Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 18/2016 (26.2.2016.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

18 26.02.2016 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

484

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 78/12, 143/13 i 157/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 97/12), u članku 6. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa;«.

U točki 3. iza riječi: »pomoć« briše se točka i dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Razvoj cesta i zračne luke.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/04

Urbroj: 50301-05/05-16-2

Zagreb, 17. veljače 2016.

Predsjednik
Tihomir Orešković, v. r.