Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko

NN 18/2016 (26.2.2016.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

489

Na temelju članka 20. stavka 3. i članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), te članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), a u vezi s člankom 13. stavkom 2. Uredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. veljače 2016. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POSTOJEĆE LUKE POSEBNE NAMJENE BENZINSKE POSTAJE PREKO

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gradnje i/ili gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2015/S 01K-0035566), od 11. studenoga 2015. godine i ponude pristigle na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 18. prosinca 2015. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 25/12 i 90/13), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gradnju i gospodarsko korištenje postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko, obuhvaća kopneni dio u k.o. Preko, te dio akvatorija, a omeđeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

Točka

E

N

1

395355.800

4882677.185

2

395386.330

4882694.093

17

395384.071

4882698.558

16

395414.498

4882715.409

15

395421.039

4882703.078

6

395387.370

4882684.396

7

395382.274

4882681.568

8

395387.733

4882674.645

9

395389.517

4882673.741

10

395392.917

4882669.139

11

395391.469

4882668.069

12

395395.898

4882662.076

13

395371.596

4882649.167

14

395367.250

4882646.857

1

395355.800

4882677.185

III.

Ukupna površina pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, koje se daje u koncesiju iznosi 1.508 m², a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 6.000.000,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti benzinske postaje Preko, koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Od ukupnog investicijskog ulaganja iz stavka 2. ove točke, a prema Studiji gospodarske opravdanosti benzinske postaje Preko, Ovlaštenik koncesije dužan je iznos od 1.725.000,00 kuna investirati u zaštitu okoliša koncesijskog područja.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 60,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 90.480,00 kuna godišnje, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio iznosi 4,50% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru umanjenog za nabavnu vrijednost naftnih derivata.

Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. lipnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K = faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

p1 = stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

p2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

p3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda.

Neovisno o usklađivanju cijena vezano za inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na eur i to za +/-2%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine umanjen za nabavnu vrijednost naftnih derivata.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje, te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, na iznos od 300.000,00 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti benzinske postaje Preko iznosi 6.000.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 180.960,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/16-04/01

Urbroj: 50301-05/18-16-2

Zagreb, 17. veljače 2016.

Predsjednik

Tihomir Orešković, v. r.

18 26.02.2016 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko 18 26.02.2016 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko 18 26.02.2016 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko 18 26.02.2016 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene benzinske postaje Preko