Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini

NN 17/2016 (24.2.2016.), Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

469

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 8. i točke 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) i na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/2016), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA UPIS ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA U REGISTAR ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2016. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– kriteriji kojima moraju udovoljavati ribarska plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom i udičarskim alatima za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) (u daljnjem tekstu: ICCAT registar) u 2016. godini,

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a,

– individualne kvote za ulov tune po plovilima u 2016. godini, ribolovne grupe za tunolov plivaricama tunolovkama te njihove grupne kvote za 2016. godinu.

II.

Ova Odluka primjenjuje se na sva plovila koja imaju upisano pravo za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom i/ili udičarskim alatima za ribolov tune.

III.

Kriteriji kojima plovila iz točke II. moraju udovoljavati da bi imali pravo upisa u registar ulovnih brodova ICCAT-a su sljedeća:

1. da je plovilo upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;

2. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u kojoj je upisana plivarica tunolovka i/ili udičarski alati za ribolov tune;

3. da je plovilo steklo pravo na individualnu kvotu za 2016. godinu temeljem nekog od sljedećih kriterija:

– dobivanje Trajne individualne kvote ili Državne kvote sukladno Odluci o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini (»Narodne novine« broj 12/2016) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune temeljem prebacivanja prava na povijesni ulov tune sukladno članku 10. stavku 7. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015 11/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i/ili

– dobivanje prava na ulov tune temeljem jednogodišnjeg ili višegodišnjeg ustupanja kvote sukladno članku 4. stavku 15. Pravilnika ili temeljem trajnog ustupanja iz prijašnjih godina.

IV.

Na temelju kriterija iz točke III. ove Odluke pravo na upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2016. godini ostvaruju sljedeća plovila:

Red.broj

Ime plovila

Ovlaštenik povlastice

CFR plovila

ICCAT broj

Individualna kvota 2016. (t)

Grupna kvota 2016. (t)

Grupa 1.

1.

SARDINA I

SARDINA d.o.o., Postira

1579

ATEU0HRV00133

58,122

145,305

2.

SARDINA II

SARDINA d.o.o., Postira

3074

ATEU0HRV00161

58,122

3.

PREKO

obrt RASOTICA, vl. Tomislav Arković

1680

ATEU0HRV00021

29,061

Grupa 2.

1.

NEPTUN I

MB LUBIN RIBARSTVO d.o.o., Kali

2313

ATEU0HRV00134

49,405

145,305

2.

NEPTUN II

MB LUBIN RIBARSTVO d.o.o., Kali

2589

ATEU0HRV00140

47,950

3.

PONOS

BUTRE RIBOLOV d.o.o., vl. Ante Arković

1148

ATEU0HRV00058

47,950

Grupa 3.

1.

KALI

MARINA NJIVA d.o.o., Kali

1447

ATEU0HRV00037

44,954

224,770

2.

CARICA

SAN ŽAK d.o.o., Biograd na Moru

4774

ATEU0HRV00163

44,954

3.

TULJAN DVA

TULJAN RIBARSTVO d.o.o., Kali

2903

ATEU0HRV00155

44,954

4.

TACOMA

TEŠI TUNOLOV d.o.o., Poličnik

4925

ATEU0HRV00164

44,954

5.

PELAGOS II

PELAGOS NET FARMA d.o.o., Vrgada

3287

ATEU0HRV00017

44,954

V.

Na temelju kriterija iz točke III. ove Odluke pravo na upis u registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov udičarskim alatima za ribolov tuna ostvaruju sljedeća plovila:

Red. broj

Ime/reg.
oznaka plovila

Ovlaštenik povlastice

CFR
plovila

ICCAT broj

Individualna kvota 2016. (t)

1.

700-VD

obrt ADRIATIC BIG GAME VODICE, vl. Anton Roca

1609

ATEU0HRV00142

2,983

2.

214-DB

KATIVA d.o.o., Dubrovnik

15428

ATEU0HRV00241

2,887

3.

563-VD

obrt MUREX, vl. Zoran Srdarev

1354

ATEU0HRV00098

2,752

4.

212-TI

obrt PROFESIONALNI RIBAR ŠIME UKAS, vl. Šime Ukas

2120

ATEU0HRV00237

2,593

5.

90-TI

obrt TONI, vl. Marinko Pavlić

3609

ATEU0HRV00165

2,370

6.

8-TP

obrt PLAVI, vl. Jakov Begović

1002

ATEU0HRV00100

2,231

7.

99-MU

PURARA d.o.o., Murter

16103

ATEU0HRV00259

2,251

8.

410-TI

ZVIZDAN d.o.o., Jezera

14475

ATEU0HRV00280

2,249

9.

123-RV

obrt HAVANA, vl. Ozren Božić

12834

ATEU0HRV00216

2,240

10.

103-TI

obrt PREDATOR, vl. Željko Pezo

15958

ATEU0HRV00240

2,228

11.

797-BG

JADRAN TUNA d.o.o., Biograd na Moru

15522

ATEU0HRV00106

2,924

12.

89-MU

obrt BIG GAME FISHING, vl. Georg Blanich

16087

ATEU0HRV00245

2,290

VI.

Ribarska plovila upisana u registar ribarske flote, a koja ne udovoljavaju kriterijima iz točke III. ove Odluke ne mogu biti upisana u registar ulovnih brodova ICCAT-a.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/16-01/03

Urbroj: 525-13/1282-16-63

Zagreb, 12. veljače 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

17 24.02.2016 Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini 17 24.02.2016 Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2016. godini