Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

NN 17/2016 (24.2.2016.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

466

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA IZVLAŠTENIH NEKRETNINA

1. OPĆA ODREDBA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja registra izvlaštenih nekretnina (u daljnjem tekstu: Registar), u koji se upisuju podaci o načinu utvrđivanja interesa Republike Hrvatske, svrsi izvlaštenja, vrsti izvlaštenja, katastarskim česticama, katastarskim općinama u kojima se nalaze nekretnine, obliku i visini naknade i podaci o strankama.

2. REGISTAR

Oblik i vođenje Registra

Članak 2.

(1) Registar je centraliziran popis izvlaštenih nekretnina, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (dalje u tekstu: ministarstvo).

(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Podatke u Registar unosi ovlaštena osoba ministarstva.

(4) Registar je javan i objavljuje se na internetskim stranicama ministarstva.

(5) Podaci u Registru vode se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifri ustanovljenim za vođenje podataka u nadležnom tijelu na način koji osigurava zaštitu osobnih podataka stranaka u upravnom postupku.

Sadržaj Registra

Članak 3.

U Registar se upisuju sljedeći podaci:

1) naziv nadležnog tijela koje je donijelo pravomoćno rješenje o izvlaštenju i oznaku rješenja o izvlaštenju, te datum pravomoćnosti rješenja

2) oznaka zemljišnoknjižnog uloška, zemljišnoknjižne čestice, katastarske općine i katastarske čestice izvlaštene nekretnine

3) prva slova imena i prezimena, odnosno naziva korisnika izvlaštenja i prijašnjeg vlasnika

4) oznaka odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske, odnosno naziv i oznaku propisa na temelju kojeg je taj interes utvrđen

5) svrha izvlaštenja

6) vrsta izvlaštenja

7) oblik naknade, a u slučaju dodjele zamjenskog zemljišta i svi knjižni podaci o zamjenskoj nekretnini (zemljišnoknjižne i katastarske oznake) kao i iznos procijene vrijednosti zamjenskog zemljišta

8) visinu naknade ili zakupnine

9) iznos udjela u sufinanciranju postupka izvlaštenja.

Registarski broj nekretnine

Članak 4.

Svaka izvlaštena nekretnina ima stalni registarski broj koji se određuje pri upisu u Registar i sastoji od:

velikih slova IN, rednog broja i godine pod kojim je u Registar upisana nekretnina.

3. DAVANJE I PRIKUPLJANJE PODATAKA

Obveza dostave podataka

Članak 5.

(1) Nadležna tijela iz članka 16. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14.) dužna su u roku od petnaest dana od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju dostaviti ministarstvu podatke za Registar na obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka može se dostaviti u elektroničkom ili pisanom obliku.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/311

Urbroj: 514-04-16-01

Zagreb, 16. veljače 2016.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.

OBRAZAC 1.

PODACI ZA UNOS U REGISTAR IZVLAŠTENIH NEKRETNINA

Naziv nadležnog tijela koje je donijelo pravomoćno rješenje o izvlaštenju


Puna oznaka rješenja o izvlaštenju (klasa, urbroj i nadnevak)


Datum pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju


Oznaka zemljišnoknjižnog uloška i zemljišnoknjižne čestice izvlaštene nekretnine


Oznaka katastarske općine i katastarske čestice izvlaštene nekretnine prema podacima iz Katastra

                                   

Prva slova imena i prezimena, odnosno naziv korisnika izvlaštenja i prijašnjeg vlasnika


Oznaku odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske, odnosno naziv i oznaku propisa na temelju kojih je taj interes utvrđen


Svrha izvlaštenja


Vrsta izvlaštenja


Oblik naknade


Oznaka zemljišnoknjižnog uloška i zemljišnoknjižne čestice zamjenske nekretnine


Oznaka katastarske općine i katastarske čestice zamjenske nekretnine prema podacima iz Katastra


Iznos procjene vrijednosti zamjenskog zemljišta


Iznos naknade


Iznos zakupnine


Iznos udjela u sufinanciranju postupka izvlaštenja


17 24.02.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina 17 24.02.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina 17 24.02.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina 17 24.02.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina