Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

NN 17/2016 (24.2.2016.), Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

467

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU SREDSTAVA ZA RAD TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU POSTUPKA IZVLAŠTENJA

1. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za određivanje udjela korisnika izvlaštenja u sufinanciranju sredstava za rad nadležnog ureda državne uprave odnosno ureda Grada Zagreba ili Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) na poslovima izvlaštenja sukladno odredbi članka 19. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14.).

Korisnik izvlaštenja

Članak 2.

Korisnik izvlaštenja u smislu ovog Pravilnika je fizička ili pravna osoba koja pokreće postupak pred nadležnim tijelom u vezi s pripremnim radnjama u svrhu izvlaštenja i postupka izvlaštenja.

Sredstva za rad

Članak 3.

Sredstva za rad nadležnog tijela koja sufinancira korisnik izvlaštenja su: uredski materijal, informatička oprema i programi, telekomunikacijske i poštanske usluge, sitni inventar i ostali materijalni troškovi poslovanja.

2. IZRAČUN UDJELA

Kriterij za izračun udjela korisnika izvlaštenja

Članak 4.

(1) Udio korisnika izvlaštenja u sufinanciranju sredstava iz članka 3. ovog Pravilnika utvrđuje se za svaku zemljišnoknjižnu česticu obuhvaćenu zahtjevom za osiguranje dokaza u iznosu od 100,00 kn kod potpunog izvlaštenja i u iznosu od 75,00 kn kod nepotpunog izvlaštenja.

(2) Ako na zemljišnoknjižnoj čestici postoji više suvlasnika, udio korisnika izvlaštenja iz stavka 1. ovog članka uvećava se za 25,00 kn po svakom suvlasniku.

Određivanje udjela i rok plaćanja

Članak 5.

(1) Visinu udjela iz članka 4. ovog Pravilnika, nakon podnošenja urednog zahtjeva za osiguranjem dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje, utvrđuje zaključkom nadležno tijelo koje vodi postupak u vezi s pripremnim radnjama u svrhu izvlaštenja i postupka izvlaštenja.

(2) Korisnik izvlaštenja dužan je u roku od osam dana od primitka zaključka, iznos udjela za sufinanciranje postupka izvlaštenja uplatiti u korist računa nadležnog tijela koji vodi postupak izvlaštenja.

(3) Iznos iz stavka 2. ovog članka koristit će se isključivo za rad tijela nadležnog za provedbu postupka izvlaštenja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/312

Urbroj: 514-04-16-01

Zagreb, 16. veljače 2016.

Ministar

Ante Šprlje, v. r.

17 24.02.2016 Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja