Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

NN 20/2016 (4.3.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

581

Na temelju članka 16. stavka 3. i članka 20. stavka 7. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 64/14.) u članku 5. točki C.1 iza podtočke f) dodaje se podtočka g) koja glasi:

»g) Stečaj potrošača«.

Iza točke D. dodaju se točke D.1., D.2. i D.3. i tekst koji glasi:

»D.1. Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

D.2. Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

D.3. Stečaj potrošača – oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem

Ako se zahtjev podnosi za oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (članak 15. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, broj 100/15.) odabire se D.3. Ako se zahtjev podnosi za oslobođenje obveze uplate predujma troškova postupka stečaja potrošača (članak 45. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, broj 100/15.) odabire se D.1.«.

Članak 2.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOOP) tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka ugradit će se u informacijski sustav besplatne pravne pomoći.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac ZOOP) koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 64/14).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/39

Urbroj: 514-04-16-2

Zagreb, 26. veljače 2016.

Ministar
Ante Šprlje, v. r.

Obrazac: ZOPP

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

Upute

1. Svi traženi podaci u ovom Zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva. Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i nejasni podaci mogu izazvati odugovlačenje u postupku odobravanja zahtjeva.

2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom nadležnom Uredu državne uprave ili njegovoj ispostavi prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva. Za podnošenje Zahtjeva ne plaćaju se upravne pristojbe.

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

A. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

IME


Muški     Ženski

PREZIME

          

IME OCA/MAJKE


DATUM ROĐENJA


MJESTO ROĐENJA/DRŽAVA


DRŽAVLJANSTVO


VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA

(osobna iskaznica ili putovnica)


MJESTO I TIJELO IZDAVANJA


OIB


OSOBA S INVALIDITETOM


DA        NE

PREBIVALIŠTE


ULICA I KUĆNI BROJ


MJESTO I POŠTANSKI BROJ


ŽUPANIJA/DRŽAVA


TELEFON


A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI STARATELJU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj

IME I PREZIME


DRŽAVLJANSTVO


VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA

(osobna iskaznica ili putovnica)


OIB


OZNAKA AKTA KOJIM JE POSTAVLJEN ZAKONSKI
ZASTUPNIK/STARATELJ I TIJELO KOJE JE AKT DONIJELO


PREBIVALIŠTE

                         

ULICA I KUĆNI BROJ


MJESTO I POŠTANSKI BROJ


ŽUPANIJA/DRŽAVA


TELEFON


B. PRAVNA STVAR ZA KOJU SE PRAVNA POMOĆ TRAŽI

(opisno):

C. ODABERITE JEDNU OD VRSTE POSTUPKA U KOJOJ TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

Napomena: U tablici C. 1. moguće je odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

C.1. VRSTE POSTUPAKA:

a) U postupcima u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišno knjižnih postupaka

b) U postupcima iz radnih odnosa

c) U postupcima iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti

d) U ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovog Zakona može odobriti pravna pomoć

e) Mirno rješenje spora

f) Ostali sudski postupci (iznimno, kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti)

g) Stečaj potrošača

D. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI KOJU TRAŽITE

1. Pravni savjet

2. Pravna pomoć u sastavljanju podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem

3. Zastupanje u sudskim postupcima

4. Pravna pomoć u mirnom rješenju spora

Napomena: Ako vam je uz gore odabrani oblik pravne pomoći potrebno i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka iz tablice D.1. ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2. moguće je odabrati i jedan od tih oblika pravne pomoći.

D.1. Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka

D.2. Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

D.3. Stečaj potrošača – oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem

Napomene: Ako zahtjev podnosite za oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (članak 15. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, broj 100/15.) odaberite D.3.

Ako zahtjev podnosite za oslobođenje obveze uplate predujma troškova postupka stečaja potrošača (članak 45. stavak 3. Zakona o stečaju potrošača – »Narodne novine«, broj 100/15.) odaberite D.1.

E. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA

1. Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje

2. Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena

3. Korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi

4. Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

5. Tražitelj azila

6. Azilant

7. Stranac pod supsidijarnom zaštitom

8. Stranac pod privremenom zaštitom

9. Dijete stranac zatečeno u RH bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika

10. Stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku koji su u postupku donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratu

F. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Broj članova kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva) ______

Ime i prezime

datum rođenja

OIB

Odnos prema
podnositelju zahtjeva

G. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Napomena uz tablicu G.1 – upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana kućanstva podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Ako ima više članova kućanstva od predviđenih mjesta u tablici ostali se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.1 PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

Ime i prezime
podnositelja zahtjeva
i članova kućanstva

Prihodi od nesamostalnog/samostalnog rada

Naziv poslodavca
Sjedište/adresa

1.2.3.4.5.UKUPAN IZNOS:


Napomena uz tablicu G.2 – u tablici G.2 upisuju se podaci o stanu ili kući u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, a posebno se upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište ili ostale nekretnine. Ako ima više nekretnina od predviđenih mjesta u tablici ostale se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.2 PODACI O SVIM NEKRETNINAMA

Vrsta
nekretnine

Vlasnik
(ime i prezime)

Adresa
(ulica, kbr. i mjesto)

Korisna površina u m2

Tržišna vrijednost u kunama

Napomena

Nekretnina nužna za ostvarenje osnovnih životnih potreba (stan ili kuća)


Poslovni prostor


Zemljište


Ostale nekretnine


Napomena uz tablicu G.3 – navode se prijevozna sredstva (vozila, plovila i dr.) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Ako ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.3 PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

Podaci o vozilima/plovilima:

Vlasnik (ime i prezime)


Vrsta, marka i tip, god. proizvodnje


Registarska oznaka


Vrijednost u kunama

                      

Napomena uz tablicu G.4 – unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Tablica G.4 PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

Vrsta imovine/primitka
(štednja, vrijednosni papiri, poslovni udjeli, mirovina i ostala imovina)

Ime i prezime
vlasnika/korisnika

Iznos u kunama

U ___________, ________                                              Potpis podnositelja zahtjeva

                                                                                          _____________________

20 04.03.2016 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći 20 04.03.2016 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći 20 04.03.2016 Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći