Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

NN 20/2016 (4.3.2016.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

20 04.03.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija 20 04.03.2016 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija

MINISTARSTVO UPRAVE

582

Na temelju članka 34. stavka 7. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.), ministrica uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ISKLJUČIVIH PRAVA NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj, oblik i način vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Evidencija), koja sadrži podatke o odlukama i ugovorima (sporazumima) kojima tijelo javne vlasti dodjeljuje pravo na isključivu uporabu informacija fizičkim ili pravnim osobama.

II. SADRŽAJ I VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 2.

(1) Povjerenik za informiranje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) vodi na svojoj internetskoj stranici javno dostupnu Evidenciju u elektroničkom obliku i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Evidencija sadrži podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika, a vodi se na lako pretraživ način u strojno čitljivom obliku.

Članak 3.

(1) Odluke i ugovori (sporazumi) kojima se odobrava isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija, tijela javne vlasti dostavljaju Povjereniku u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, odnosno sklapanja ugovora (sporazuma).

(2) Povjerenik podatke iz odluke ili ugovora (sporazuma) upisuje u Evidenciju po redoslijedu primitka te ih objavljuje najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka.

Članak 4.

Evidencija sadrži podatke o:

– rednom broju upisa

– tijelu javne vlasti koje je odobrilo isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija (naziv, OIB i adresa sjedišta te drugi podaci vezani uz tijelo)

– pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je odobreno isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija (naziv, OIB i adresa sjedišta / ime i prezime, OIB i prebivalište)

– naziv dokumenta kojim je odobreno isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija (odluka, ugovor, sporazum)

– datum početka i datum isteka važenja isključivog prava na ponovnu uporabu informacija

– informacijama za koje je odobreno isključivo pravo na ponovnu uporabu

– obliku informacija za koje je odobreno isključivo pravo i prikazu informacija (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)

– cijeni po kojoj je odobreno isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija

– drugim uvjetima pod kojima je odobreno isključivo pravo za ponovnu uporabu informacija

– datumu redovite provjere odobrenog isključivog prava

– opravdanosti razloga za dodjelu isključivog prava odnosno opravdanosti produljenja vremenskog važenja dokumenta koji se odnosi na digitalizaciju informacija u području kulture;

– napomeni koja može sadržavati podatke vezane uz odobreno isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija.

Članak 5.

Povjerenik je dužan Evidenciju voditi uredno i ažurno, a u slučaju da neki od podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika nije poznat u vrijeme upisa u Evidenciju, Povjerenik je dužan taj podatak unijeti u Evidenciju odmah po saznanju.

Članak 6.

Povjerenik je dužan osigurati sigurnosnu kopiju Evidencije u elektroničkom obliku, kopiranjem na prijenosni informatički medij ili na drugi prikladan način.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Tijela javne vlasti dužna su Povjereniku odluke ili ugovore (sporazume) o odobrenim isključivim pravima koji su doneseni prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 85/15.) dostaviti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/4

Urbroj: 515-03-02/1-16-3

Zagreb, 26. veljače 2016.

Ministrica
dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, v. r.