Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 18/2016 (26.2.2016.), Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

18 26.02.2016 Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

483

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. veljače 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/01

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 23. veljače 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13.) u članku 45. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»–potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za upravljanje državnom imovinom, predsjednik Povjerenstva«.

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojeg odredi Vlada Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika Povjerenstva«.

Dosadašnji podstavci 2. do 7. postaju podstavci 3. do 8.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenstva iz članka 45. i članka 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 94/13.) najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/03

Zagreb, 19. veljače 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.