Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN 18/2016 (26.2.2016.), Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

18 26.02.2016 Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

492

Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i članka 8. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« broj 140/05 i 12/12) te članka 135. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. veljače 2016. donosi

ODLUKU

O NAJVIŠOJ NAKNADI ZA POKRIVANJE TROŠKOVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U 2016. IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

I.

Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2016. ne može odbiti više od 5% od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-04/16
Urbroj: 326-01-660-16-1
Zagreb, 19. veljače 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.