Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

NN 18/2016 (26.2.2016.), Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

486

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i članka 4. stavka 1. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (»Narodne novine«, broj 103/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2016. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU PARTNERSKOG VIJEĆA JADRANSKE HRVATSKE

I.

U skladu s Nacionalnom klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.) (»Narodne novine«, br. 96/12 i 102/12) kojom je Republika Hrvatska podijeljena na dvije prostorne jedinice za statistiku 2. razine, osniva se partnersko vijeće za statističku regiju Jadranska Hrvatska pod nazivom Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske (u daljnjem tekstu: partnersko vijeće).

II.

Članovi partnerskog vijeća iz točke I. ove Odluke su:

– dva predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– jedan predstavnik:

1. Ministarstva financija

2. Ministarstva gospodarstva

3. Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

4. Ministarstva uprave

5. Ministarstva kulture

6. Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

7. Ministarstva poljoprivrede

8. Ministarstva turizma

9. Ministarstva zaštite okoliša i prirode

10. Ministarstva zdravlja

11. Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

12. Ministarstva socijalne politike i mladih

13. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

14. Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

15. Hrvatske zajednice županija

16. Udruge gradova

17. Udruge općina

18. Hrvatske gospodarske komore

19. Hrvatske obrtničke komore

20. Hrvatske poljoprivredne komore

21. Hrvatske udruge poslodavaca

22. Hrvatske turističke zajednice

23. sindikata

24. udruga koje djeluju u području zaštite okoliša ili održivog razvoja

25. udruga mladih

– pet članova partnerskog vijeća za područje županije na čijem području se nalazi urbana aglomeracija te četiri člana partnerskog vijeća za područje ostalih županija s područja statističke regije

– dva predstavnika znanstvene zajednice.

III.

Predsjednik partnerskog vijeća iz točke I. ove Odluke, članovi i zamjenici izabrat će se u skladu s člancima 7. i 8. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o donošenju ove Odluke obavijesti tijela državne uprave i druge pravne osobe navedene u točki II. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/19

Urbroj: 50301-05/05-16-4

Zagreb, 17. veljače 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.