Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 18/2016 (26.2.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

490

Na temelju članka 1021. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12 i 137/13) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013.),

– Direktiva 97/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve (SL L 59, 27. 2. 1998.),

– Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 Tekst značajan za EGP (SL L 218, 13. 8. 2008.),

– Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP (SL L 316, 14. 11. 2012.),

– Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 188, 18. 7. 2009.).«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) brodica za osobne potrebe jest brodica za sport i razonodu koja se ne koristi u gospodarske namjene;

2) brodica za gospodarske namjene jest brodica za prijevoz putnika i/ili tereta uz naplatu, brodica za rekreaciju za iznajmljivanje, profesionalno obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti;

3) javna brodica jest brodica, osim ratne brodice, namijenjena i opremljena za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik, odnosno brodar država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koja služi isključivo u negospodarske namjene;

4) ribarska brodica je brodica za gospodarske namjene opremljena za gospodarsko iskorištavanje resursa koji žive u moru.

5) jahta za gospodarske namjene jest jahta namijenjena iznajmljivanju sa ili bez posade;

6) jahta za osobne potrebe jest jahta koja se ne koristi u gospodarske namjene;

7) rekreacijsko plovilo jest plovilo bilo koje vrste namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra mjerenoj prema usuglašenoj normi, neovisno o vrsti poriva. Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju kada se isto plovilo prethodno korišteno za gospodarske namjene ili za obuku rekreacijskog jedrenja, stavlja na tržište za rekreacijske svrhe.

8) gliser jest brodica ili jahta koja pomoću mehaničkog porivnog uređaja klizi po površini mora;

9) osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter, i sl.) jest brodica duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče na trupu a ne unutar trupa;

10) plovilo na zračnom jastuku jest neistisninsko plovilo čiji je trup tijekom plovidbe potpuno iznad površine uslijed djelovanja aerodinamičkih sila generiranih površinskim efektom;

11) porivni stroj jest svaki motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem goriva iskrom ili tlakom, koji se upotrebljava u svrhu poriva plovila, a koji uključuju dvotaktne i četverotaktne ugrađene motore, krmene propulzore sa ili bez integralnog ispuha, te vanbrodske motore;

12) športska brodica ili jahta jest plovni objekt isključivo namijenjen sudjelovanju na športskim natjecanjima, a razvrstana je prema klasama športskih organizacija ili je izvan klase;

13) brodica na vesla jest brodica koja kao porivno sredstvo koristi vesla;

14) osobe u brodici ili jahti su članovi posade i putnici na brodici ili jahti;

15) posada brodice su osobe koje upravljaju brodicom i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom brodice;

16) posada jahte jest zapovjednik jahte i druge osobe koje obavljaju poslove u svezi s plovidbom jahte i upisane su u popis posade jahte;

17) baždarska duljina brodice jest duljina na temelju koje se plovilo određuje kao brodica, a predstavlja 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na visini od 85% najmanje visine brodice iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega ruba pramčane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji, ako je ta vrijednost veća. Na brodicama izvedenim s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora biti paralelna s projektiranom vodnom linijom;

18) duljina brodice ili jahte jest duljina trupa brodice ili jahte, odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila;

19) vlasnik brodice jest vlasnik brodice i korisnik leasinga;

20) luka upisa jest luka na čijem je području sjedište lučke kapetanije ili ispostave koja vodi očevidnik odnosno upisnik u koji je brodica ili jahta upisana;

21) ispostava jest ispostava lučke kapetanije;

22) Tehnička pravila su pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti koja sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovog Pravilnika propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice i jahte za plovidbu.

23) Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za pomorstvo.

24) plovilo znači bilo koje rekreacijsko plovilo ili osobno plovilo na vodomlazni pogon;

25) plovilo građeno za vlastite potrebe graditelja (samogradnja) je plovilo koje je pretežito izgradio njegov budući korisnik za vlastite potrebe;

26) vrsta pogona označava metodu kojom se pokreće plovilo;

27) porodica motora označava proizvođačevo razvrstavanje motora koji prema projektu imaju slične osobine emisije ispušnih plinova ili buke;

28) stavljanje na raspolaganje na tržištu je svaka isporuka proizvoda za distribuiranje, potrošnju ili upotrebu na tržištu Unije u okviru komercijalne djelatnosti, s plaćanjem ili bez plaćanja;

29) stavljanje na tržište je prvo stavljanje na raspolaganje proizvoda na tržištu Unije;

30) puštanje u upotrebu je prva upotreba proizvoda obuhvaćenog ovim pravilnikom unutar Unije od strane krajnjeg korisnika;

31) proizvođač je svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi proizvod ili za koju se takav proizvod projektira ili proizvede te koja stavlja taj proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom;

32) ovlašteni zastupnik je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije, koju je proizvođač pisano ovlastio da u njegovo ime obavlja određene zadaće;

33) uvoznik je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja stavlja proizvod iz treće zemlje na tržište Unije;

34) privatni uvoznik je svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja u okviru nekomercijalne djelatnosti uvozi proizvod iz treće zemlje na tržište Unije s namjerom da ga pusti u upotrebu za vlastite potrebe;

35) distributer je svaka fizička ili pravna osoba u lancu opskrbe, različita od proizvođača ili uvoznika, koja stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu;

36) gospodarski subjekti znači proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik i distributer;

37) usklađena norma je usklađena norma kako je definirana u članku 2. točki 1. podtočki (c) Uredbe (EU) br. 1025/2012;

38) akreditacija je akreditacija kako je definirana u članku 2. točki 10. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

39) nacionalno akreditacijsko tijelo je nacionalno akreditacijsko tijelo kako je definirano u članku 2. točki 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008;

40) ocjenjivanje sukladnosti je postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni zahtjevi ovog pravilnika i tehničkih pravila koji se odnose na proizvod;

41) tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje obavlja poslove ocjenjivanja sukladnosti, uključujući umjeravanje, testiranje, potvrđivanje i pregled;

42) opoziv je svaka mjera usmjerena na postizanje povratka proizvoda koji je već dostupan krajnjem korisniku;

43) povlačenje je svaka mjera usmjerena na sprječavanje da proizvod u lancu opskrbe bude dostupan na tržištu;

44) nadzor tržišta su aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju javna tijela kako bi osigurala da proizvodi ispunjavaju zahtjeve koji se primjenjuju utvrđene zakonodavstvom Unije o usklađivanju te da ne ugrožavaju zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa;

45) oznaka CE jest oznaka kojom proizvođač označuje da je proizvod sukladan sa zahtjevima koji se primjenjuju utvrđenima zakonodavstvom Unije o usklađivanju koje propisuje njezino stavljanje.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Plovila iz točke 1. stavka 1. ovog članka na kojima su obavljene preinake većeg opsega, kako su definirane Tehničkim pravilima.«

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Daske za jedrenje projektirane isključivo za pokretanje na vjetreni pogon i za upravljanje od strane jedne ili više osoba koje stoje te daske za jahanje na valovima;«

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. Amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu;«

U stavku 4. u točki 1. iza alineje 6. dodaje se alineja 7. koja glasi:

»– Amfibijska vozila, tj. motorna vozila koja se kreću na kotačima ili na gusjenicama i kojima se može upravljati i na vodi i na kopnu.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Za potrebe ove Glave Pravilnika:

1. Tehnička pravila znače Prilog 2., Odsjeci 1. do 4. Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti.

2. Primjenjuju se definicije pojmova »preinake plovila većeg opsega«, »preinake porivnog stroja većeg opsega«, »sredstava poriva« i »grupe istovrsnih motora« iz Priloga 4., Odjeljka 2., Tehničkih pravila.«

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. riječi: »u Dodatku 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika« brišu se.

U stavku 4. riječi: »kako je definirana u Dodatku 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Na području Republike Hrvatske neće se zabranjivati, ograničavati ili onemogućavati stavljanje na tržište i/ili u uporabu:

– motora, ugrađenih ili ne u plovilo, kada su sukladni s zahtjevima ovog Pravilnika i Tehničkih pravila;

– motora odobrenog tipa sukladno propisu o mjerama za sprječavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve, koji je sukladan sa stupnjem III A, stupnjem III B ili stupnjem IV graničnih vrijednosti emisija za motore s kompresijskim paljenjem, kako je predviđeno istim propisom;

– motora ugrađenih u plovilo i homologiranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009;

– kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici potvrdi, sukladno točki 3. Dodatka 4. ovoga Pravilnika da će motor zadovoljiti zahtjeve ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila kada se ugradi na rekreacijsko plovilo ili plovilo na vodomlazni pogon prema uputama proizvođača.«

Članak 6.

Iza članka 12. dodaju se članci 12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e, 12.f i 12.g koji glase:

»Obveze proizvođača

Članak 12.a

(1) Prilikom stavljanja svojih proizvoda na tržište, proizvođači osiguravaju da je njihov proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika i Tehničkih pravila.

(2) Proizvođači izrađuju tehničku dokumentaciju te provode ili osiguravaju provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda u skladu s Tehničkim pravilima.

(3) U slučaju kada je sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima dokazana navedenim postupkom, proizvođači sastavljaju Deklaraciju o sukladnosti sukladno Dodatku 4., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te označavaju i stavljaju oznaku CE, kao što je utvrđeno u članku 16. ovog Pravilnika.

(4) Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i kopiju Deklaracije 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište.

(5) Proizvođači osiguravaju da se provode postupci u cilju održanja sukladnosti proizvodne serije. Promjene u oblikovanju ili karakteristikama proizvoda te promjene u usklađenim normama na temelju kojih je objavljena sukladnost proizvoda na primjeren se način uzimaju u obzir.

(6) Kada to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, proizvođač provodi testiranje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuje i prema potrebi vodi evidenciju o pritužbama, nesukladnim proizvodima i opozivima proizvoda te izvješćuje distributere o svakom takvom praćenju.

(7) Proizvođači osiguravaju da njihov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili bilo koji drugi element koji omogućuje njihovu identifikaciju ili, kada to ne dopušta veličina ili priroda sastavnih dijelova, da se traženi podaci navode na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

(8) Proizvođači na proizvodu ili, kada to nije moguće, na ambalaži proizvoda ili u dokumentu koji prati proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu. Adresa sadržava jedinstveno mjesto na kojem je moguće stupiti u kontakt s proizvođačem.

(9) Proizvođači osiguravaju da je uz proizvod priložen priručnik za vlasnika s uputama i informacijama o sigurnosti na hrvatskom jeziku.

(10) Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima, bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, proizvođači bez odgode o tome izvješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(11) Proizvođači na temelju obrazloženog zahtjeva Ministarstva pružaju sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda, na hrvatskom jeziku te surađuju s Ministarstvom na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Ovlašteni zastupnici

Članak 12.b

(1) Izdavanjem pisanog ovlaštenja proizvođač može imenovati ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze proizvođača utvrđene u stavku 1. članka 12.a ovoga Pravilnika i sastavljanje tehničke dokumentacije nisu dio ovlaštenja ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik obavlja zadaće specificirane u ovlaštenju koje je dobio od proizvođača. Tim se ovlaštenjem ovlaštenom zastupniku omogućava najmanje sljedeće:

a) da čuva kopiju deklaracije i tehničku dokumentaciju na raspolaganju nacionalnim nadzornim tijelima tijekom 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište;

b) da na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela tom tijelu dostavi sve podatke i dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda;

c) da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu uklanjanja rizika koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem.

Obveze uvoznika

Članak 12.c

(1) Uvoznici na tržište Republike Hrvatske stavljaju samo sukladne proizvode.

(2) Prije stavljanja proizvoda na tržište, uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti. Oni također osiguravaju da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju kojom dokazuje da proizvod nosi oznaku CE, kako je navedeno u članku 16., i da su uz njega priloženi svi potrebni dokumenti u skladu s Tehničkim pravilima, te da je proizvođač zadovoljio sve zahtjeve utvrđene u članku 12.a stavcima 8. i 9. ovoga Pravilnika.

(3) Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ovog Pravilnika i u Tehničkim pravilima, ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome izvješćuje proizvođača i Ministarstvo.

(4) Uvoznici na proizvodu ili, u slučaju sastavnih dijelova gdje to nije moguće, na ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i adresu na kojoj su dostupni za informacije o proizvodu.

(5) Uvoznici osiguravaju da je uz proizvod priložen priručnik za vlasnika s uputama i informacijama o sigurnosti na hrvatskom jeziku.

(6) Uvoznici osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ovog Pravilnika i u Tehničkim pravilima.

(7) Kada smatraju prikladnim s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitili zdravlje i sigurnost potrošača, uvoznici provode testiranje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje na tržištu, istražuju i prema potrebi vode evidenciju o pritužbama, nesukladnim proizvodima i opozivima proizvoda te izvješćuju distributera o takvom praćenju.

(8) Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije u skladu s ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima bez odgode poduzimaju sve potrebne korektivne mjere kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, uvoznici bez odgode o tome izvješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(9) Uvoznici tijekom 10 godina nakon što je proizvod stavljen na tržište čuvaju kopiju Deklaracije koja mora biti dostupna tijelima za nadzor tržišta i osiguravaju da tehnička dokumentacija bude dostupna tim tijelima na njihov zahtjev.

(10) Uvoznici na zahtjev Ministarstva osiguravaju dostupnost na hrvatskom jeziku svih podataka i dokumentacije potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda, te surađuju s Ministarstvom na njegov zahtjev u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Obveze distributera

Članak 12.d

(1) Pri stavljanju proizvoda na raspolaganje na tržištu distributeri djeluju s dužnom pažnjom u odnosu na zahtjeve ovog Pravilnika i Tehničkih pravila.

(2) Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržište, distributeri provjeravaju je li proizvod označen oznakom CE, jesu li uz njega priloženi dokumenti koji se zahtijevaju u skladu sa odredbama članka 12.a stavka 9. i članka 14. stavka 7. ovoga Pravilnika, Tehničkih pravila, kao i upute i informacije o sigurnosti na hrvatskom jeziku, te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene odredbama članka 12.a stavaka 7. i 8. i članka 12.c stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika i u Tehničkim pravilima, ne smije staviti proizvod na raspolaganje na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome izvješćuje proizvođača ili uvoznika, kao i Ministarstvo.

(4) Distributeri osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugrožavaju njegovu sukladnost sa zahtjevima iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika i zahtjevima Tehničkih pravila.

(5) Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na raspolaganje na tržištu nije u skladu s ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima, osiguravaju poduzimanje svih potrebnih korektivnih mjera kako bi se navedeni proizvod prema potrebi uskladio, povukao s tržišta ili opozvao. Nadalje, u slučaju kada proizvod predstavlja rizik, distributeri bez odgode o tome izvješćuju Ministarstvo, posebno navodeći detalje o nesukladnosti te o svim poduzetim korektivnim mjerama.

(6) Distributeri na zahtjev Ministarstva osiguravaju dostupnost svih podataka i dokumentacije potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda i surađuju s Ministarstvom, na njegov zahtjev, u svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju proizvodi koje su stavili na tržište.

Članak 12.e

Uvoznik ili distributer smatraju se proizvođačem u smislu ovog Pravilnika te podliježu obvezama proizvođača na temelju članka 12.a ovoga Pravilnika kada proizvod stavljaju na tržište pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom ili kada proizvod koji je već stavljen na tržište preinačuju na način koji može utjecati na njegovu sukladnost sa zahtjevima ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.

Obveze privatnih uvoznika

Članak 12.f

(1) Ako proizvođač ne ispunjava obveze u vezi sa sukladnosti proizvoda s ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima, privatni uvoznik, prije puštanja proizvoda u upotrebu, osigurava da je proizvod projektiran i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika i u Tehničkim pravilima te ispunjava ili osigurava ispunjavanje obveza proizvođača utvrđenih u članku 12.a stavcima 2., 3.,4., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

(2) Ako od proizvođača ne može dobiti propisanu tehničku dokumentaciju, privatni uvoznik osigurava njezinu izradu na temelju prikladnog stručnog znanja.

(3) Privatni uvoznik osigurava da su na proizvodu navedeni ime i adresa prijavljenog tijela koje je provelo ocjenjivanje sukladnosti.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 12.g

(1) Gospodarski subjekti obvezni su na zahtjev dostaviti Ministarstvu podatke o identitetu:

a) svakog gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod;

b) svakog gospodarskog subjekta kojemu su isporučili proizvod.

(2) Gospodarski subjekti moraju osigurati dostavljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka za razdoblje koje obuhvaća 10 godina nakon što im je proizvod isporučen i 10 godina nakon što su oni isporučili proizvod.

(3) Privatni uvoznici obvezni su na zahtjev dostaviti Ministarstvu podatke o identitetu gospodarskog subjekta koji im je isporučio proizvod.

(4) Privatni uvoznici moraju osigurati dostavljanje podataka iz stavka 3. ovoga članka za razdoblje koje obuhvaća 10 godina nakon što im je proizvod isporučen.«

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad tržištem, kontrola proizvoda i zaštitne mjere

Članak 13.

(1) Na proizvode obuhvaćene ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe članka 15. stavka 3. i članaka 16. do 29. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Ako Ministarstvo ima dostatne razloge vjerovati da proizvod obuhvaćen ovim Pravilnikom može predstavljati rizik za zdravlje ili sigurnost osoba, za imovinu ili za okoliš, procijeniti će ispunjava li dotični proizvod relevantne zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom, pri čemu su relevantni gospodarski subjekti i privatni uvoznici dužni surađivati s Ministarstvom.

(3) Ako Ministarstvo utvrdi da proizvod nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovom Pravilniku, u skladu sa člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 bez odgode će:

– zahtijevati od relevantnog gospodarskog subjekta da, u razumnom roku koji odredi i koji je razmjeran prirodi rizika, poduzme odgovarajuće korektivne mjere kako bi proizvod uskladio s navedenim zahtjevima, povuče proizvod s tržišta ili ga opozove.

– izvijestiti privatnog uvoznika o odgovarajućim korektivnim mjerama koje se moraju poduzeti kako bi se proizvod uskladio s navedenim zahtjevima, suspendiralo puštanje proizvoda u upotrebu ili suspendirala upotreba proizvoda, razmjerno prirodi rizika.

(4) O mjerama iz stavka 3. Ministarstvo izvještava prijavljeno tijelo.

(5) Ako Ministarstvo smatra da nesukladnost nije ograničena na područje Republike Hrvatske, tada o rezultatima procjene te o poduzetim mjerama izvješćuje ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva koje o tome izvješćuje Komisiju i ostale države članice.

(6) Gospodarski subjekt je obvezan osigurati da su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vezi sa svim proizvodima koje je stavio na tržište na cijelom području Europske unije.

(7) Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva u cilju poduzimanja odgovarajućih privremenih mjera kako bi se zabranila ili ograničila dostupnost proizvoda na tržištu Republike Hrvatske, odnosno povukao proizvod s tržišta.

(8) Privatni uvoznik je obvezan osigurati da su poduzete odgovarajuće korektivne mjere u vezi s proizvodom koji je uvezao u Republiku Hrvatsku za osobnu upotrebu.

(9) Ako privatni uvoznik ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere, Ministarstvo će poduzeti odgovarajuće privremene mjere sa svrhom zabrane puštanja proizvoda u upotrebu, odnosno zabrane ili ograničenja upotrebe proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske.

(10) Ministarstvo će od gospodarskog subjekta ili uvoznika zahtijevati da ukloni nesukladnost ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva:

a) oznaka CE postavljena je suprotno članku 16. ovoga Pravilnika;

b) oznaka CE, kako je navedeno u članku 16. ovoga Pravilnika, nije postavljena;

c) Deklaracija o sukladnosti nije sastavljena;

d) Deklaracija o sukladnosti nije ispravno sastavljena;

e) tehnička dokumentacija nije dostupna ili nije potpuna;

f) informacije utvrđene u članku 12.a stavku 8. ili članku 12.c stavku 4. ovoga Pravilnika nedostaju, netočne su ili nepotpune;

g) nije ispunjen bilo koji drugi administrativni zahtjev predviđen u članku 12.a ili članku 12.c ovoga Pravilnika.

(11) Ako nesukladnost iz stavka 10. ovoga članka nije otklonjena, Ministarstvo će o tome izvijestiti ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva u cilju poduzimanja prikladnih mjera sa svrhom ograničavanja ili zabrane stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu ili osiguravanja njegovog opoziva ili povlačenja s tržišta, ili u slučaju da je proizvod uvezao privatni uvoznik, sa svrhom zabrane ili ograničavanja njegove upotrebe.

(12) Ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva o poduzetim mjerama iz stavka 11. ovoga članka bez odlaganja izvješćuje Komisiju i ostale države članice uz dostavljanje svih dostupnih informacija, a posebice podataka potrebnih za identifikaciju nesukladnih proizvoda, podrijetlo proizvoda, prirodu navodne nesukladnosti i uključeni rizik, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je iznio gospodarski subjekt ili privatni uvoznik, te posebno naznačuje je li nesukladnost posljedica:

a) nemogućnosti proizvoda da zadovolji zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom u vezi sa zdravljem ili sigurnošću osoba, zaštitom imovine ili okoliša; ili

b) nedostataka usklađenih normi navedenih u Tehničkim pravilima kojima se dodjeljuje pretpostavka sukladnosti.

(14) Ako u roku od tri mjeseca od primitka informacije iz stavka 12. ovoga članka nijedna država članica ni Komisija nisu uložile prigovor na poduzetu privremenu mjeru, navedena mjera smatra se opravdanom.

(15) U slučaju pokretanja postupka od strane druge države članice Ministarstvo će bez odlaganja izvijestiti Komisiju i države članice o svim usvojenim mjerama te o svim dodatnim informacijama koje ima na raspolaganju a koje se odnose na nesukladnost dotičnoga proizvoda, kao i o svojim prigovorima u slučaju neslaganja s prijavljenim nacionalnim mjerama.

(16) Ako druga država članica poduzme mjere povlačenja proizvoda s njenog tržišta, i ako se ta mjera smatra opravdanom, ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva poduzet će potrebne mjere za povlačenje proizvoda s tržišta Republike Hrvatske te o tome izvijestiti Europsku komisiju.

Članak 8.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Sukladnost proizvoda

Članak 14.

(1) Prije stavljanja u promet i/ili uporabu proizvoda na koje se odnosi ovaj Pravilnik, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Europskoj uniji moraju primijeniti postupak propisan Tehničkim pravilima.

(2) Smatra se da su proizvodi koji su u skladu s usklađenim normama ili njihovim dijelovima objavljenim u Službenom listu Europske unije također u skladu sa zahtjevima obuhvaćenima tim normama ili njihovim dijelovima, utvrđenima u Tehničkim pravilima.

(3) Prijavljeno tijelo za ocjenu sukladnosti provodi postupak propisan Tehničkim pravilima i nakon završenog postupka izdaje potvrdu na temelju provedene ocjene sukladnosti, te izviješćuje gospodarskog subjekta ili privatnog uvoznika koji proizvod namjeravaju staviti na tržište i/ili uporabu o njihovim obvezama.

(4) Gospodarski subjekt ili privatni uvoznik iz stavka 3. ovoga članka će sastaviti Deklaraciju o sukladnosti sukladno Dodatku 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te će postaviti ili osigurati postavljanje CE oznake na proizvod uz odgovarajući identifikacijski broj prijavljenog tijela.

(5) U deklaraciji o sukladnosti navodi se da je dokazano ispunjenje zahtjeva navedenih u članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika i Tehničkim pravilima.

(6) Sastavljanjem deklaracije o sukladnosti, privatni uvoznik ili osoba koja prilagođava motor preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda.

(7) Deklaracija o sukladnosti prilaže se sljedećim proizvodima kada se stavljaju na raspolaganje na tržištu ili se puštaju u upotrebu:

a) plovilima;

b) sastavnim dijelovima ako se odvojeno stavljaju na tržište;

c) porivnim strojevima.

(8) Izjava proizvođača ili uvoznika utvrđena u Dodatku 3. ovoga Pravilnika za djelomično dovršena plovila sadrži elemente navedene u tom Dodatku i prilaže se djelomično dovršenim plovilima.

(9) Deklaracija o sukladnosti i Izjava proizvođača ili uvoznika djelomično dovršenog plovila kod stavljanja proizvoda ili djelomično dovršenog plovila na tržište Republike Hrvatske izrađuje se na hrvatskom jeziku ili prevodi na hrvatski jezik.«

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Prijavljivanje tijela za ocjenu sukladnosti

Članak 15.

(1) Ministarstvo će prijaviti Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU tijela ovlaštena za obavljanje postupaka ocjenjivanje sukladnosti i ispitivanja iz članka 14. Pravilnika zajedno sa specifičnim poslovima koje su prijavljena tijela ovlaštena obavljati i identifikacijskim brojevima koje im je prethodno dodijelila Europska komisija, putem sredstva za elektroničko prijavljivanje koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

(2) Ministarstvo provodi prijavljivanje, te utvrđuje i provodi postupke za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti za potrebe ovog Pravilnika, te prati prijavljena tijela, uključujući i praćenje njihove sukladnosti s odredbama stavka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.

(3) O postupcima za ocjenjivanje i prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti i praćenje prijavljenih tijela, kao i o svim promjenama s time u vezi, Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju.

(4) U postupku ocjenjivanja tijela u svrhu dobivanja statusa ovlaštenog tijela Ministarstvo će primijeniti kriterije navedene u Dodatku 12. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju da prijavljeno tijelo podugovori posebne zadaće povezane s ocjenjivanjem sukladnosti ili se za to služi poduzećem kćeri, osigurava da podizvoditelj ili poduzeće kći ispunjavaju uvjete određene u Dodatku 12. ovog Pravilnika te o tome izvješćuje Ministarstvo.

(6) Prijavljena tijela preuzimaju potpunu odgovornost za zadaće koje provode podizvoditelji ili poduzeća kćeri, bez obzira na mjesto njihova osnivanja.

(7) Poduzeće kći može podugovoriti ili provoditi aktivnosti samo u dogovoru s korisnikom usluge.

(8) Prijavljeno tijelo Ministarstvu stavlja na raspolaganje svu relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na ocjenjivanje osposobljenosti podizvoditelja ili poduzeća kćeri, kao i posla koje isti obavljaju na temelju Tehničkih pravila.

(9) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti podnosi zahtjev za prijavljivanje Ministarstvu.

(10) Uz zahtjev za prijavljivanje prilaže se opis aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, jedan ili više modula za ocjenjivanje sukladnosti i jedan ili više proizvoda za koje navedeno tijelo tvrdi da je osposobljeno, kao i potvrdu o akreditaciji, ako ista postoji, a koju izdaje Hrvatska akreditacijska agencija, u kojoj potvrđuje da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava zahtjeve utvrđene u Dodatku 12. ovoga Pravilnika.

(11) U slučaju da tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne može predočiti potvrdu o akreditaciji, predočava Ministarstvu sve dokumentirane dokaze potrebne za provjeru, priznavanje i redovito praćenje njegove sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku 12. ovoga Pravilnika.

(12) Ministarstvo može prijaviti samo tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su ispunila zahtjeve utvrđene Dodatku 12. ovoga Pravilnika.

(13) Prijava sadrži sve pojedinosti o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, modulu ili modulima za ocjenjivanje sukladnosti te proizvodu ili proizvodima koji se ocjenjuju te relevantnu potvrdu o stručnosti.

(14) U slučaju kada se prijavljivanje ne temelji na potvrdi o akreditaciji, Ministarstvo predočava Komisiji i drugim državama članicama dokumentirani dokaz koji potvrđuje stručnost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao i postojanje mehanizama koji jamče da će se to tijelo redovito pratiti i da će nastaviti ispunjavati zahtjeve utvrđene u Dodatku 12. ovoga Pravilnika.

(15) Tijelo za ocjenu sukladnosti može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela isključivo ako Komisija ili druge države članice ne ulože prigovor u roku od dva tjedna od dana prijavljivanja, u slučaju kada se upotrebljava potvrda o akreditaciji, ili u roku od dva mjeseca od dana prijavljivanja, u slučaju kada se ne upotrebljava akreditacija.

(16) O svim naknadnim relevantnim izmjenama prijave Ministarstvo izvješćuje Komisiju i druge države članice.

(17) Ministarstvo će ograničiti, suspendirati ili povući ovlaštenje tijelu ako se utvrdi da ono više ne udovoljava kriterijima navedenim u Dodatku 12. ovoga Pravilnika ili da nije u mogućnosti ispuniti svoje obveze. Ministarstvo će o ograničavanju, suspendiranju ili povlačenju ovlaštenja odmah izvijestiti Europsku komisiju i druge države članice.

(18) Ministarstvo će obavijest o dodjeli kao i o ograničavanju, suspendiranju ili povlačenju ovlaštenja objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.

(19) U slučaju ograničenja, suspenzije ili povlačenja prijave, odnosno u slučaju kada prijavljeno tijelo prestane sa svojom aktivnošću, Ministarstvo će poduzeti prikladne mjere kako bi osiguralo da dosje tog tijela obrađuje drugo prijavljeno tijelo.

(20) Ministarstvo će na zahtjev predočiti Komisiji sve informacije u vezi s prijavljivanjem ili održavanjem osposobljenosti prijavljenog tijela.«

Članak 10.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Obveze prijavljenih tijela

Članak 15.a

(1) Prijavljena tijela provode ocjenjivanja sukladnosti u skladu s postupcima ocjenjivanja sukladnosti kako je predviđeno Tehničkim pravilima.

(2) Ocjenjivanje sukladnosti provodi se na proporcionalan način, izbjegavajući nepotrebna opterećenja gospodarskih subjekata i privatnih uvoznika. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti obavljaju svoje aktivnosti uzimajući u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa, uz poštivanje zahtjeva za sukladnost propisanih ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima.

(3) Ako prijavljeno tijelo zaključi da proizvođač ili privatni uvoznik nije zadovoljio zahtjeve utvrđene u ovom Pravilniku i Tehničkim pravilima ili u odgovarajućim usklađenim normama, zahtijeva od proizvođača ili od privatnog uvoznika poduzimanje odgovarajućih korektivnih mjera te ne izdaje potvrdu o sukladnosti.

(4) Ako prijavljeno tijelo tijekom praćenja sukladnosti, a nakon izdavanja potvrde, utvrdi da proizvod više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača poduzimanje korektivnih mjera te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu.

(5) Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde.

(6) Protiv konačnih odluka prijavljenog tijela proizvođač ili privatni uvoznik mogu izjaviti žalbu Ministarstvu, radi provođenja izvanrednog nadzora nad radom prijavljenog tijela.

(7) Prijavljena tijela izvješćuju Ministarstvo o sljedećem:

a) o svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde;

b) o svim okolnostima koje utječu na područje primjene i uvjete za prijavljivanje;

c) o svakom zahtjevu za informacijama u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti koji su im uputila tijela za nadzor tržišta;

d) na zahtjev, o aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti obavljenima u području za koje su prijavljeni, te o svim drugim obavljenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranje.

(8) Prijavljena tijela drugim tijelima prijavljenima na temelju odredbi ovoga Pravilnika koja provode slične aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti i obuhvaćaju iste proizvode, osiguravaju relevantne informacije o pitanjima koja se odnose na negativne te, na zahtjev, na pozitivne rezultate ocjenjivanja sukladnosti.

(9) Prijavljena tijela sudjeluju u radu koordinacijskih skupina imenovanih od strane Europske komisije.«

Članak 11.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»CE označavanje

Članak 16.

(1) Oznaka CE podliježe općim načelima utvrđenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

(2) Prilikom puštanja na tržište sljedeći proizvodi moraju imati oznaku o sukladnosti CE:

a) plovila;

b) sastavni dijelovi;

c) porivni strojevi.

(3) Oznaka CE stavlja se na proizvode iz stavka 2. ovog članka tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva. U slučaju sastavnih dijelova, kada navedeno zbog veličine ili naravi proizvoda nije moguće ili opravdano, oznaka se stavlja na ambalažu i u priložene dokumente. U slučaju plovila, oznaka CE stavlja se na pločicu graditelja plovila koja je postavljena odvojeno od identifikacijskog broja plovila. U slučaju porivnog stroja, oznaka CE stavlja se na motor.

(4) Oznaka CE stavlja se prije nego što je proizvod stavljen na tržište ili pušten u upotrebu. Oznaka CE i identifikacijski broj iz stavka 5. mogu biti popraćeni piktogramom ili bilo kojom drugom oznakom kojom se naznačuje poseban rizik ili način upotrebe.

(5) Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela ako je to tijelo uključeno u fazu kontrole proizvodnje ili u ocjenjivanje nakon izgradnje.

(6) Identifikacijski broj prijavljenog tijela stavlja samo tijelo ili, prema njegovim uputama, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, privatni uvoznik, svaka osoba koja stavlja na tržište ili pušta u upotrebu porivni stroj ili plovilo nakon njihove značajnije preinake, ili bilo koja osoba koja mijenja predviđenu svrhu plovila koje nije obuhvaćeno ovim Pravilnikom tako da nakon toga ulazi u njezino područje primjene ili svaka osoba koja stavlja na tržište plovilo građeno za vlastite potrebe (samogradnju) prije isteka petogodišnjeg razdoblja.«

Članak 12.

Dodatak 1. mijenja se i glasi:

»DODATAK 1.

SASTAVNI DIJELOVI PLOVILA

(1) oprema sa zaštitom od paljenja za ugrađene motore i benzinske krmene propulzore te prostore za spremnike za benzin;

(2) zaštita od upućivanja motora u radnom položaju za izvanbrodske motore;

(3) kormila, mehanizmi kormilarenja i kabelski sustavi;

(4) spremnici za gorivo namijenjeni fiksnoj ugradnji i cijevi za gorivo;

(5) montažni poklopci grotala i okna.«

Članak 13.

Dodatak 2. briše se.

Članak 14.

Dodatak 3. mijenja se i glasi:

»DODATAK 3.

IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI UVOZNIKA DJELOMIČNO DOVRŠENOG PLOVILA

Izjava proizvođača ili uvoznika sadržava sljedeće:

a) ime i adresu proizvođača;

b) ime i adresu zastupnika proizvođača s poslovnim nastanom u Uniji i, prema potrebi, osobe odgovorne za stavljanje na tržište;

c) opis djelomično dovršenog plovila;

d) izjavu da djelomično dovršeno plovilo ispunjava bitne zahtjeve koji se primjenjuju u tom stupnju izgradnje; to uključuje upućivanja na korištenje relevantnih usklađenih normi ili upućivanja na specifikacije za koje se izjavljuje sukladnost na tom stupnju izgradnje; nadalje, namjeru da će plovilo dovršiti druga pravna ili fizička osoba uz potpunu sukladnost s ovim Pravilnikom i Tehničkim pravilima.«

Članak 15.

Dodatak 4. mijenja se i glasi:

»DODATAK 4.

PISANA DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

1. Br. xxxxx (proizvod: proizvod, šarža, tip ili serijski broj):

2. Ime i adresa proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika (Ovlašteni zastupnik također mora navesti poslovno ime i adresu proizvođača) ili privatnog zastupnika.

3. Za izdavanje Deklaracije o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač ili privatni uvoznik ili osoba iz članka 19. stavka 3. ili 4. Direktive 2013/53/EU.

4. Predmet Deklaracije (identifikacija proizvoda koja omogućava njegovu sljedivost. Može prema potrebi uključivati fotografiju).

5. Cilj deklaracije opisan u točki 4. u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju.

6. Upućivanja na relevantne usklađene norme ili upućivanja na druge tehničke specifikacije za koje je izjavljena sukladnost.

7. Prema potrebi, prijavljeno tijelo … (ime, broj) provelo je … (opis mjere) i izdalo potvrdu.

8. Identifikacija osobe ovlaštene za potpisivanje u ime proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

9. Dodatni podaci.

Deklaracija o sukladnosti uključuje izjavu proizvođača porivnog stroja i osobe koja prilagođava motor u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkama b) i c) da će:

(a) kad se ugradi u plovilo, u skladu s uputama za ugradnju koje prate motor, motor ispunjavati:

i. zahtjeve o emisijama ispušnih plinova iz ove Direktive;

ii. granične vrijednosti Direktive 97/68/EZ što se tiče motora homologiranih u skladu s Direktivom 97/68/EZ koji su sukladni sa stupnjem III A, stupnjem III B ili stupnjem IV graničnih vrijednosti emisija za motore s kompresijskim paljenjem, koji se ne upotrebljavaju za pogon plovila na unutarnjim plovnim putovima, lokomotiva i motornih vlakova, kako je predviđeno u Prilogu I. točki 4.1.2. navedene direktive; ili

iii. granične vrijednosti Uredbe br. 595/2009 što se tiče motora homologiranih u skladu s tom Uredbom.

Motor se smije pustiti u upotrebu tek kad se plovilo u koje će biti ugrađen proglasi sukladnim, ako se to zahtijeva, s relevantnom odredbom ove Direktive.

Ako je motor stavljen na tržište tijekom dodatnog prijelaznog razdoblja predviđenog u članku 55. stavku 2., to se navodi u EU izjavi o sukladnosti.

Potpisano za i u ime:

(mjesto i datum izdavanja)

(ime, funkcija) (potpis)«

Članak 16.

Dodatak 12. mijenja se i glasi:

»DODATAK 12.

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora udovoljavati sljedećim zahtjevima:

1. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti osniva se na temelju nacionalnog prava i ima pravnu osobnost.

2. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti je tijelo koje ima svojstvo treće strane i neovisno je o organizaciji ili proizvodu koji ocjenjuje. Tijelo koje pripada poslovnom udruženju ili strukovnom savezu koji zastupaju poduzeća uključena u projektiranje, proizvodnju, isporuku, sklapanje, upotrebu ili održavanje proizvoda koje ono ocjenjuje, može se smatrati tijelom za ocjenjivanje sukladnosti pod uvjetom da dokaže svoju neovisnost te da ne postoji sukob interesa.

3. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo najviše rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti projektant, proizvođač, dobavljač, instalater, kupac, vlasnik, korisnik ili održavatelj proizvoda koji se ocjenjuju, kao ni zastupnik ijedne od tih strana. To ne isključuje upotrebu ocijenjenih proizvoda nužnih za radnje tijela na ocjenjivanju sukladnosti ili upotrebu takvih proizvoda u osobne svrhe. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, njegovo rukovodstvo i djelatnici odgovorni za provedbu ocjenjivanja sukladnosti ne smiju biti izravno uključeni u projektiranje ili proizvodnju, stavljanje na tržište, ugradnju, upotrebu ili održavanje tih proizvoda, kao ni zastupati strane koje sudjeluju u tim djelatnostima. Ne smiju sudjelovati ni u jednoj djelatnosti koja bi mogla biti u sukobu s njihovom neovisnošću prosudbe ili integritetom u vezi s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti za koje su prijavljeni. Navedeno se posebno odnosi na usluge savjetovanja. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osiguravaju da aktivnosti njihovih poduzeća kćeri ili podizvoditelja ne utječu na povjerljivost, objektivnost ili nepristranost njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

4. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti i njegovi djelatnici provode poslove ocjenjivanja sukladnosti s najvišim stupnjem profesionalnog integriteta i neophodne tehničke stručnosti na određenome području, bez ikakvih pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili na rezultate njihovih aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti, posebno od strane osoba ili skupina osoba koje su zainteresirane za rezultate tih aktivnosti.

5. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti u stanju je obavljati sve zadaće ocjenjivanja sukladnosti koje su mu dodijeljene prema odredbama Tehničkih pravila, a za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno, bez obzira na to obavlja li navedene zadaće samo ili se one obavljaju u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću. U svakom trenutku te za svaki zasebni postupak ocjenjivanja sukladnosti i svaki tip ili kategoriju proizvoda za koje je prijavljeno, tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ima na raspolaganju potrebne:

a) djelatnike s tehničkim znanjem te dostatnim i primjerenim iskustvom za obavljanje zadaća ocjenjivanja sukladnosti;

b) opise postupaka u skladu s kojima provodi ocjenjivanje sukladnosti, koji osiguravaju transparentnost i mogućnost ponavljanja tih postupaka. Raspolaže primjerenim metodama i postupcima kojima se pravi razlika između zadaća koje obavlja kao prijavljeno tijelo i drugih aktivnosti;

c) postupke za obavljanje aktivnosti koji uzimaju u obzir veličinu poduzeća, sektor u kojem djeluje, njegovu strukturu, stupanj složenosti dotične tehnologije proizvoda te masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa.

Raspolaže sredstvima potrebnima za primjereno obavljanje tehničkih i administrativnih zadaća povezanih s aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti te pristup potrebnoj opremi ili objektima.

6. Djelatnici odgovorni za provođenje aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti imaju:

a) temeljito tehničko i stručno obrazovanje koje obuhvaća sve aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno;

b) zadovoljavajuće znanje o zahtjevima ocjenjivanja koje provode i odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje navedenih ocjenjivanja;

c) odgovarajuće znanje i razumijevanje bitnih zahtjeva, primjenjivih usklađenih normi, relevantnog zakonodavstva Unije o usklađivanju i relevantnog nacionalnog zakonodavstva;

d) sposobnost izrade potvrda, bilješki i izvješća kojima se dokazuje da su ocjenjivanja izvršena.

7. Jamči se nepristranost tijela za ocjenjivanje sukladnosti, njihovih rukovodstava i djelatnika koji provode ocjenjivanje. Naknada za rad rukovodstva i djelatnika tijela za ocjenjivanje sukladnosti ne smije ovisiti o broju provedenih ocjenjivanja ni o njihovim rezultatima.

8. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti osigurana su od odgovornosti, osim u slučaju ako odgovornost preuzima država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom, ili ako je država članica izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

9. Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti čuvaju poslovnu tajnu koja se odnosi na sve podatke prikupljene pri obavljanju svojih zadaća na temelju članaka od 19. do 24. ili bilo koje odredbe nacionalnog prava kojom se tomu daje učinak, osim u vezi s nadležnim vlastima države članice u kojoj se navedene aktivnosti obavljaju. Vlasnička prava su zaštićena.

10. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti sudjeluju u relevantnim aktivnostima normizacije i aktivnostima koordinacijske skupine prijavljenoga tijela ili osiguravaju da su njihovi djelatnici koji provode ocjenjivanje o tome izviješteni, te kao opće načelo primjenjuju administrativne odluke i dokumente koji su izrađeni kao rezultat rada te skupine.«

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/99
Urbroj: 530-03-2-16-3
Zagreb, 22. veljače 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

18 26.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama 18 26.02.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama