Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

NN 19/2016 (2.3.2016.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

HRVATSKI SABOR

580

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 85 od 1. kolovoza 2015., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

U članku 1. stavak 2. treba glasiti:

»U članku 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu i na sportskim natjecanjima prema odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima, ne može organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.««.

Klasa: 620-01/15-01/01

Zagreb, 23. veljače 2016.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Damir Sesvečan, v. r.