Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

NN 19/2016 (2.3.2016.), Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

571

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 75. stavka 3., članka 76. stavka 5., članka 77. stavka 3. i članka 78. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zadaće ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se uređuje provedba Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika, pravila proizvodnje, uvjeti za ovlašćivanje kontrolnih tijela, obveze i zadaće kontrolnih tijela, način i uvjeti za upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, vođenje baze podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal, pravila za izuzeća od proizvodnih pravila, pravila za skraćenje prijelaznog razdoblja, katalog sankcija i pravila za sadržaj, veličinu i izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba sljedećih uredbi Europske unije:

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 7. 2007.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih uredaba i odluka u područjima slobodnog kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poduzeća, politike tržišnoga natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, poreza, statistike, transeuropskih mreža, pravosuđa i temeljnih prava, pravde, slobode i sigurnosti, okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa, vanjske, sigurnosne i obrambene politike i institucija zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007).

2. Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12. 12. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2015/2345 od 15. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 330, 16. 12. 2015.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008).

3. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu (SL L 250, 18. 9. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1358/2014 оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu podrijetla životinja ekološke akvakulture, uzgojne prakse u akvakulturi, hrane za životinje ekološke akvakulture te proizvoda i tvari odobrenih za upotrebu u ekološkoj akvakulturi (SL L 365, 19.12.2014.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008)

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika je Ministarstvo.

II. UVJETI UPISA I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA SUBJEKATA

Članak 4.

(1) Subjekti u ekološkoj proizvodnji upisuju se u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata) na temelju zahtjeva koji se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Upisnik subjekata vodi Agencija u elektroničkom obliku.

(3) Kategorije subjekata u Upisniku subjekata i pripadajuće oznake su sljedeće:

1. PROIZVOĐAČI – kategorija – A

a) biljna proizvodnja: – pod kategorija – A1

b) stočarska proizvodnja – pod kategorija – A2

c) mješovita proizvodnja (biljna i stočarska) – pod kategorija – A3

d) sakupljanje samoniklog bilja i gljive – pod kategorija – A4

e) pčelarstvo – pod kategorija – A5

f) akvakultura – pod kategorija – A6

2. PRERAĐIVAČI – kategorija – B

3. UVOZNICI – kategorija – C

4. IZVOZNICI – kategorija – D

5. DISTRIBUTERI/TRGOVCI – kategorija – E

(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka proizvođač koji prethodno mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika izuzev kategorije A pod kategorija A4, A5, A6, prilaže zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela ne stariji od 60 dana od datuma obavljene stručne kontrole.

(5) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka subjekti iz kategorija B, C, D i E prilažu sljedeće:

– zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela ne stariji od 60 dana od datuma obavljene stručne kontrole

– obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda/registra udruga.

(6) Kontrolna tijela obvezna su Agenciji dostaviti podatak o subjektima koji se bave bio-dinamičkom proizvodnjom.

(7) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka brišu se rješenjem iz Upisnika subjekata na temelju zahtjeva koji se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije.

(8) Datum upisa/prijave promjena u Upisniku subjekata je datum donošenja rješenja o upisu/promjenama u Upisniku subjekata.

(9) Datum brisanja iz Upisnika subjekata je datum donošenja Rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata.

Članak 5.

U Upisniku subjekata upisuju se i vode najmanje sljedeći podaci:

– naziv subjekta, sjedište, OIB i/ili Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) subjekta

– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela koje je provelo stručnu kontrolu

– datum rješenja o upisu u Upisnik subjekata

– datum rješenja o brisanju iz Upisnika subjekata i

– djelatnost i kategoriju proizvodnje.

Članak 6.

(1) Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su primjenjivati pravila proizvodnje sukladno odredbama Uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su Agenciji prijaviti promjene podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.

(3) Subjekti upisani u Upisnik subjekata dužni su podnijeti zahtjev za brisanje iz članka 4. stavka 7. ovoga Pravilnika ako ne obavljaju ekološku proizvodnju, preradu, distribuciju/trgovinu, uvoz/izvoz duže od godine dana.

III. DODATNI UVJETI ZA OVLAŠĆIVANJE KONTROLNIH TIJELA

Članak 7.

(1) Na temelju dostavljenih dokaza o udovoljavanju uvjeta iz članka 27. stavka 4., 5. i 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, Ministarstvo donosi rješenje o ovlašćivanju kontrolnih tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

(2) Dodatno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka kontrolna tijela mora dokazati udovoljavanje i slijedećim uvjetima:

– da je pravna osoba registrirana za obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji ili je u sastavu pravne osobe

– da raspolaže u vlasništvu ili zakupu poslovnim prostorom za obavljanje svih poslova vezanih za stručne kontrole

– da posjeduje odgovarajuću opremu za obavljanje stručne kontrole (računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema) koja je primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama

– da ima ugovor s ovlaštenim službenim laboratorijima koji su ovlašteni sukladno članku 19. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« 81/13, 14/14 i 56/15)

– za dokaz iz članka 27. točke 5. c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 dostavlja se kopija Potvrde o akreditaciji s pripadajućim prilogom izdana od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili akreditacijskog tijela koje je potpisnica multilateralnog sporazuma na razini Europske suradnje za akreditaciju (EA) a koja vrijedi na dan dostavljanja dokaza

– da ima organizacijsku shemu s prikazom osoblja i sheme za pojedine faze postupka stručne kontrole

– da ima opisano postupanje u slučajevima prigovora ili žalbi

– da ima opisano postupanje za osposobljavanje i održavanje osposobljenosti djelatnika zaduženih za kontrolu i certifikaciju

– da ima postupke za procjenu rizika posebice određujući osnovu za intenzitet i učestalost provjere sukladnosti subjekata

– da osoblje odgovorno za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja biotehničkih ili biomedicinskih znanosti te priložiti kratki životopis

– dostaviti dokaz da ima najmanje dva stalno zaposlena djelatnika s najmanje jednom godinom (1) iskustva u struci

– dostaviti primjerak izvješća/zapisnika iz članka 65. stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008)

– dostaviti primjerak potvrdnice iz članka 68. odnosno Priloga XII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

– dostaviti troškovnik naknade za obavljanje stručnih kontrola i

– pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u roku od 60 dana od dana ovlaštenja uspostaviti internet stranicu koja mora sadržavati troškovnik naknade za provođenje kontrola, popis subjekata koje kontrolira, obrasce za komunikaciju sa subjektima, poveznice s nacionalnim propisima i relevantnim propisima EU za područje ekološke poljoprivrede, poveznicu sa bazom podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal i katalog sankcija.

(3) Kontrolna tijela drugih država članica moraju predočiti dokaze na hrvatskom jeziku i dati pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku. Kontrolna tijela drugih država članica izuzimaju se od obveze registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

(4) Kontrolno tijelo je dužno u roku od 30 dana od završetka obavljene stručne kontrole dostaviti izvješće o provedenoj stručnoj kontroli Ministarstvu.

(5) Ako se nadzorom utvrdi da kontrolna tijela ne provode pravilno poslove koji su im preneseni, Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje.

IV. NAČIN VOĐENJA UPISNIKA KONTROLNIH TIJELA

Članak 8.

(1) Upisnik kontrolnih tijela vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(2) U Upisnik kontrolnih tijela upisuju se najmanje sljedeći podaci o kontrolnom tijelu:

– naziv i sjedište ovlaštenog kontrolnog tijela

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o ovlašćivanju

– ime i prezime odgovorne osobe i

– kodni broj kontrolnog tijela.

(3) U Upisnik kontrolnih tijela upisuju se i podaci koji se odnose na promjene.

(4) U Upisnik kontrolnih tijela upisuju se podaci o brisanju iz Upisnika kontrolnih tijela.

(5) Ovlaštena kontrolna tijela iz članka 7. ovoga Pravilnika dužna su Ministarstvu prijaviti promjene podataka iz stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana njihova nastanka i priložiti dokaze o tome.

Članak 9.

(1) Kontrolna tijela obvezna su dostaviti Ministarstvu:

a) najkasnije do 31. siječnja tekuće godine popis subjekata koji su do 31. prosinca prethodne godine bili pod njihovom kontrolom

b) najkasnije do 28. veljače tekuće godine izvješće iz Priloga XIIIc Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

c) najkasnije do 28. veljače tekuće godine izvješće o odobrenjima za korištenje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom

d) najkasnije do 31. ožujka tekuće godine statističke podatke, a sukladno s člankom, 36. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i člankom 93. Uredbe Komisije br. 889/2008 ovi podaci se dostavljaju i Državnom zavodu za statistiku

e) tijekom godine, na mjesečnoj razini, izdane certifikate

f) izvješće o provedenoj stručnoj kontroli koje se dostavlja Ministarstvu u roku od 30 dana od završetka obavljene kontrole sukladno članku 77. stavku. 5. Zakona, na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(2) Kontrolna tijela obvezna su dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine godišnje izvješće o provedenim stručnim kontrolama iz članka 27. stavka 14. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 koje sadrži sljedeće:

– ukupan broj subjekata kod kojih je obavljena kontrola

– u slučajevima prelaska subjekta iz drugog kontrolnog tijela navesti puni naziv subjekta

– navesti utvrđene nepravilnosti i mjere koje su poduzete

– navesti najčešće nepravilnosti uočene kod subjekata

– navesti ukupan broj uzoraka za koje je izvršena analiza i broj uzoraka u kojima su evidentirane tvari koje nisu dozvoljene u ekološkoj proizvodnji, navesti poduzete mjere

– navesti ukupan broj izdanih certifikata

– navesti broj povučenih certifikata vezano uz utvrđene nesukladnosti s propisanim pravilima za ekološku proizvodnju

– dostaviti ukupan broj djelatnika

– dostaviti popis djelatnika koji obavljaju kontrole i

– dostaviti godišnji plan kontrole koji uključuje godišnje kontrole, broj dodatnih kontrola, kriterije rizika za subjekte, broj uzoraka za analizu, postupanja i mjere u slučajevima nepravilnosti.

Članak 10.

(1) Kontrolna tijela obvezna su:

– provoditi kontrole kako je predviđeno glavom IV. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

– uzeti uzorke sukladno članku 65. stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, poslati na analizu u ovlaštene službene laboratorije koji su ovlašteni sukladno članku 19. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« 81/13, 14/14 i 56/15) i voditi evidenciju o uzetim uzorcima

– izdati potvrdnicu/ certifikat sukladno članku 68. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva

– provjeriti primjenu propisa za označivanje ekoloških proizvoda sukladno glavi III. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

– dostaviti subjektu odobrenja iz članka 76. stavka 2. Zakona prije sjetve/sadnje poljoprivrednih kultura

– javno objaviti podatke na internetskim stranicama iz članka 7. stavka 2. alineje 15. ovoga Pravilnika

– za svaku fazu proizvodnje koja je zasebno područje kontrola imati pokrivenost u okviru potvrde o akreditaciji.

(2) Kontrolna tijela su obvezna za djelatnike koji nemaju iskustva u provođenju kontrola osigurati mentora koji će pratiti djelatnike na najmanje pet kontrolnih pregleda u svim fazama proizvodnje, što se evidentira potpisom djelatnika na zapisnik.

(3) Kontrolna tijela moraju provoditi rotaciju djelatnika koji provode kontrole, jedan djelatnik isti subjekt može kontrolirati najviše tri godine uzastopno.

(4) Kontrolna tijela moraju provoditi razmjenu informacija sukladno članku 92. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008, u slučajevima zaprimljenih žalbi u kojima kontrolno tijelo odbija dostaviti informacije, Ministarstvo će poduzeti odgovarajuće sankcije iz članka 173. stavka 1. točke 3. Zakona.

(5) Ako kontrolna tijela ili Agencija otkriju uporabu tvari i proizvoda koje utječu na ekološki status proizvoda sukladno članku 30. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i članku 92. stavku 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008., moraju o tome odmah bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo.

(6) Kontrolna tijela drugih država članica čije sjedište nije u Republici Hrvatskoj obvezna su do 31.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti izvješće o obavljenim nadzorima od strane nadležnog akreditacijskog tijela i nadležne inspekcije.

(7) Stručna kontrola se provodi u razdoblju od 1. 3. do 15. 11. tekuće godine, izuzev stručne kontrole nad preradom, distribucijom, uvozom i izvozom koja se provodi tijekom cijele godine.

(8) U ekološkim proizvodima ne smiju se naći ostaci pesticida koji nisu dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji iznad granice određivanja (LOQ).

Članak 11.

Ministarstvo dostavlja Komisiji podatke iz članka 29. i obavijesti iz članka 92a. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

Članak 12.

(1) Ministarstvo financija Carinska uprava iz članku 81. Zakona je »relevantno tijelo« u smislu članka 2. točke 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008 za provedbu nadzora pri uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

(2) Hrvatska akreditacijska agencija obvezna je dostaviti Ministarstvu do 31. ožujka tekuće godine izvješće o obavljenim akreditacijskim nadzorima ovlaštenih kontrolnih tijela za prethodnu godinu.

(3) Državni zavod za statistiku priprema i kompilira statističke podatke koje su prikupila kontrolna tijela te iste dostavlja do 1. srpnja tekuće godine nadležnim tijelima Komisije, sukladno članku 36. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i članku 93. Uredbe Komisije br. 889/2008.

(4) Hrvatska poljoprivredna agencija vodi brigu o provedbi detaljnih pravila za uzgoj životinja u ekološkoj proizvodnji temeljem članka 19. Zakona.

V. PRAVILA PROIZVODNJE

Članak 13.

(1) Bazu podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz članka 48. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 vodi Ministarstvo.

(2) Dobavljač poljoprivrednog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokumenti iz članka 50. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(4) Podaci koji se vode u bazi podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje obnavljaju se dva puta godišnje i to 15. ožujka i 15. rujna tekuće godine.

(5) Dobavljači su obvezni do 1. ožujka i 1. rujna tekuće godine dostaviti promjene nastale na upisanim podacima iz stavka 2. ovoga članka, u protivnom se upisani podaci smatraju nedostupnim stoga će Ministarstvo brisati iste iz baze podataka.

(6) Ministarstvo dostavlja Komisiji obavijesti iz članka 48. stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

Članak 14.

Smještaj pčelinjaka mora biti u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 i posebnim propisima o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Članak 15.

Razdoblje iz članka 23. stavka 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 tijekom kojeg ograđeni prostori za perad moraju ostati prazni je najmanje tri tjedna.

Članak 16.

(1) Dopušta se u mrjestilištima ili mladičnjacima uzgoj ekološke i konvencionalne mlađi u istom objektu pod uvjetom da postoji jasna fizička odvojenost između jedinica i poseban sustav distribucije vode.

(2) U slučaju proizvodnje u punom uzgojnom sustavu, dopušta se postojanje ekoloških i konvencionalnih jedinica za uzgoj životinja akvakulture u istom objektu pod uvjetom da se udovolji članku 6.b stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 ako su uključene različite proizvodne faze i različita razdoblja rukovanja životinjama iz akvakulture.

Članak 17.

(1) Pravne i fizičke osobe koje na tržište stavljaju i distribuiraju gnojiva na kojima se navodi da je prihvatljivo u ekološkoj proizvodnji obvezni su pridržavati se popisa iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008.

(2) »industrijska poljoprivreda iz Priloga I. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008« je proizvodnja bilja i životinja koja se temelji na uporabi najnovijih tehnoloških i znanstvenih dostignuća te podrazumijeva uporabu mineralnih gnojiva, ostalih agrokemikalija, teške mehanizacije i uzgoj u monokulturi.

Članak 18.

(1) Nacionalni znak ekološkog proizvoda je dozvoljeno koristiti pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda a njegov sadržaj, veličina i izgled navedeni su na obrascu u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(2) U prijelaznom razdoblju nije dozvoljena uporaba nacionalnog znaka ekološkog proizvoda.

Članak 19.

U Republici Hrvatskoj kodni broj iz članka 58. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 je sljedeći: HR-EKO-00, pri čemu je:

1. »HR« – oznaka Republike Hrvatske;

2. »EKO« – izraz koji uspostavlja poveznicu s ekološkim postupkom proizvodnje;

3. »00« – referentni broj od dvije znamenke.

VI. UVJETI ZA IZUZEĆA OD PROIZVODNIH PRAVILA

Članak 20.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta iz članka 76. stavka 1. podstavka 1. Zakona donosi rješenja za izuzeća od pravila proizvodnje.

(2) Za izuzeća iz članka 9. stavka 4. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev iz Priloga V. ovog Pravilnika u kojem treba biti naveden broj i vrsta životinja, dostavlja i mišljenje kontrolnog tijela u kojem moraju biti navedeni razlozi zbog kojih se traži izuzeće odnosno pojasniti nedostupnost životinja iz ekološke proizvodnje.

(3) Za izuzeća iz članka 18. stavka 1. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev iz Priloga V. ovog Pravilnika za izuzećem prilaže mišljenje kontrolnog tijela i nadležnog veterinara.

(4) Za izuzeća iz članka 39. Uredbe Komisije br. 889/2008 subjekt uz zahtjev iz Priloga V. ovog Pravilnika za izuzećem prilaže mišljenje kontrolnog tijela, izuzeća se mogu odobriti samo za poljoprivredna gospodarstva s najviše 20 uvjetnih grla.

(5) Uz zahtjev za izuzećem iz Priloga V. ovog Pravilnika u slučaju okolnosti katastrofe iz članka 47. Uredbe Komisije br. 889/2008, za pojedinačna izuzeća potrebno je priložiti obrazloženje te mišljenje kontrolnog tijela i Savjetodavne službe. Osim pojedinačnih odobrenja Ministarstvo može izdati opće odobrenje ovisno o razmjerima elementarnih nepogoda uz prethodno dostavljena mišljenja stručnih službi.

(6) Kontrolna tijela moraju voditi evidencije za izuzeća propisana ovim člankom.

Članak 21.

(1) Sukladno članku 28. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 subjekti koji prodaju pretpakirane proizvode izravno krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni takve proizvode ne proizvode, pripravljaju, uvoze iz trećih zemalja te također ne skladište proizvode koji nisu vezani uz mjesto prodaje i nisu podugovorile s trećom stranom, izuzimaju se iz odredbi članka 28. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Prodaja ekoloških proizvoda putem elektroničke trgovine podliježe stručnoj kontroli sukladno odredbi iz članka 28. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 ako se takvi proizvodi skladište.

Članak 22.

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta iz članka 76. stavka 1. alineje 1. Zakona donosi rješenja za skraćivanje prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji.

(2) Uz zahtjev na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika subjekt za skraćivanje prijelaznog razdoblja dostavlja slijedeće:

a) u slučajevima iz članka 36. stavka 2. točke a) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 dokaze kojima se potvrđuje da su čestice zemlje uključene u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020 za mjere koje se odnose na poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, ili su uključene u područja koja su zaštićena (parkovi prirode i sl) te dokaze kojima se potvrđuje da dotične čestice u navedenom razdoblju nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji, zahtjev se može podnijeti nakon 12 mjeseci prijelaznog razdoblja od datuma provedene prve stručne kontrole;

b) u slučajevima iz članka 36. stavka 2. točke b) Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 dokaz i/ili izjavu kojima potvrđuje da dotične površine posljednje 3 godine nisu tretirane sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji. Zahtjev se može podnijeti nakon 12 mjeseci prijelaznog razdoblja od datuma provedene prve stručne kontrole;

c) u slučajevima iz članka 37. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 dokaze da pašnjaci i ostalo zemljište koje se koristi za ispašu životinja nije bilo tretirano sredstvima koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji zadnjih godinu dana.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se mišljenje i zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela iz tekuće godine u kojoj se predaje zahtjev u kojem se navode dokumenti kojima se dokazuje da subjekt tijekom razdoblja iz stavka 2. koje su prethodile kontroli nije upotrebljavao sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji što se odnosi i na zemljište koje nije bilo obrađivano.

(4) U slučajevima iz stavka 2. točke a) i b) ovoga članka dostavlja se analiza tla ovlaštenog laboratorija na pesticide (ostaci pesticida) iz tekuće godine u kojoj se predaje zahtjev. Uzimanje uzoraka za analizu tla obavlja kontrolno tijelo.

Članak 23.

Sukladno članku 92. d) Uredbe Komisije br. 889/2008 katalog sankcija se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 24.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI. i VII. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (»Narodne novine«, br. 86/13).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/28

Urbroj: 525-07/1323-16-10

Zagreb, 25. veljače 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG I.

KATALOG SANKCIJA

1. Katalogom sankcija su određene mjere i sankcije koje poduzimaju kontrolna tijela prema subjektima u slučajevima nesukladnosti s propisanim pravilima za ekološku proizvodnju.

2. Značenje kratica:

S1 – mjere upozorenja/korektivne mjere;

S2 – obustavljanje procesa certifikacije u slučajevima kada nisu izvršene mjere upozorenja/korektivne mjere;

S3 – značajna kršenja propisanih pravila za ekološku proizvodnju koja rezultiraju odbijanjem izdavanja certifikata;

S4 – teže povrede propisanih pravila za ekološku proizvodnju koja rezultiraju povlačenjem certifikata ovisno o težini povrede kontrolno tijelo odlučuje o vraćanju na prijelazno razdoblje, u slučaju ponavljanja povrede kontrolno tijelo dostavlja Ministarstvu i Agenciji prijedlog za isključenjem subjekta iz sustava ekološke proizvodnje.

KATALOG SANKCIJAS1    

S2   

S3   

S4   

OPĆI ZAHTJEVI KOD KONTROLE

Subjekt nije omogućio kontrolnim tijelima pristup objektima, radnim prostorima, proizvodnim jedinicama i dokumentima iz članka 67. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Subjekt nije omogućio uzimanje uzoraka
+

Subjekt ne poštuje opća pravila proizvodnje iz članka 11. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
+

BILJNA PROIZVODNJA

Korištenje neodobrenih gnojiva
+

Prekomjerna uporaba dozvoljenih gnojiva (preko 170 kg N / ha / god.), nedostatak dokumentacije o gnojidbi+


Korištenje neodobrenih sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: SZB) (uključujući skladištenje i rukovanje uskladištenih proizvoda).
+

Nije vođena evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja+


Nije vođena evidencija uporabe gnojiva+


Količine korištenih SZB na osnovi bakra prelaze granicu

+
Uporaba proizvoda koji sadrže GMO
+

Korištenje neekološkog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala bez odobrenja+


Područja sakupljanja samoniklog bilja ne ispunjavaju uvjete iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
+

Supstrat za proizvodnju gljiva nije u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Ne poštuje se prijelazno razdoblje+


Plodored nije u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007


+UZGOJ ŽIVOTINJA

Površine za uzgoj životinja ne ispunjavaju uvjete iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Ne poštuje se prijelazno razdoblje+


Previsok udio neekoloških krmiva iz članka 22. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+


U hranidbi se koriste tvari iz članka 23. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Korištenje GMO u hrani za životinje
+

Koristi kemijski sintetizirane alopatske veterinarske lijekove i antibiotike bez odobrenja iz članka 77. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Korištenje neekološke hrane za životinje i dodataka hrani za životinje koji nisu na popisu iz Priloga V. i VI. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Provođenje radnji iz članka 18. stavka 1. i članka 39. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 bez odobrenja+


Ne pridržava se minimalne dobi pri klanju životinja+


Ne pridržava se minimalne površine i broja životinja po objektu
+

Životinjama nije omogućen pristupa otvorenim površinama
+

Nema jasnog odvajanja ekološke i neekološke proizvodnje/životinja
+

Kupnja neekoloških životinja bez odgovarajuće dokaza o nedostupnosti ekoloških životinja i kupnja neekoloških životinja unatoč dostupnosti ekoloških životinja+


Za proizvodnju više od 20 tona proizvoda akvakulture nema procjene utjecaja na okoliš
+

Ne pridržava se pravila hranidbe životinja iz akvakulture+


Držanje i odvajanje životinja iz akvakulture nije primjereno
+

Primjena hormona i njihovih derivata u uzgoju životinja u akvakulturi
+

UZGOJ ŽIVOTINJA

Korištenje zatvorenih recirkulacijskih objekata za uzgoj životinja iz akvakulture
+

Korištenje umjetnog grijanja ili rashlađivanja vode+


Veterinarsko liječenje se ne provodi sukladno članku 25 t Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+


Prijevoz ribe ne provodi se sukladno odredbama članka 32 a. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008

Hranidbeni obrok biljnog podrijetla za životinje u akvakulturi prelazi 60%+


Korištenje proizvoda za čišćenje i dezinfekciju opreme i objekata nije u skladu s Prilogom VII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+


Smještaj košnica nije u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Korištenje neekološkog šećera u hranidbi pčela
+

Korištenje sredstava protiv glodavaca i veterinarskih lijekova nije u skladu s člankom 25. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Ne pridržava se prijelaznog razdoblja za zamjenu voska+


PRERADA EKOLOŠKIH PROIZVODA

Korištenje ionizirajućeg zračenja
+

Korištenje proizvoda i tvari koji nisu na popisu iz Priloga VIII., VIIIa. i IX. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Nije provedeno prostorno ili vremensko odvajanje u procesu prerade hrane+


Nisu provedene potrebne mjere kako bi se osigurala identifikacija serija i izbjeglo miješanje ili zamjena s neekološkim proizvodima+


PRERADA EKOLOŠKIH PROIZVODA

Ne vodi se popis podugovaratelja/dobavljača

        
        

+     

       

Sastojci hrane koji se koriste u preradi nisu evidentirani
+

Ne provodi enološke postupke i ograničenja iz članka 29d. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+


Korištenje dodataka hrani i hrani za životinje ne prati izjava iz Priloga XIII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008


+DISTRIBUCIJA, PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE EKOLOŠKIH PROIZVODA

Ekološki proizvodi u skladištu nisu primjereno odvojeni


+Ekološki proizvodi nisu označeni sukladno propisanim odredbama za označavanje ekoloških proizvoda+


Distribucija proizvoda bez valjane potvrdnice/certifikata iz Priloga XII. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008
+

Ne vodi se evidencija o količinama uskladištenih proizvoda+


Primjena zabranjenih tvari za dezinfekciju i čišćenje skladišta i nepoštivanje propisanog vremena koje mora proći nakon uporabe (karenca)
+

Prijevoz hrane i hrane za životinje ne provodi se sukladno odredbama članka 31. i članka 32. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+


UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODA

Proizvode ne prati potvrdnica/certifikat iz Priloga II. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008
+

Proizvode ne prati original potvrda o inspekciji iz Priloga V. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008
+

Nije provedena provjera proizvoda sukladno članku 34. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+


Ne vodi se evidencija uvezenih proizvoda sukladno članku 84. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008+PRILOG II.


PRILOG III.

ZAHTJEV ZA UPIS POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA IZ EKOLOŠKE PROIZVODNJE U BAZU PODATAKA

_________________________________________________

Naziv, adresa i telefonski broj dobavljača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje


Potpisom jamčim da ću pravovremeno obavijestiti Ministarstvo ako više ne raspolažem ekološkim poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom za dotičnu vrstu i sortu.

Potpis (žig)

________________

Znanstveno ime vrste
(latinski + hrvatski)

Znanstveno ime sorte
(latinski + hrvatski)

Država ili regija u kojoj je poljoprivredni reprodukcijski materijal ispitan i odobren

Datum od kada će poljoprivredni reprodukcijski materijal biti dostupan

Kontrolno tijeloUz zahtjev je potrebno priložiti dokumente iz članka 50. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (kopiju certifikata kojim se potvrđuje da je poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje i kopiju Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva odnosno kopiju Uvjerenja o priznavanju sadnog materijala).
PRILOG IV.

                                                                                                  Prostor za državne biljege 70,00 kn

ZAHTJEV ZA SKRAĆENJEM PRIJELAZNOG RAZDOBLJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

_________________________________________________

Naziv, adresa i telefonski broj subjekta u ekološkoj proizvodnji

Zahtjevu se prilaže dokumentacija iz članka 22. ovoga Pravilnika.

Arkod parcela za koju se traži skraćenje prijelaznog razdoblja

 Kultura    

Površina (ha)

Datum uključenja u sustav kontrole Arkod parcela

Potpis (žig)

________________PRILOG V.


                                                                          Prostor za državne biljege 70,00 kn

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZUZEĆA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

__________________________________________________

Naziv, adresa i telefonski broj subjekta u ekološkoj proizvodnji

Razlog zbog kojeg se traži izuzeće (navesti članak i stavak ovoga Pravilnika kojim se dozvoljava izuzeće). _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Potpis (žig)

________________


PRILOG VI.

NACIONALNI ZNAK EKOLOŠKOG PROIZVODA

1. Ekoznak je okruglog oblika. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima na zelenoj podlozi »HRVATSKI«, a iznad donjeg dijela ruba ispisano je bijelim slovima »PROIZVOD«, a između natpisa nalazi se 5 zvjezdica s lijeve i desne strane koje predstavljaju visoku razinu kvalitete hrvatske eko proizvodnje. Cjelokupan tekst izražen je u Myriad Pro fontu. U sredini znaka nalazi se zelenim slovima rukopisnim fontom ispisana riječ EKO. Minimalna veličina ekoznaka je promjera 20 mm. Referentna boja je Pantone 349C ili Zelena (C90 M30 Y95 K30) ako se koristi četverobojni tisak.

2. Ekoznak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva.

3. Ako je boja pozadine na ambalaži ili deklaraciji tamna, znakovi se mogu uporabiti u negativu koristeći boju pozadine na ambalaži ili deklaraciji.

4. Ako se koristi znak u boji na obojenoj pozadini, zbog čega je teško vidljiv, može se koristiti vanjska linija razgraničenja oko znaka, kako bi se poboljšao kontrast s bojama pozadine.

5. Znak se može koristiti i u varijanti u kojoj su riječi »HRVATSKI« i »PROIZVOD« napisane na engleskom jeziku. Sva prethodno navedena pravila vrijede i za englesku varijantu ekoznaka.


PRILOG VII.

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ STRUČNOJ KONTROLI SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
za godinu ______

prostor za internu oznaku dokumenta

TABLICA 1

Puni naziv
registriranog subjekta


Ime i prezime vlasnika


Adresa sjedišta/županijaTelefon/mobitele-mail adresa/web-stranicaMIBPG/OIBOblik registriranog subjekta

IBK broj

Prethodno kontrolno tijelo
Datum kontrole na terenu

Datum zaključivanja izvješća

Redni broj kontrole
u tekućoj godini
Adresa PJ/županijaOdgovorna osoba/voditeljTelefon/e-mail adresaTABLICA 2 – NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA

SEKTORI PROIZVODNJE

ha

LIVADE I PAŠNJACI

                              

RATARSTVO


VOĆARSTVO


MASLINARSTVO


VINOGRADARSTVO


POVRTLARSTVO


LJEKOVITO I ZAČINSKO BILJE


ŠUME


UGAR


NEOBRAĐENO – tlo u pripremi


ZAPUŠTENO – ne koristi se


SKUPLJANJE SAMONIKLOG BILJA


UKUPNO


TABLICA 3 – UZGOJ ŽIVOTINJA

VRSTA

KOMADA

STATUS

KRAVA/BIK/JUNAD

     
                       

OVCA/OVANKOZA/JARACSVINJEKOPITARI (KONJI, MAGARCI, DIVLJAČ)KUNIĆI/ZEČEVIAKVAKULTURA (u tonama)KOŠNICEPERADOSTALOTABLICA 4 – KULTURA, POVRŠINA, STATUS

KULTURA

POVRŠINA

u ha

STATUSUKUPNOE – EKOLOŠKI STATUS

P – 0 = TEKUĆA GODINA UKLJUČENJA U EKOLOŠKI SUSTAV

P – I = PRIJELAZNI PERIOD, I GODINA

P – II = PRIJELAZNI PERIOD, II GODINA

P – III = PRIJELAZNI PERIOD, III GODINA

NEEKO – NEEKOLOŠKA (utvrđeno tijekom kontrole)

TABLICA 5 – PROIZVOD/PRERADA

PROIZVOD

KOLIČINA

l/kg

STATUSTABLICA 6 – DISTRIBUCIJA/TRGOVINA

NAZIV PROIZVODA

KOLIČINA

NEPRAVILNOSTI (izuzev nepravilnosti iz članka 10. stavka 5. Pravilnika) /NAPOMENE:

                                                                                                                          

                                 PROSTOR ZA POTPISE I OVJERU IZVJEŠĆA

Kontrolor:                                                   PEČAT                                                                 Odjel kontrole:

19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji 19 02.03.2016 Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji