Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave

NN 18/2016 (26.2.2016.), Odluka o provedbi reformskih mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

485

Na temelju članka 24. stavka 1. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), a u vezi sa Nacionalnim programom reformi, klase: 022-03/15-07/122, urbroja: 50301-05/05-15-1, od 23. travnja 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. veljače 2016. godine donijela

ODLUKU

O PROVEDBI REFORMSKIH MJERA ZA UNAPRJEĐENJE SUSTAVA JAVNE UPRAVE

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje provedba reformskih mjera (u daljnjem tekstu: mjere) za unaprjeđenje sustava javne uprave radi rješavanja slabosti u upravljanju, poboljšanja funkcioniranja i povećanja učinkovitosti javne uprave.

II.

Mjere su usmjerene na postizanje tri reformska cilja: (1) učinkovita javna uprava usmjerena na korisnike, (2) razvijeni ljudski potencijali za učinkovitu javnu upravu i (3) kvalitetne i informatizirane javne usluge.

Reformski ciljevi iz stavka 1. ove točke dio su glavnih ciljeva i reformskih prioriteta iz Nacionalnog programa reformi, u kojemu se opisuju mjere za rješavanje strukturnih izazova s kojima se suočava Republika Hrvatska, sukladno preporukama Vijeća Europske unije.

III.

Učinkovita javna uprava usmjerena na korisnike postiže se sljedećim mjerama:

1. Smanjenjem fragmentiranosti u obavljanju poslova državne uprave koje obavljaju središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima.

2. Standardiziranjem unutarnjeg ustroja i unapređenjem poslovnih procesa u tijelima javne uprave.

3. Racionalizacijom područnih jedinica središnjih tijela državne uprave.

4. Funkcionalnom i fiskalnom decentralizacijom i postizanjem optimalnog teritorijalnog preustroja.

IV.

Razvijeni ljudski potencijali za učinkovitu javnu upravu postižu se sljedećim mjerama:

1. Provođenjem analize složenosti poslova u javnoj upravi s ciljem izrade kompetencijskog okvira za zaposlene i utvrđivanjem kriterija nove klasifikacije radnih mjesta u javnoj upravi.

2. Ustrojavanjem sustava objektivnog i nepristranog ocjenjivanja kao učinkovitog temelja za stimulaciju i/ili sankcioniranje državnih i javnih službenika, osiguravanjem sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske za nagrađivanje službenika temeljem ocjene i ograničavanjem broja onih koji su ocijenjeni najvišom ocjenom te omogućavanjem mijenjanja platnih razreda i bez formalnog napredovanja u službi.

3. Revidiranjem sustava određivanja plaća i uređenjem sustava plaća u javnoj upravi i javnim službama.

4. Unaprjeđenjem sustava upravljanja ljudskim potencijalima i kontinuiranim razvojem ljudskih potencijala u javnoj upravi kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja.

V.

Kvalitetne i informatizirane javne usluge postižu se sljedećim mjerama:

1. Objedinjenim vođenjem i upravljanjem bazama podataka i informacijskom i komunikacijskom infrastrukturom, razvojem i podrškom ključnim informacijskim sustavima Republike Hrvatske.

2. Unaprjeđivanjem elektroničkog poslovanja javne uprave razvojem aplikativnih servisa i pružanjem elektroničkih usluga za građane, poslovne subjekte i državu.

3. Razvojem Portala otvorenih podataka na web adresi data.gov.hr.

VI.

Radi davanja svojih preporuka, prijedloga i mišljenja temeljenih na analizi stanja te praćenja stanja u provedbi mjera za unaprjeđenje sustava javne uprave kojima se postižu reformski ciljevi osnivaju se sljedeća povjerenstva:

– Povjerenstvo za modernizaciju sustava javne uprave

– Povjerenstvo za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi

– Povjerenstvo za informatizaciju javne uprave.

VII.

Povjerenstvo za modernizaciju sustava javne uprave povremeno je radno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje prati učinkovitu provedbu mjera definiranih u točki III. ove Odluke.

VIII.

Ministrica uprave imenuje se predsjednicom Povjerenstva za modernizaciju sustava javne uprave. Ostali članovi Povjerenstva su:

– predstavnik Ministarstva gospodarstva

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva kulture

– predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i prirode

– predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

– predstavnik Ministarstva zdravlja

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– predstavnik Ministarstva pravosuđa

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Zadužuju se čelnici tijela iz stavka 1. ove točke da u roku od tri dana od dana donošenja ove Odluke odrede predstavnike ministarstva na razini dužnosnika koji će biti članovi Povjerenstva za modernizaciju sustava javne uprave.

IX.

Zadaće Povjerenstva za modernizaciju sustava javne uprave su:

– pripremiti akcijski plan kojim će se detaljnije utvrditi aktivnosti i rokovi za provedbu mjera iz točke III. ove Odluke i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje

– mjesečno izvještavati u pisanom obliku potpredsjednike Vlade Republike Hrvatske o rezultatima provedbe ove Odluke.

Akcijski plan iz stavka 1. ove točke Vlada Republike Hrvatske usvojit će do 15. travnja 2016. godine.

Predsjednica Povjerenstva za modernizaciju sustava javne uprave na sjednice i/ili u rad Povjerenstva može po potrebi uključiti i predstavnike drugih državnih i javnopravnih tijela, stručnjake iz različitih područja, osim predstavnika tijela iz točke VIII. ove Odluke.

X.

Stručne i tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva za modernizaciju sustava javne uprave obavljat će Ministarstvo uprave.

XI.

Povjerenstvo za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi povremeno je radno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje prati učinkovitu provedbu mjera definiranih u točki IV. ove Odluke.

XII.

Ministrica rada i mirovinskoga sustava imenuje se predsjednicom Povjerenstva za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi. Ostali članovi Povjerenstva su:

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva zdravlja

– predstavnik Ministarstva pravosuđa

– predstavnik Ministarstva uprave

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih

– predstavnici socijalnih partnera.

Zadužuju se čelnici tijela iz stavka 1. ove točke da u roku od tri dana od dana donošenja ove Odluke odrede predstavnike ministarstva na razini dužnosnika, a predsjednica Povjerenstva da odredi predstavnike socijalnih partnera koji će biti članovi Povjerenstva za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi.

XIII.

Zadaće Povjerenstva za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi su:

– pripremiti akcijski plan kojim će se detaljnije utvrditi aktivnosti i rokovi za provedbu mjera iz točke IV. ove Odluke i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje

– mjesečno izvještavati u pisanom obliku potpredsjednike Vlade Republike Hrvatske o rezultatima provedbe ove Odluke.

Akcijski plan iz stavka 1. ove točke Vlada Republike Hrvatske usvojit će do 15. travnja 2016. godine.

Predsjednica Povjerenstva za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi na sjednice i/ili u rad Povjerenstva može po potrebi uključiti i predstavnike drugih državnih i javnopravnih tijela, stručnjake iz različitih područja, osim predstavnika tijela iz točke XII. ove Odluke.

XIV.

Stručne i tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva za razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi obavljat će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

XV.

Povjerenstvo za informatizaciju javne uprave povremeno je radno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje prati učinkovitu provedbu mjera definiranih u točki V. ove Odluke.

XVI.

Ravnatelj Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNet imenuje se predsjednikom Povjerenstva za informatizaciju javne uprave. Ostali članovi Povjerenstva su:

– predstavnik Ministarstva uprave

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom

– predstavnik Financijske agencije – FINA

– predstavnik Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama – APIS IT d.o.o.

Zadužuju se čelnici tijela državne uprave iz stavka 1. ove točke da u roku od tri dana od dana donošenja ove Odluke odrede predstavnike ministarstava i državnog ureda na razini dužnosnika, odnosno rukovodećeg državnog službenika, a čelnici pravnih osoba predstavnike pravnih osoba više rukovodeće razine koji će biti članovi Povjerenstva za informatizaciju javne uprave.

XVII.

Zadaće Povjerenstva za informatizaciju javne uprave su:

– pripremiti akcijski plan kojim će se detaljnije utvrditi aktivnosti i rokovi za provedbu mjera iz točke V. ove Odluke i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske na usvajanje

– mjesečno izvještavati u pisanom obliku potpredsjednike Vlade Republike Hrvatske o rezultatima provedbe ove Odluke.

Akcijski plan iz stavka 1. ove točke Vlada Republike Hrvatske usvojit će do 15. travnja 2016. godine.

Predsjednik Povjerenstva za informatizaciju javne uprave na sjednice i/ili u rad Povjerenstva može po potrebi uključiti i predstavnike drugih državnih i javnopravnih tijela, stručnjake iz različitih područja, osim predstavnika tijela iz točke XVI. ove Odluke.

XVIII.

Stručne i tehničke poslove za potrebe rada Povjerenstva za informatizaciju javne uprave obavljat će Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

XIX.

S ciljem osiguranja informacija potrebnih za ispunjenje obveza iz točaka IX., XIII. i XVII. ove Odluke, predsjednici povjerenstava ovlašćuju se u ime Vlade Republike Hrvatske obavljati sljedeće poslove:

– prikupljati sve relevantne informacije, dokumentaciju, zakonske i podzakonske propise, analize, izvješća i druge podatke vezane uz djelokrug rada povjerenstava

– obavljati i koordinirati prikupljanje, analiziranje i obradu svih primljenih podataka.

XX.

Članovi povjerenstava obvezuju se Povjerenstvu dostaviti sve zatražene podatke i u zatraženom formatu u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od 5 radnih dana od dana primanja zahtjeva za dostavu.

XXI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/26

Urbroj: 50301-09/09-16-3

Zagreb, 25. veljače 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.