Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

NN 17/2016 (24.2.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

468

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EUROPSKU ELEKTRONIČKU NAPLATU CESTARINE I ELEMENTIMA INTEROPERABILNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (»Narodne novine«, broj 74/13.) u članku 1. iza riječi: »(SL L 166 od 30. travnja 2004.)« dodaju se riječi: »i 2009/750/EZ: Odlukom Komisije od 6. listopada 2009. o definiranju europske elektroničke naplate cestarine i njezinih tehničkih elemenata (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7547) Tekst značajan za EGP«.

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– primjenjuje normu ISO 12855«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pružatelj usluge EENC koji ima sjedište izvan Republike Hrvatske, a želi se registrirati u Upisnik pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj, mora ispunjavati uvjete iz stavka 1. podstavaka 3., 4. i 5. ovoga članka.«.

Članak 3.

U članku 4. u stavku 1. iza riječi: »ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »ili ima sjedište izvan Republike Hrvatske a želi se registrirati u Upisnik pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj«, a iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4. i 5. koji glase:

»– da raspolaže tehničkom opremom i deklaracijom Europske komisije ili certifikatom kojim se potvrđuje usklađenost komponenata interoperabilnosti kako je utvrđeno Prilogom 4 ovog Pravilnika,

– da pokažu kompetenciju u pružanju usluga elektronske naplate cestarine ili u relevantnim domenama.«.

Članak 4.

Iza Priloga 3 dodaje se Prilog 4 koji glasi:

»PRILOG 4

USKLAĐENOST S PROPISIMA I PRIKLADNOST ZA UPORABU KOMPONENATA INTEROPERABILNOSTI

1. Usklađenost sa specifikacijama

Za ocjenjivanje usklađenosti komponenata interoperabilnosti (uključujući opremu na cesti te sučelja) s uvjetima navedenima u ovom pravilniku i svim relevantnim tehničkim specifikacijama, proizvođač komponenata interoperabilnosti koje će koristiti u pružanju usluga EENC ili njegov ovlašteni predstavnik, odabrat će postupke među modulima navedenim u Odluci br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ – Tekst značajan za EGP. Slijedom toga, označiti će CE oznakom usklađenost specifikacija za komponente interoperabilnosti, prema potrebi, ovisno o dobivanju certifikata o pregledu od prijavljenoga tijela.

Ovisno o izabranom modulu za ocjenjivanje sukladnosti oznaka CE o usklađenosti sa specifikacijama obuhvaća proizvođačevo samoocjenjivanje ili ocjenjivanje prijavljenog tijela ili prijavljenih tijela i to unutarnje usklađenosti komponenata interoperabilnosti, samih za sebe, u usporedbi sa specifikacijama kojim treba udovoljiti.

2. Postupak ocjenjivanja

Prikladnost za uporabu komponenata interoperabilnosti ocjenjuje se kroz rad ili uporabu komponenata unutar usluge, reprezentativno integrirane u sustav naplate EENC Hrvatskim autocestama d.o.o. odnosno koncesionarima (u daljnjem tekstu: Subjekt za naplatu cestarine) u čijoj će domeni oprema instalirana u vozilu prometovati kroz određeno vrijeme rada.

Za provođenje takvog pregleda pomoću iskustva tijekom rada sa ciljem da se pokaže interoperabilnost komponenata interoperabilnosti unutar usluge, proizvođač, Pružatelj usluge EENC ili ovlašteni predstavnik će:

(a) surađivati izravno sa Subjektom za naplatu cestarine, u čijoj domeni pod naplatom će oprema biti instalirana u vozilo koje će prometovati. U tom slučaju:

proizvođač, Pružatelj usluge EENC ili ovlašteni predstavnik će:

1. staviti u uporabu jedan (ili više) primjeraka koji predstavlja predviđeni proizvod;

2. pratiti način rada komponenata interoperabilnosti pomoću postupka koji je Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine dogovorio i pregledao;

3. dati dokaz Subjektu (subjektima) za naplatu cestarine da komponente interoperabilnosti ispunjavaju sve uvjete interoperabilnosti ovog (ovih) Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine;

4. formulirati EZ izjavu o sukladnosti, koja uvjetuje dobivanje certifikata EZ-a o pregledu oblikovanja, a isporučuje ga Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine. EZ izjava o sukladnosti obuhvaća ocjenjivanje koje provodi Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine za prikladnost za uporabu komponenata interoperabilnosti usluge EENC.

Subjekt (subjekti) za naplatu cestarine će:

1. se složiti s programom za potvrdu valjanosti kroz iskustvo tijekom rada;

2. odobriti postupke za praćenje načina rada unutar usluge u svojim domenama pod naplatom te će provoditi posebne provjere;

3. ocijeniti interoperabilnost tijekom rada sa svojim sustavom;

4. atestirati prikladnost za uporabu na svojim domenama pod naplatom u slučaju uspješnog načina rada komponenata interoperabilnosti;

(b) ili podnijeti zahtjev prijavljenom tijelu. U tom slučaju,

proizvođač, Pružatelj usluge EENC ili ovlašteni predstavnik će:

1. staviti u uporabu jedan (ili više) primjeraka koje predstavlja predviđeni proizvod;

2. pratiti način rada komponenata interoperabilnosti pomoću postupka koji je prijavljeno tijelo dogovorilo i pregledalo (usklađeno s pripadajućim Modulima Odluke br. 768/2008/EZ)

3. dati dokaz prijavljenom tijelu da komponente interoperabilnosti ispunjavaju sve uvjete interoperabilnosti, uključujući rezultate iskustva stečenog tijekom rada;

4. formulirati Izjavu o sukladnosti za uporabu, koja uvjetuje dobivanje certifikata EZ-a o pregledu oblikovanja, a isporučuje ga prijavljeno tijelo. Certifikat EZ o pregledu oblikovanja obuhvaća ocjenjivanje/procjenu za sukladnost s temeljnim zahtjevima koje provodi prijavljeno tijelo za uporabu komponenata interoperabilnosti usluge EENC unutar usluge EENC odabranog (odabranih) Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine, a osobito u slučajevima kada su uključeni međusklopovi, koji se odnose na tehničke specifikacije, posebice one funkcionalne prirode, koje je potrebno provjeriti;

i prijavljeno tijelo će:

1. uzeti u obzir deklaraciju usklađenosti sa specifikacijama. Stoga pregled tijekom rada neće iznova vrednovati specifikacije koje su već obuhvaćene deklaracijom o usklađenosti, osim kada postoje dokazi da su problemi neinteroperabilnosti na koje se naišlo povezani s takvim specifikacijama;

2. organizirati suradnju sa Subjektom (subjektima) za naplatu cestarine koje je odabrao proizvođač;

3. provjeriti tehničku dokumentaciju i program za potvrdu valjanosti kroz iskustvo tijekom rada;

4. odobriti postupke za praćenje načina rada i usluge i provoditi poseban nadzor;

5. procijeniti način rada interoperabilnosti sa sustavom i operativnim procesima Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine;

6. izdati certifikat EZ-a o pregledu oblikovanja u slučaju uspješnog načina rada komponenata interoperabilnosti;

7. izdati izvješće s objašnjenjem u slučaju neuspješnog načina rada komponenata interoperabilnosti. U izvješću će se također razmatrati problemi koji bi mogli proizaći kao rezultat neusklađenosti sustava i procesa Subjekta za naplatu sa relevantnim standardima i tehničkim specifikacijama. U izvješću će prema potrebi biti navedene preporuke u svrhu rješavanja problema.

3. Sadržaj EZ Izjave o sukladnosti

EZ Izjava o sukladnosti s temeljnim zahtjevima te popratni dokumenti moraju biti datirani i potpisani.

Izjava o sukladnosti mora biti napisana na istom jeziku kao i upute, te mora sadržavati sljedeće:

(a) reference Direktive;

(b) ime i adresu proizvođača, Pružatelja usluge EENC ili ovlaštenog predstavnika sa sjedištem u Zajednici (trgovački naziv i punu adresu a u slučaju ovlaštenog predstavnika, marku proizvođača ili konstruktora);

(c) opis komponenata interoperabilnosti (marka, tip, verzija, itd.);

(d) opis postupka koji se potrebno pridržavati kako bi se objavila usklađenost sa specifikacijama ili prikladnost za uporabu;

(e) svi relevantni uvjeti koje komponente interoperabilnosti ispunjavaju, osobito njihovi uvjeti korištenja;

(f) prema potrebi, ime i adresa Subjekta (subjekata) za naplatu cestarine/prijavljenog (prijavljenih) tijela uključenih u postupak kojeg je potrebno slijediti radi usklađenosti sa specifikacijama ili ocjenjivanja prikladnosti za uporabu;

(g) prema potrebi, referencu za tehničke specifikacije;

(h) prepoznavanje potpisnika koji je ovlašten za sklapanje ugovornih obveza u ime proizvođača ili proizvođačevog ovlaštenog predstavnika sa sjedištem u Zajednici.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/15-01/30

Urbroj: 530-05-3-1-2-16-18

Zagreb, 19. veljače 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

17 24.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti 17 24.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti