Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti

NN 19/2016 (2.3.2016.), Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

570

Na temelju članka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILA

ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI

Članak 1.

1. Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti propisuju tehničke zahtjeve za brodice i jahte hrvatske državne pripadnosti u svezi s postupcima ocjene sukladnosti projekta i gradnje, statutarnom certifikacijom plovila za sport i razonodu i postupkom ocjene sukladnosti plovila nakon gradnje, tehničkim normama za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu jahti i brodica.

2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:

a) Prilog I: »Općenito«,

b) Prilog II: »Nadzor i ocjena sukladnosti tijekom gradnje brodica i jahti«,

c) Prilog III: »Pregledi jahti«,

d) Prilog IV: »Pregledi brodica«.

Članak 2.

Ovim se Pravilima preuzimaju odredbe Direktive 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ (Tekst značajan za EGP).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti iz 2010. godine objavljena u »Narodnim novinama« br. 82/2010.

Članak 4.

Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/02

Urbroj: 530-03-2-16-1

Zagreb, 22. veljače 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG I – PRILOG IV


19 02.03.2016 Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti 19 02.03.2016 Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti