Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu

NN 19/2016 (2.3.2016.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

497

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 26. veljače 2016. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2016. GODINU

Redni broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014.

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

3.

Zakon o koncesijama

4.

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

5.

Zakon o potrošačkim stambenim kreditima

6.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

8.

Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije

9.

Zakon o uvjetima za obavljanje poslova carinskog zastupanja od strane osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj

10.

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

11.

Zakon o strancima

12.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

13.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

14.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

15.

Zakon o javnoj nabavi

16.

Zakon o potvrđivanju protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe, Eurocontrol do 13. 12. 1960., s izmjenama i prema pročišćenom tekstu Protokola od 27. 6. 1997.

17.

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

18.

Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

19.

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

21.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima

22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

23.

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

24.

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

25.

Zakon o izmjeni Zakona o ravnopravnosti spolova

26.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

27.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

28.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU

29.

Zakon o lučkim kapetanijama


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL

30.

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

31.

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

32.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

33.

Zakon o tržištu kapitala

34.

Zakon o računima za plaćanje

35.

Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

36.

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

37.

Zakon o provedbi Uredbe br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama

39.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o informiranju potrošača o hrani

40.

Zakon o lovstvu

41.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

42.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ-a) br. 511/2014 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji

43.

Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te stranih invazivnih vrsta i upravljanju njima

44.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

45.

Zakon o slobodnim zonama

46.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

47.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

48.

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

49.

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti

50.

Zakon o službenoj statistici

51.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ

52.

Zakon o reviziji

53.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

54.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting

55.

Zakon o morskom ribarstvu

56.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006

57.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
III. KVARTAL

58.

Zakon o provedbi Uredbe br. 1286/2014 (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode

59.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

60.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

61.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

62.

Zakon o obrazovanju odraslih

63.

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

64.

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

65.

Zakon o postupcima za naknadu štete za kršenje odredaba prava tržišnog natjecanja

66.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

67.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni ljudskih tkiva i stanica

68.

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

69.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj


ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
IV. KVARTAL

70.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

71.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima

72.

Zakon o sigurnosnim istragama pomorskih nesreća

73.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

74.

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona

75.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Klasa: 022-03/16-01/05
Zagreb, 26. veljače 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
akademik Željko Reiner, v. r.

19 02.03.2016 Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu 19 02.03.2016 Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu