime na ispravama koje se dostavljaju uz ovu prijavu nije identično onom na ovoj prijavi, potrebno je uz prijavu za ispit priložiti i izvod iz matične knjige vjenčanih ili vjenčani list odnosno rješenje o promjeni osobnog imena.

16 19.02.2016 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju 16 19.02.2016 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju 16 19.02.2016 Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju